Dua Seyyid Ahmet Er Rufai Hazretlerinin Duası

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve saadet tarafından 12 Ocak 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Seyyid Ahmet Er Rufai Hazretlerinin Duası

  Seyyid Ahmed Er Rufai Çok güzel anlamlı duası

  Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mîm,
  O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur.
  O, müttakîler (sakınanlar) için bir yol göstericidir.
  Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz
  mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler;
  ahiret gününe de kesinkes inanırlar.

  İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.
  (Bakara 1-5)
  Bir olan, ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk O’ nundur. Hamd onundur.
  O her şeye kadirdir.
  Ey Allah’ım! Ey Hayy, Ey Kayyûm olan!
  Ey Celal ve İkram sahibi!
  Senden, yarattıklarına emanet ettiğin esrarın hürmetine istiyorum.
  Arşının izzeti, zatının kudsiyeti (kudsiyetin), yüzünün nûru (nurun), İlminin tamamı, kıymetinin sonsuzluğu, kudretinin zenginliği rahmetinin enginliği, şükrünün hakkı, İradenin gücü ve zatının azameti hürmetine istiyorum.
  Bütün sıfatların,bütün isimlerin, sırrının gizemi, gizeminin güzelliği ve iyiliğinin bereketi hürmetine istiyorum.
  Minnetinin kemali, cömertliğinin feyzi, gazabının kahrediciliği, rahmetinin ona baskın gelişi, sözlerinin sayısı, şerefinin inayeti ve gücünün yüceliği hürmetine istiyorum.

  Tekliğinin eşsizliği, birliğinin tevhidi, bekanın devamlılığı, kudsiyetinin ebedîliği, rubûbiyetinin ezelîliği ve büyüklüğünün azameti hürmetine istiyorum. Celalin hürmetine istiyorum
  Allah’ım (c.c.) Cemalin, kemalin, ikramın, efalinin yüceliği, uluhiyetinin önderliği,
  Azametin, merhametin ve minnetin hürmetine istiyorum,
  Allah’ım. Şefkatin, lütfun, hayrın, ihsanın hürmetine istiyorum.
  Senin hürmetine Ya Rab! İmdadınla, senden yardım istiyorum.

  Senden, her türlü gamdan, kederden, sıkıntıdan bir ferahlık; ve her türlü beladan, şiddetten, darlıktan bir kurtuluş bahşetmeni diliyorum.

  Zamanlarımı seninle bayındır kıl, sırlarımı muhabbetinle aydınlat, gözümü, lütfünun izlerini
  görmekle aydınlık eyle, basîretimi yakınlığının nurlarının parıltılarıyla aydınlanmış ve delil kıl.

  Kaf- ha- ya- ayn- sad -hakkı için,Ha- mîm- ayn- sîn- kaf” hakkı için, Ta-ha” , “Ta sîn”, “ Sad”, “Ya-sîn”, “Elif -lam-ra”, “Elif -lam-mîm,
  “Nûn”, “Ha-mîm”, “Ta-sîn-mîm” hakkı için. “ Kur’an-i Azim’in sırrı hürmetine,” “Ey Alî, Ey Azîm, Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Berr, Ey Kerî, Ey Evvel, Ey Kadîm. “

