Dua Rebiülevvel Ayında Yapılacak Dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 3 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Rebiülevvel Ayındaki Dualar

  1- En’am suresi akşam ile yatsı arası onikinci gece dahil,Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının onsekizinci gecesine kadar da okunabilir. Sürekli olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, onikinci ayrıca onsekizinci geceleri mutlaka okunmalıdır.

  Rebiülevvel ayının 1.gecesi

  2- Rebiülevvel ayında namazlardan sonra her zamanki yaptığımız dualara şöyle son verilir:
  (Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti.Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin. El Fatiha.)

  3- Muavezeteyn sureleri okunulur.

  (Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin
  velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin(sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi
  ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi
  mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ
  ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan
  imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül
  Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi
  bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.)
  4- Rebiülevvel duası okunur.
  Rebiülevvel ayı duasıBu dua Ebul Fukara Şeyh Şerafettin hazretlerinin tavsiye buyurdukları muhim bir dua nev'idir ki, rebiülevvel ayının her gecesi okunabilir.Mümkün olmadığı halde ilk gecesi 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

  (Euzubillahiminrşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.)
  Elhamdülillahi rabbil alemin.Vessalatü vessalamü ala men la nebiyye badehu ve ala alihi ve eshabihiellezine haceru ve canedu bil enfüsi vel emvali..Allahumme inna neteves selü ileyke bi habibikel ağzemi ve resulükelefhami entuine lena fi cemiil umumi fil yevmi va gada fe inne cahehu indal lahil azim...Allahumme inna nes'elüke ianen la zıddelahuve en tevhiden la yukabiluhu şirkün ve taaten latukabiluha masiyetün ve nes'elüke yakınen la yukabiluhu şirkün ve taaten la tukabiluha masiyetün ve nes'elüke yakınen la yukabiluhu şekkin bi hürmeti men
  erseltehü rahmeten lil alemine fi misli haza şehriş şerif.Allahumme inna nes'elüke tevbete ve devameha ve neuzubike minel mağsıyeti ve eshabiha ve zekkirna bil havfi minke kable hucu mi lataratiha ve affid aleyna min bahri keremike ve cü dike hatta nahruca mıned dünya ales selameti min vebaliha bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil alemine...Allahümme inna nes'elüke lisanen li taatike ve atina maazalike ma la aynün raet vela üzünün semiat vela ala kalbi beşerin bi hurmeti men erseltehü rahmetenil alemine fimisli haza şehriş şerif...Allahümme fe nes! elüke ivadehu fakten tashabihu envarü ma habbetike fe innehu kat zaharatis saadetü alaa men ahbebtehu ve zeheratiş şekavetü ala men gayreke melekehu feheblehu min nevahibiş suedai ve ağsinna min mevaridil eşkiyai bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine.Allahümme yessir lena umurena maarrahati li kulubina ve ebdanına vesselameti ve afiyeti fidinina ve dünyaya ve künlena sahiben fi seferina ve lalifetenfi ehlina vatmıs ala vucuhi adaina vem sahhüm ala mekanetihim fela yestetinünel mudiyye velel mecie ileyna velev neşau le temesna ala ağyunıhım festabekus sırate feenna yubsirune bi hürmeti men erseltehu
  rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif..Allahumme inna nes'elükel ismete fil harekati
  vessakaneti vel kelimati vel iradetı vel hatarati minezzunubi veşşukuki vel evhamis saireti lil kulubi an mutaatil guyubi bilhürmeti menersel tuhu rahmetenlil alemine...Allahumme ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icmağ beynena ve beynes sıtkı ven niyeti vel ihlasi vel iradeti vel nuşui vel mukarabeti vel yakini vel vakari vessellimi vet tafvidi bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine...Allahumme ve künlena sem'an ve basaran ve lisanen ve kalben ve yeden ve müeyyeden bi hürmeti men erseltehü rahmeten lilalemine fi misli haza şehriş şerif..Allahumme la tüazzibna bi iredetina ve hubbi şehevatina feneşkale ev nahcibe ev nefrece bi vücüdi muradina ev nashate ev nüssellimine teslimen nifaki indel fakti ve ente alemu bi kulubina ferhamna bin naililekberi vel medidil efdali ven nuril ekmeli ves saadetil ezeliyeti inneke ala külli şey'in kadir bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine allahumme ya men la yeskuni kalben illa bi kurbihi ve envarihi vela yahya abdin illa bil suhafihi ve ibrarihi vela
  yebga vücudun illa bi imadadihi ve isharihi ya men anese ibadetül ahyare vel ebrare ve levliyaehül mukarrabine bi münacetihi ve esrahiya ya men emate ve uhya ve uksa ve edna ve es’ade eşka ve adelle ve heda ve efkare ve ağna ve afa ve ebla ve kaderde ve kaza küllün bi azimin tedbirihi ve sabıki takdirihi zalike takdirül azizül alim. Allahümme ya rabbi eyyüyabin yuksadu gayrü babike ve eyyü cenabin yeteveccehu ileyhi gayrü cenabike ve hel fil vücudu rabbün sivake fe yurca enfil memleketi ilahün gayrüke fe yutlabe minhül atau vel hasenatü
  emhel hakimün gayrüke fe turfealeşşekva em helmin mecalin lil abdil fakiri yağtemitu alyhi emhel sivake keremmük e ve cu’dike ya men la melcee minhü illa ileyhi fela keremmüke ve cü’dike ya men la melcee minhü illa ileyhi fela tuhayyib recaena ya kadimel ihsani bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine.

  Allahümme ya men yüciru vela yucaru aleyhi elhemtena fe arrifna ve gayrike ha hünna rabbün fe yurca ev cevadün fe yüseel eminhül atau kad cefanil karibu ve mellenit tabibu ve şemete biyel adavvu ferrakibu veştedde biyel kerbu ven necibu ve entel muinu ve entel alimul kadiru.Ya rabbi! İlâ men eşteki ve entel hafizul kerimu em bimen estağisu ve entel ganiyyül metinü emilâ eltecie ve ente seddarül uyub.Allahümme innî es’ elâkel feyze indel kazai ve menaziles şühedâi ve ayşeş sühedai ven narsa alel aai ve murafakatel enbiyai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemin.Allahümme ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi cemili evaidihi ve keremihi yeteallâkul recune ya men bi sultani kahrihi ve azimi rahmetihi yestağisul muttarune irhem bi cudike abden melenu sebebün yercü sivake bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.Allâhümmec’âl evvele yevmina haza islâhen ve evsatehu felahen muahhirehu necahen bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif.

  Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve evsatehu niğmeten ve ahirehu tekrimeten bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemine.Allahümme inna neuzubike min cehdil belâi ve derekiş şekai ve suil kazai ve şemetil adai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.Ve salli vessellim alâ eşrefi ve es’adi cemiil enbiyai vel mürselin seyyidina Muhammedin ve aleyhim ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin…
  el Fatiha”