Peygamberimizin öğrettiği tesbihler

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 3 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Peygamber efendimizin öğrettiği tesbihler

  Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıym.

  Manası:
  Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve O'na hamd ederim. Şanı büyük olan Allah'ı teşbih ederim.

  Bu teşbihin fazileti hakkında Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:
  "İki cümle vardır ki, Rahman olan Cenabı Ecelli Ala'ya sevgili, dile kolay ve mizanda sevabı ağırdır." buyurmuşlardır.
  Sübhânellâhi ve bi hamdihî.
  Manası:
  Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ve O'na hamd ederim.
  Ebu Zerr (r.a.) anlatıyor. Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
  "Allah'ın en çok sevdiği kelimeleri sana haber vereyim mi? Muhakkak Allah'ın en çok sevdiği bu zikirdir."
  Diğer hadisi şerifte buyuruluyor ki:
  "Her kim günde yüz defa "sübhânellâhi ve bi hamdihî" derse günahları denizin köpüğü kadar olsa affolunur."

  Diğer rivayetlerde:
  "Resulü Ekrem'e: "Allah katında en kıymetli kelam hangisidir?" diye soruldu. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: "Allah Teala'nın melekleri yahut kulları için seçtiği Sübhânellâhi ve bi hamdihî'dir."buyurdu.
  "Bu teşbihi bir defa okuyan için cennette bir hurma ağacı dikilir."
  "Allah yolunda altın ve gümüşten birer dağ infak etmekten bu teşbihi okumak O'na daha sevgilidir."

  Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber.

  Manası:
  Allah Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Allah büyüklerin en büyüğüdür.
  "Allah Teala'nın nezdinde en çok sevilen zikirler dörttür Onlar da bu zikirlerdir Bu zikirlerin hangisi ile başlarsan başla sana zarar vermez."

  Sübhânellâhi vel hamdü lillâh.

  "Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdü lillâh'ın sevabı mizanı doldurur. Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi cümlesinin yahut bir kelimesinin sevabı yerle gök arasını doldurur."

  Sübhânellâhi ve bi hamdihî adede halkıhî ve ndâe nefsihî ve zinete arşihî ve midâde keli mâtih.

  Manası:
  Yarattığı mahlukatının adedi ve Zatı'nın rızası ve arşının ağırlığı ve kelimetullâh'ın adedi kadar Allah Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamd ederim.
  "Peygamber (s.a.v.) Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra mescitte teşbih ile meşgul olan zevcesi Cüveyriye'nin yanına çıktı, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına döndü. Cüveyriye'yi namazgahında oturmuş zikreder halde görünce, ona sordu:
  "Seni burada bıraktığım gibi hala zikir ve teşbihe devam mı ediyorsun?"
  Cüveyriye validemiz:
  "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular:
  "Ben senden sonra dört kelimeyi üç defa söyledim ki, eğer senin bütün gün söylediğin zikirlerle tartılsaydı ecir ve sevapta onlara muadil olurdu."

  Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadiyr.

  Manası:
  Allah'tan başka bir ilah yoktur. O'nun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir.
  Resulü Ekrem bu zikrin fazileti hakkında:
  "Kim bu zikri on defa söylerse İsmail (a.s.) evlatla nndan dört kimseyi hürriyete kavuşturmuş gibi ecre nail olur."
  "Her kim bu zikri günde yüz defa okursa, on köleyi hürriyete kavuşturmuş gibi ecre nail olur. Onun için yüz sevap yazılır, ondan yüz günahı silinir ve o gün akşama kadar şeytanın şerrinden korunmasına bir siper olur ve hiç bir kimse bu zikri çekenden daha faziletli bir zikir getiremez. Ancak bu zikri daha çok getiren kimse müstesnadır."
  "Bir kul bu zikri ruhu ile halisane, kalbi ile tasdîkâne, lisanı ile de nâtıkâne okursa, Cenabı Hakk aradaki bütün perdeleri kaldırır; yeryüzünde bu zikri okuyan kuluna rahmeti ile bakar. Cenabı Hakk'ın bir kuluna rahmeti ile bakması ise, kulunun bütün isteğini vermesidir."
  "Bu zikir kendisini okuyan kimsede günah bırakmaz ve hiçbir amel de bu zikri geçemez."
  Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
  "Nuh (a.s.)'ın oğluna öğrettiği zikri size haber vereyim mi? Nuh oğluna şöyle dedi:
  "Ey oğlum! Lâ ilahe illallâhü vahdehû... zikrini söylemeni sana emrediyorum. Semalar ve yerler terazinin bir kefesine, bu zikir diğer kefesine konsa hu zikir ağır gelirdi. Ey oğlum, "Sübhânellâhi ve bi ha m d ihı" teşbihini söylemeni emrediyorum. Muhakkak bu teşbih mahlukatın namazı ve teşbihidir. Bu teşbih sebebiyle mahlukat rızıklanır."

  Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber.

  Manası:
  Allah Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamd ederim. Hiçbir ilah yoktur. Ancak Allah vardır ve Allah Teala yücelerin en yücesidir.

  Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:
  ''Miraca çıkarıldığım gece yedinci kat semada Beytü'l-Ma'mur'da İbrahim (a.s.) ile karşılaştım. Buyurdu ki: "Ümmetine benden selam götür (ve aleyhisselam) ve onlara haber ver: "Muhakkak cennetin toprağı temiz, suyu tatlı, arazisi geniş ve düzdür. Oraya dikilecek ağaç bu teşbihtir."
  "Muhakkak bu teşbihi okumam bana üzerine güneş doğan yerlerden daha sevgilidir."

  Bismillâhillezî lâ yadurru measmihî şey'ün fil ardı ve lâ fis semâ', ve hüves semiy'ul aliym.

  Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:
  "Bu zikri günde üç defa okuyana ansızın bela gelmez."

  Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke lehû ehaden sameden lem yelid ve lem yûled vc lem yekün lehû küfüven ehad.

  Bu zikrin fazileti hakkında Resulü Ekrem buyurdu:
  "Kim bu zikri bir defa okursa Allah Teala onun için iki milyon sevap yazar."

  Eşhedü en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke lehû ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehız sâhıbeten ve lâ veleden ve lem yekûn lehû küfüven ehad.

  Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: "Bu zikri on defa okuyana kırk milyon sevap yazılır."

  Sübhânellâhi adede mâ haleka fis semâ', ve sübhânellâhi adede mâ haleka fil ard, ve sübhânellâhi adede mâ beyne zâlike ve sübhânellâhi adede mâ hüve halikım vallâhü ekberu misle zâlik, vel hamdü lillâhi misle zâlike ve lâ ilahe illallâhü misle zâlik, ve lâ havle
  ve lâ kuvvete illâ billahi misle zâlik.

  Manası:
  Göklerde yarattığı varlıkların adedi kadar Allah'ı teşbih ederim. Yeryüzünde yarattığı mahlukatın sayısı kadar Allah'ı teşbih ederim. Yerle gök arasındakilerin adedi kadar Allah Teala'yı teşbih ederim. Yaratıcısı bulunduğu mahlukatının adedi kadar Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. "Allâhü Ekber" de bunun misli kadar, "Elhamdü lillâh" da onun misli kadar. "Lâ ilahe illallah" ve "ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" da bu şekilde söylenecektir.

  "Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.) Peygamber (s.a.v.) Efendimizle birlikte bir kadının yanına girdiler. Kadının önünde çekirdek yahut çakıl parçalan vardı. Onları sayarak teşbih ediyordu. Bu hali gören Peygamberimiz ona: "Sana bundan daha kolay ve daha faziletli bir teşbih haber vereyim mi?" buyurdu ve bu teşbihi okudu."

  Peygamberimiz (s.a.v.):
  "Sizden biri sabahladığında azalarından her birine sadaka lazımdır. Her teşbih (Sübhânellâh) sadakadır. Her tahmid (Elhamdü lillâh) sadakadır. Her tehlil (Lâ ilahe illallah) sadakadır. Her tekbir (Allâhü ekber) sadakadır. İyilikle emretmek sadakadır. Kötülükten men etmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılman iki rekat namaz bunların hepsinin yerini tutar." buyurmuşlardır.

  Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, allâhü ekberü kebiyran vel hamdü lillâhi kesiyran ve sübhânellâhi rabbil âlemiyne ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

  "Bir arabi Peygamber (s.a.v.) Efendimiz'e gelip: "Bana bir zikir öğret, onunla zikredeyim." dedi. Peygamber Efendimiz ona bu zikri öğrettiler. Bunun üzerine arabi Peygamber Efendimiz'e: "Bu zikirler Rabbim içindir. Kendim için ne duada bulunayım?" dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ona:

  Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî.