  Allah’ım! Ey itaatime ihtiyacı olmayan ve isyanımın zarar veremediği, İhtiyacın olmayan amellerimi kabul buyur. Sana zarar veremeyen günahlarımı bağışla. Allah’ın adıyla, o bize yeter, Allah’tan başka hiçbir güç ve kudret yoktur. Allah’ın adıyla, ki yerde ve gökteki hiçbir şey ona rağmen zarar veremez. O işitendir, bilendir.“ Musa (a.s.) içinde bir korku hissetti. “Korkma, sen muhakkak daha üstünsün” dedik.” ( Taha, 67 –68 )
  Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Allah’a güvendim. Başarım ancak Allah’tandır.
  “Allah, O’ndan başka ilah yoktur;
  O, Hayydir, Kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne deuyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” ( Bakara, 255 )
  Ey mülkünde faniliği ve zevali olmayan! Lütfunla yetiş bana. Zira ben zayıfım, sensin Kavî. 2
  Ben fakirim, sensin Ganî. Ben mağlubum, sensin Galib. Ben acizim, sensin her şeye Kadîr. “Bana kafidir Allah, Ondan başka yok ilah. O’na güvendim, O’dur arş-ı azimin rabbi.”(Tevbe, 129)
  Allah bana yeter, O ne güzel dosttur.
  Ey Allah’ım! Tüm işlerimizde akıbetimizi hayreyle, Bizi dünyanın belasından ve ahiretin azabından kurtar. Şerri olan her kötüden, “Perçeminden tuttuğun” ( Hud, 56 )
  tüm canlıların şerrinden, zatının celaline sığınırım Allah’ın, kutsiyetinin cemaline sığınırım.
  Ey Allah’ım! Senden selamet ve saadet istiyorum. Dünya yurdunun güzel sonunu, hayırlıların dostluğunu, iyilerin sevgisini, ve cehennemden kurtuluşu istiyorum.

  Ey Allah’ım! Uyku girmez gözlerinle koru beni, haksızlığı olmayan kuşatmanla kuşat beni. Bana olan kudretinle merhamet et bana, ki ümîdim senken ben helak olmam. Bana lutfettiğin nice nimetlerin var ki onlara layıkıyla şükredemedim, beni imtihan ettiğin nice belaların var ki onlara da hakkı ile sabredemedim. Ey layıkıyla şükredemediğim nimetlerinden dolayı beni mahrum etmeyen, Ey hakkıyla sabredemediğim imtihanlarından dolayı beni utandırmayan, Ey hatalarımla görüp de beni rüsvay eylemeyen, Senden, İbrahim’e (a.s.) ve İbrahim (a.s.)ailesine salat ettiğin, bereket verdiğin ve merhamet ettiğin gibi, Muhammed’e (s.a.v.) ve Muhammed (s.a.v.) ailesine de salat eylemeni istiyorum.
  Şüphesiz sen hamd edilmeye layık ve en şerefli olansın.

  Ey Allah’ım! Dinim konusunda, dünyamda bana yardım et, ahiretime takvamla yardım et. Uzak kaldığım, bilmediğim şeylerden koru beni. Huzuruna getirdiklerimle baş başa bırakma beni.

  Ey günahlardan zarar görmeyen, mağfiretin noksanlaştırmadığı, Seni noksanlaştırmayanı bana ver, sana zarar vermeyen günahlarımı bağışla.

  Ey Allah’ım! Senden yakın bir kurtuluş ve sabr-ı cemîl istiyorum. Her beladan afiyet, afiyette devamlılık istiyorum. İnsanlara muhtaç olmamayı diliyorum Sen’den. Her türlü şerdenselamet diliyorum. Alî ve Azîm olan Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.
  Ey Allah’ım! Ey kederleri açan, gamları gideren, darda kalmışların davetine icabet eden, dünya ve ahiretin
  Rahmanı ve bu ikisinin Rahim olanı, bana merhameti Sen edersin, başkasının merhametine muhtaç bırakmayacak şekilde bana merhamet eyle.
  Ey Allah’ım! Ban dokunan her kederden bir kurtuluş ve çıkış ver bana. Ummadığım yerden beni rızıklandır. Ey ölümü geçen (ölümün yetişemediği)! Ey sesleri işiten (seslerin gizlenemediği)!
  Ey öldükten sonra kemikleri giydiren! Muhammed’e (s
  .a.v.) ve Muhammed (s.a.v.
  ) ailesine salat eyle. İşimde bana bir ferahlık ve çıkış ver. Zira Sen bilirsin, ben bilemem. Sen Kadîr’sin ben aciz. Ve Sensin gaybları bilen.
  Ya Allah! Ya Allah! Ey Rahman! Ey Rahîm! Ey T
  evvab! Ey Celal ve İkram sahibi! Ey imdad dileyenlerin kurtarıcısı!

