Sa'y ederken okunan dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 8 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Sa'y ederken okunacak dua

  Sa'y'de duanın müstehab olduğu daha evvel geçti. Sünnet olan, Safa üzerinde durmayı uzatmak ve Kabe'ye dönerek tekbir getirip:

  Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekberü velillâhil hamd. Allahu ekberu alâ mâ hedânâ, vel hamdü iillâhi alâ mâ evlenâ lâ ilahe illal-lahu vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve Iehül hamdü yuhyî ve yü-mîtü biyedihil hayrü vehüve alâ külli şey'in kadiyr. Lâ ilahe illallahu enceze va'dehu ve nasara abdehu ve hazemel ahzâbe vahdeh. Lâ ilahe illallahu velâ na'büdü illâ iyyâhü, muhlısıyne iehüddine velev kerihel kâflrûn. Allahümme inneke gulte: (İd'uni estecib leküm ve inneke lâ tuhlifül miy'aad. Ve innî es'elüke kemâ hedeytenî lil islâmi en lâ tenzia'hü minnî hatta tetevveffânî ve ene müslimûn.
  "[Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. Bize verdiği hidayetle, Allah en büyüktür, deriz ve bize verdiği ni'metler üzerine O'na hamd ederiz. Alla'dan başka ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nun ve hamd O'nadır. Diriltir, öldürür, hayır O'nun elindedir ve O her şeye muktedirdir. Al-lah'dan başka ilâh yoktur. Sözünü yerine getirdi, kuluna yardım etti ve düşman topluluğunu yalnız başına yendi. Allah'dan başka ilâh yoktur. Kâfirler hoşlanmasa da dinimizi O'na tahsis ederek yalnız O'na ibadet ederiz. Allahım! Sen, "Bana dua edin, size cevap vereyim" dedin ve sen dediğini bozmazsın. Ben senden, beni İslamiyete hidayet ettiğin gibi müslüman olarak beni vefat ettirinceye kadar onu benden almamanı isterim]" diye dua etmektir. Sonra, dünya ve ahiret hayırları ile dua eder. Bu zikir ve duayı üç. kere okur ve telbiye getirmez. Merve'ye ulaştığı zaman üzerine çıkarak Safa'da söylediği zikir ve duaları tekrarlar.
  İbn-i Ömer radıyallahu anhüma'nın Safa üzerinde şöyle dediğini rivayet etti.

  Allahümma'sımnâ bidînike ve tavâıyetike ve tavâ'ıyeti rasûlike sallallahu aleyhi ve selleme ve cennibnâ hudûdek. Allahümmec'alnâ nühıbbüke ve nühıbbü melâiketeke ve enbiyâeke ve rusüleke ve nü-hıbbü ıbâdekessaalihıyn. Aliahümme habbibnâ ileyke ve ilâ melâike-tike ve ilâ enbiyâike ve rüsülike ve ilâ ibadıkes saalihıyn. Aliahümme yessirnâ lilyüsrâ, cennibnel usra, vağfir lenâ fil âhırati vel ûlâ vec'alnâ min eimmetil müttekıyn.

  "[Allahım! Bizi dininle, sana itaat ve Resulüne itaatla koru ve bizi kendi yasak hududlarından uzaklaştır. Allahım! Kendini bize sevdir; meleklerini, Nebi ve Resullerini bize sevdir v esalih kullarını bize sevdir. Allahım! Bizi sev ve meleklerine, Nebi ve Resullerine ve salih kullarına sevdir. Allahım! Bizi kolay olana muvaffak et ve güç olandan uzaklaştır. Ahirette ve dünyada bize mağfiret et ve bizi sakınan (müt-taki)ların öncülerinden eyle.]" Safa ile Merve arasındaki gidiş ve gelişte de İbn-i Ömer şöyle dua ederdi:

  Rabbiğfir verham vetecâvez amma ta'lemü inneke entel e'azzül ekrem. Allahümme âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhırati hasene ten ve kınâ azebennâr.
  "[Rabbım! Affet, merhamet et ve bildiğin (kusurlarımı) bağışla. Sen şüphesiz ki en Aziz ve en çok kerem sahibisin. Allahım! Bize dünyada iyilik ve ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.]"
  Sa'y'de ve her yerde beğenilen dualardan bir tanesi şudur:

  Allahümme yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dinik. Allahümme innî es'elüke mûcibâti rahmetike, ve azâime mağfiratike vesse-lâmete min külli ismin velfevze bil cenneti vennecâte minennâr. Allahümme innî es'elükel hüdâ vettüka vel afâfe vel gınâ. Allahümme e'ınnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme innî es'elüke minel hayri küllihi mâ alimtü minhü vemâ lem a'lem ve eû-zü bike mineşşerri küllihi mâ alimtü minhü vemâ lem a'lem ve es'elükel cennete vemâ karrabe ileyha min kavlin ev amelin ve eûzü bike minen nâri vemâ karrabe ilayha min kavlin ev amelin.

  "[Allahım! Ey kalbleri çeviren! Kalbimi dinin üzerinde sabitleştir. Allahım! Senden rahmetini gerektiren ve mağfiretini gerçekleştiren (amelleri, her günahtan selâmette kalmayı, cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı isterim. Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allahım! Seni zikir, sana şükür ve iyi taat etmekte bana yardım et. Allahım! Senden, bildiğim ve bilmediğim bütün hayır çeşitlerinden isterim ve bildiğim ve bilmediğim bütün serlerden sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve amelleri isterim ve ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amellerden sana sığınırım.)" Say'de Kur'ân okumak daha faziletli olur. En uygun olan, bu zikir ve duaları ve Kur'ân okumayı birleştirmektir. Fakat bazısı ile yetinmek istenirse mühim olanları yapmalıdır.