Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Beyza tarafından 12 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Yasin Suresi Okunuşu

  Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim

  1- Yasiyn 2- velkur'anilhakiym 3- inneke leminelmürseliyne
  4- ala siratin müstekiym 5- tenziylel aziyzirrahiym
  6- litünzire kavmen ma ünzire abaühüm fehüm ğafilun
  7- lekad hakkalkavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
  8- inna cealna fiy a'nakihim ağlalen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun
  9- ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun
  10- ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
  11- innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym
  12- inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn
  13- vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun
  14- iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalu inna ileyküm mürselun
  15- galu ma entüm illa beşerün mislüna ve ma enzelerrahmanü min sey'in in entüm illa tekzibun
  16- galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun
  17- ve ma aleyna illelbelağul mübiyn
  18- kaalu inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym
  19- kaalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun
  20- ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya gavmit tebiul mürseliyne
  21- ittebiu men la yes’elüküm ecren vehüm mühtedun
  22- ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun
  23- eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin la tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve la yünkizune
  24- inniy izen lefiy dalalin mübiyn 25- inniy amentü birabbiküm fesmeun
  26- giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune
  27- bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn
  28- ve ma enzelna ala gavmihi min badihi min cündin minessemai ve ma künna münziliyne
  29- in kanet illa sayhaten vahideten feiza hüm hamidun
  30- ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illa kanu bihi yestehziun
  31- elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni ennehüm ileyhim la yerciun
  32- ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun
  33- ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun
  34- ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni
  35- liye'külu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürune
  36- sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma la yalemun
  37- ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune
  38- veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym
  39- velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym
  40- leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun
  41- ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhuni
  42- ve halakna lehüm min mislihi ma yerkebun
  43- ve in neşe' nugrikhüm fela sariyha lehüm ve la hüm yünkazune
  44- illa rahmeten minna ve metaan ila hiyn
  45- ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune
  46- ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridiyn
  47- ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenu enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illa fiy dalalin mübiyn
  48- ve yegulune meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn
  49- ma yenzurune illa sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun
  50- fela yestetiyune tavsiyeten ve la ila ehlihim yerciun
  51- ve nüfiha fiyssuri feizahüm minel'ecdasi ila rabbihim yensilun
  52- galu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
  53- in kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun
  54- felyevme la tuzlemü nefsün şey'en ve la tüczevne illa ma küntüm ta'melun
  55- inne ashabel cennetil yevme fiy şügulin fakihun
  56- hüm ve ezvacühüm fiy zilalin alel'eraiki müttekiun
  57- lehüm fiyha fakihetün ve lehüm ma yeddeun
  58- selamün kavlen min Rabbin rahiym 59- vemtazul yevme eyyühel mücrimun
  60- elem ahad ileyküm ya beniy ademe en la ta'büdüs şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün
  61- ve enibüduniy, haza siratun müstekiym
  62- ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun
  63- hazihi cehennemülletiy küntüm tuadun
  64- islevhel yevme bima küntüm tekfürun
  65- elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  66- velev neşau letamesna ala ayünihim festebekussirata feenna yübsirun
  67- velev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyen ve la yerciun
  68- ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efela ya'kilun
  69- ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğiy leh, in hüve illa zikrün ve kur'anün mübiyn
  70- liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne
  71- evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha malikun
  72- ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun
  73- ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efela yeşkürune
  74- vettehazu min dunillahi aliheten leallehüm yünsarun
  75- la yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun
  76- felayahzünke kavlühüm, inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun
  77- evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn
  78- ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym
  79- kul yuhyiyhelleziy enşeeehaa evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün
  80- elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidun
  81- eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikadirin ala en yahlüka mislehüm, bela ve hüvel hallakul aliym
  82- innemaaa emrühuu izaaa erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun
  83- fesübhanelleziy biyedihi melekutü külli sey'in ve ileyhi türceun.