  Ey darda kalanların duasına icabet eden! Yüzümü sana döndüm, pişman ve içten olarak sana güvendim, ihtiyacımı,
  huzurunda titreyerek, ancak sana arz ederim.
  Ey Allah’ım! Ahdimi ahdine kat. Beni salihlere ekle, celalinle destekle.
  Muttakî kullarından kıl beni. Senin hürmetine Allah’ım, yüzümü yalnız senin yönüne çevir. Kalbim ancak Sen’in kapına vurgun. Beni sevdiklerine ve dost ehline yakınlaştır, münkir düşmanlarının dostluğundan koru.
  Beni Marifet-i Muhammedi’nin hakikatine erdir, Sıfat-ı Mustafaviyye ile ziynetlendir. Dilimi şükrünle döndür. Nutkumu ve kalbimi zikrinle işlet. “ilyasgillere selam.” ( Saffat,181) “Ya Rabbî, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerinen merhametli olanısın” (
  Enbiya, 83)
  “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.” “Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.” ( Enbiya, 87-88 )
  Ey Allah’ım! Sırrımı, aşikarımı ve başıma geleni şüphesiz Sen bilirsin. Senden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey Allah, Ey Alî, Ey Azîm! Bana keder vereni benden gider. Lütfunla işimi gözet. Rahmetin ve kereminle bana yetiş. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.
  Ey Allah’ım! Ey her şikayetin muhatabı! Ey fısıltıyı dahi işiten! Ey her belayı def eden! Ey her gizliyi bilen! Ey her sıkıntıyı bertaraf eden! Ey İbrahim’e (a.s.) imdad eyleyen!


  Ey Musa’yı (a.s.) kurtaran! Ey İsa’yı(a.s.) katına yükselten ve ey Muhammed’i (s.a.v.) seçen.
  Ey Allah’ım! Peygamberlerinin efendisine, resullerinin ekremine, Habîbine, nebîne, elçine,Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.)onun aline ve ashabına salat eyle.Duamı kabul eyle.
  Zira ben,en fakir halimle sana yalvarıyorum, güçsüzlüğümle, çaresizliğimle, hatta garîb,itik,bulunduğu halden yalnız senin kurtarabileceğini bilen darda kalmışın yakarışıyla sana yalvarıyorum.

  Ey Erhame’r-Rahimin, bana merhamet et. Ey meded isteyenlere çokça imdad eyleyen, bana da imdad eyle.Başıma gelen kederden beni kurtar. Beni kuşatan gamdan koru beni.
  Lutfet bana Ey Latîf! Ey Rahîm!Ey isteyenlerin istediklerine sahip olan! İsteyemeyenlerin gönüllerini bilen, imdadınla bana yetiş.
  Ey her isteğe, katında amade bir makam, ve mesul bir cevab olan, Ey her seslenene, katında kapsamlı ve deruni bir ilim olan, Senin vaadlerin haktır.
  Nimetlerin bereketli ve daimdir.Rahmetin geniştir.

  Ehli olduğunu bana yaptır, Ehli olduğumu bana yaptırtma.
  Çünkü sakınılmaya layık olan da Sen’sin, mağfiret sahibi olan da. “Allah, kesin olarak bildirdi ki kendisinden başka yoktur ilah”
  ( al-i İmran, 18 )
  Ey Allah’ım! Kudsiyetinin nûruna sığınırım. Her türlü hastalıktan, afetten, hayırla gelenin dışında cinnî ve insî her gelenden, affediciliğinin bereketine, celalinin azametine sığınırım,
  Ey Erhame’r-Rahimin.
  Ey Allah’ım! Korunmadan önce sensin korunağım, sığınmadan önce sensin sığınağım. Ey Firavun askerlerinin huzurunda boyun eğdiği!

