Sultan Birinci Abdülhamit hayatı

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Adile tarafından 21 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Sultan Birinci Abdülhamit

  Babası: Sultan III. Ahmed Han

  Annesi: Râbia Şernî Sultan

  Doğum Tarihi: 1725

  Vefat Tarihi: 1789

  Saltanat Müd.: 1774-1789

  Türbesi: İstanbul Eminönü Bahçekapı'da.


  Birinci Abdüihamid? Bu zat Osmanlı padişahlarının yirmiyedinci padişahı olup, babası üçüncü Ahmed'hân'dır. Vâlide-i muhteremeieri ise, Şermi Kadındır. Doğum tarihi, 1137/1725'dir. 50 yaşında olduğu halde, 1187/1773 senesinde tahta çıkmıştır. Böylece milâdi sene hesabıyla yaparsak, padişah 48 yaşında olmak durumundadır. Kaynarca antlaşmasının gözyaşlarını akıtarak tasdik etme mecburiyeti kendilerine pek girân gelmiştir. Hassas bir insan olup, merhamet hislerinin, vatanperverlikle içice yüreğinde yer tutmuş nâdir insanlardandı ve Kaynarca antlaşmasının tahmil eylediklerini izâle etmek, en azından hafifletmek gayreti, Rus ve Avusturya menfaat birliği sebebi ile yarardan ziyade, daha büyük kayıplara duçar oimamiz neticesini getirmiştir.

  Sultan Hamid-i evvel hz. leri, beş yaşında iken babasından yetim kalmıştır. Dünya ile alakalı meselelerde târih ilminin dışında, ilimlere pek vaktini ayıramamıştır. Zaten bütün Osmanlı hanedanı üyeleri, kadınları olsun, erkekleri olsun, hâttâ hizmetli saray mensupları bile devletin târihini pek iyi Öğrenirlerdi. Zira, bu târihi yapanların arasında mümtaz mevkii kendi cedleri temsil etmekteydi.

  Buna bağlı olarak Sultan birinci Abdüihamid hân târih bilgisine hakkıyie vâkıf bir kimseydi. Son derece terbiyeli ahlâk-ı hamideye mâlik idi. Fakat selefi üçüncü Mustafa'nın bütün iyi niyet ve çabalarına rağmen gelinen nokta hiç açıcı değil, adetâ fecaatin hemen eşiğinde idi. Padişah da ise, bu felâketli durumu bir muzafferiyata çevirecek muktedir bir el arama beyhude gibiydi!

  Rusya'nın da kabul ettiği statü içinde Sâhib Giray'a hanlık tevcih edilmiş bu seferde ahali ve maruzat gurubu yeni hân'a muhalefet etmişler, bahse konu Sahib Giray tahtına oturamı-yarak, binmiş olduğu bir gemiyle İstanbul'a gelmişti. Aynı zamanda bu zata muhalefet edenler padişah katına müracaatla Devlet Giray'ın hanlığa nasbim istida eylediler.

  Ancak bu taleb Kaynarca antlaşması ışığı altında mütalaa olunduğunda mugayir bir talebdi. Beri yandan vaziyeti bu şekilde müracaatçılara anlatmaya kalkışmak devlet-i âliye'nin sânına nâkise getireceği için, Rus elçisi İstanbul'a geldiğinde mevzua girilicektir mealinde bir cevapla iktifa edilirken, Sahib Giray'a da, yakın bir mahalde oturması için ikametgâh tahsisi yapılmıştır.

  Bu sırada zaman 1189/1775 tarihini gösterirken, sadnazam İzzet Mehmed paşa ile şeyhülislâm İbrahim efendi arasında husule gelen geçimsizlik, önce sadrazamın azlini, yerine Derviş Mehmed paşanın getirilmesine, çok geçmeden de, şeyhülislâm efendinin makamdan ayrılması gereğinin hatırlatılması geliverdi.