  Ey zorbaların zirvelerinin önünde eğildiği!
  Ey göklerin ve yerin kilitleri elinde olan. Ey Allah’ım, zikrin benim şiarım ve kaftanım, rahmetinin gölgesinde uykum ve kararım, sanadır her vahimden firarım, sayenledir her krizden intisarım, sanadır itimadım, ve kudsiyetinin kereminedir istinadım. Şehadet ederim ki yoktur senden başka ilah, muhafız çadırlarına al beni, ağır gelen kederlerimden beni koru, senin hürmetine Ey Rahman!
  Ey Rahim!.
  Vahid ve Ehad isminle istiyorum Allah’ım, Ferd ve Samed isminle yalvarıyorum, Azim ve Vitr isimlerini vesile ediniyorum Allah’ım,
  senin kudsiyetinin nûru, kainatın her köşesini doldurmuştur.Hatta, masiva korkusunun tozları, evhamımın gönlüne karışmasın,ve masiva umutlarının izleri,fikrimin yelkenine değmesin diye geceleyin içine düştüğüm, sabahleyin içinde kalktığım şeyden beni kurtardın.

  Azabından ve ikabından beni kurtar Allah’ım, Leyl-ü neharımda, nevm ü kararımda beni koru Allah’ım.Zatını tazimle, arşının mükemmelliğini yücelterek diyorum ki senden başka yoktur ilah.

  Ey Allah’ım! Sav benden kullarının şerrini. Hıfzına, inayetine, emniyet ve sıyanet otağına al beni. Lütfuna, keremine ve ihsanına beni hissedar eyle.

  Ey Allah’ım! Hamdinle seni tesbih ederim, ismin kutsaldır senin, gücün yücedir.
  Ey Allah’ım! Ey işlerin felaketini gideren! Kederlerin güçlüğünü gideren,
  Ey büyük sıkıntıdan kurtaran! ve ey bir şeyin olmasını dilediğinde kendisine “Kün fe yekun”un yeterli geldiği.
  Ey Rabb! Ey Rabbim! Günah saldırıları zayıf kulunu kuşattı. Onlara ve her türlü şiddete engel olan sensin.
  Senden başka ilah yoktur. Yetiş! Yetiş! Merhamet! Merhamet! İnayet! İnayet! Kulun elçin, efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) ve aline salat et.
  Tüm işlerimde bana ve müslümanlara lutfet. Allah’ım, efendimiz Muhammed (s.a.v.) ümmetini koru! Allah’ım,
  Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ümmetine merhamet eyle!
  Allah’ım, efendimiz Muhammed (s.a.v.) ümmetini ıslah et! Allah’ım,
  Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ümmetini kurtar!
  Ey Allah’ım! Beni, mahlukata ümit bağlayanlardan eyleme, onlara güvenenlerden eyleme,


  Allah Rızası İçin iki Rekat Hacet Namaz kılınır
  70 kere: “Ya Allah,Ya Rahman,Ya Rahîm,Ya Kaviyyü,Ya Kadir.”
  Ardından: 41 kere:“Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadiru ya zahiri ya batınü ya Latiyfüya habîru kavlihül hakku ve lehül mülkü yevme yünfehu fissûri alimül ğaybi veşşehadeti ve hüvel hakimül habir.”

  7 defa: ’’Zekiyyün,Habîrün,Zahîrün,Sabitün,Şekûrün,Cebbarün,Ferdün.’’
  Arkasından 11 kere: Allahu,Hû,Melik'ün,Semîun,Kadir'ün,Kerim'ün,Halim'ün,Latîf'ün,Alîm'ün,Muîn'ün,Sadık'un

  Ve eller açılıp dua’ya edilir;

  Bismillahir-rahmanir-rahim (4 Elhamdülillahi rabbil alemîn),
  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihî ve sahbihi ve sellim, Ferdün,Hayyün,kayyûmün,Hakemün,Adlün,kuddûsün. Ya Mahmud, Ya Aliyyü'l-a'la Ya Fatır, Ya Muhsin, Ya Minkel ihsan, ALLAH’ım senden Bismillahirrahmanir-rahim isminin hürmetine istiyorum. ALLAH’ım, Hz.Muhammed ve ali Muhammed’in hakkı için,Ya Rabbim,
  Ya Erhamer’rahimin, Ya Erhamer’rahimin, Ya Erhamer’rahimin,

  Ne isteği varsa dua istek ve hacet istenir
  .

  SIRLI HARFLERi.:
  Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahümme ya rabbel erbab. Elif-Lam-Mim -Elif-Lam-Mim -Elim-Lam-Mim-Sad -Elif-Lam-Ra Elif-Lam-Ra Elif-Lam-Ra Elif-Lam-Mim-R Elif-Lam-Ra- Elif-Lam-Ra- Kef-Ha-Ya-Ayn-Sad-Ta- Ha-Ta-Sin-Mim-Ta-Sin-Ta-Sin-Mim-Elif-Lam-Mim- Elif-Lam-Mim- Elif-Lam-Mim-Elif-Lam-Mim-Ya-Sin- Sad- Ha-Mim- Ha-Mim- Ha-Mim-Ayn-Sin-Kaf -Ha-Mim- Ha-Mim- Ha-Mim- Ha-Mim- Kaf - Nun
  .

  Hz. Süleyman (a.s)’ın Duası.:

  Bismillahir-rahmanir-rahim.
  ALLAH’ım Ancak senin nurunla hidayet buldum, ancak senin lütfunla ihtiyaçlarımdan kurtuldum, ancak senin nimetinle sabahladım ve akşama çıktım. İşte günahlarım senin huzurunda durmaktadır, senden mağfiret talep ederim ve sana tövbe ederim. Elif,Lam,Mim Allah’u la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
  ,
  La ilahe illa ente ya Hannan ya Mennan, Ya Bedies-semavati vel ardı, Ya Zel Celal-i vel ikram. Ya Erhamerrahimin, YaErhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin,

  (Beni bu sıkıntılardan kurtar.) Senin verdiğini hiçbir kimse durduramaz ve Senin engellediğini hiçbir kimse
  veremez.Senin yüceliğine karşı hiçbir yücenin yüceliği kendisine bir fayda kazandırmaz.”Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.”

  ism-i Azam Duasi.;
  Allahümme innî ed'ûkellah ve ed'ûker-rahman ve ed'ûkel berrerrahîm ve ed'ûke biesmaikelhusna külleha ma alimetü minha ve ma lem a'lem entagfirelî ve terhameni,

  ism-i Azam Duasi.;
  Bismillahir-rahmanir-rahim (4 kere‘’ Elhamdülillahi rabbil alemin.’’) Elif Lam Mîm Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum,
  La ilahe illa ente Ya Hannan Ya Mennan, Ya Bedi-es semavati vel-ardı Zel Celal-i vel-ikram, Allahümme inni es'eluke bismike'l-
  a'zam ve rıdvanıke'l-ekber. Es’elüke bismikel a'lel eazzil ecellil ekram. Ve ilahüküm ilahün vahid, La ilahe illa hüver-rahmanür-rahîm,

  Allahu Rahman-ur Rahîm, Allahu la ilahe illa HU, Ya HU, Ya’men HU, la ilahe illa HU vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azîm.

  İstediği dua, Hacet ve istek istenir:
  Ya Erhame’r -rahimin, Ya Erhame’r -rahimin, Ya Erhame’r -rahimin.
  Sen Celil olan Rabbimsin ve adın Cemil’dir, ben de zelil olan kulum ve adım da feyzioğlu ümit’dir acı bana beni annemi babamı kardeşlerimi eşimi ve evlatlarımı ve sana iman etmiş tüm kullarını affetip bağışla bizi inşallah.