  "Ey Allah'ım beni mağfiret et, bana rahmet et, beni doğru yola hidayet kıl, beni rızıklandır. " diye dua et." buyurdu.

  Radıytü billahi rabben ve bil islâmi dînen ve bi muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme rasûlâ.

  "Rabbimin Allah olduğuna, dinimin İslam olduğuna, Muhammed (s.a.v.)'in Resul olduğuna razı oldum. "

  Resulüllah (s.a.v.) buyurdular ki:
  "Kim bunu söylerse cennet ona vacip olur."
  Sübhânellâhi ve bi hamdihî.
  Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:
  "Ey Ebu Zerr! Allah Teala'nm en çok sevdiği teşbihi haber vereyim mi?" Ebu Zerr (r.a.): "Haber ver, ya Resulellah!" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz bu teşbihi öğrettiler."
  "Ey ashabım! Bu teşbihi günde yüz defa okuyunuz. Bir defa okuyana on, on defa okuyana yüz, yüz defa okuyana bin sevap verilir. Daha çok okuyan kimsenin ecrini Allah Teala artırır."
  "Bu teşbihi bin defa okuyan kimse, Cenabı Ecelli Ala'dan nefsini satın almış olur. Okuduğu günün akşamına kadar cehennemden azad olur."
  "Bu teşbihi güneş batmadan evvel yüz defa çekmek, yüz deve kurban etmekten faziletlidir."
  "Bu teşbihi bir defa okuyan kimse için cennette bin ağaç dikilir."
  "Allah Teala'nın nezdinde sözlerin en güzeli bu teşbihtir. Cenabı Hakk mukarrabun (Zat-ı Ecelli Ala'sına en yakın) meleklerine bu teşbihi seçmiştir. Bu teşbihle Cenabı Ecelli Alâ'yı zikrederler."
  "Bu teşbihi okuyan için yüz yirmi dört bin sevap yazılır. Ashab: "Ya Resulallah, öyle ise bizden kimse helak olmaz." dediler. Resulü Kibriya: "Evet, söylediğiniz gibi kimse helak olmaz. Lakin sizden biri mahşere öyle sevapla gelecek ki, eğer sevabı dağ üzerine konsa ağır gelir. Fakat o kimsenin dünyada yiyip içmesi, yatıp kalkması ve sair nimetlerin cümlesi gelir ve şükürlerinin bedeli bütün sevaplarını alır. Artık o kimsenin sevabı kalmaz, hayretler içinde kalır. İşte o zaman rahmet-i ilahiyye ona yetişir ve cennete sokar."
   
 2. Adile

  Adile Admin

  Sübhânellâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azıymi estağfirullâh.

  Manası:
  Cenabı Ecelli Alâ'yı noksan sıfatlardan tenzih ile O'nahamd ederim ve yine yücelerin yücesi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve O'ndan mağfiret talep ederim.
  Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
  "Kim bu teşbihi okursa, okuduğu gibi yazılır ve Arş'a asılır. Bu teşbihi okuyan kimsenin, kıyamet günü Rabbine kavuşana kadar yapmış olduğu günah bu teşbihi Arş'tan gidermez."
  Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.) anlatıyor:
  "Resulü Ekrem'in huzurunda bulunuyorduk. Resulü Ekrem: "Sizden biri her günde bin sevap yapmaktan aciz midir?" diye sordu. Orada oturan sııhnbilcrdcn birisi: "Ya Rcsulcllüh! İnsan bin sevap nasıl kazanabilir?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz: "Yüz defa Sübhânellâh diyen kimse için bin sevap yazılır yahut ondan bin günah silinir." buyurdu."

  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

  Manası:
  Günahtan korunmaya, Cenabı Ecelli Alâ'ya ibadet etmeye kuvvet ve, kudret ancak Allah Teala'nın tevfık ve yardımı iledir.
  Ebu Musa el-Eş'arî (r.a.) anlatıyor: "Resulü Ekrem bana hitaben: "Sana cennet hazinelerinden bir hazineyi göstereyim mi?" buyurdu. Ben de: "Evet ya Resulellah!" dedim. Bunun üzerine lâ havle... de." buyurdu."
  "Her kim günde yüz defa okursa fakirlik yüzü görmez."
  "Suyu tatlı, toprağı güzel olan cennete lâ havle.... derseniz çok ağaç dikmiş olursunuz."
  "Hiç bir melaike lâ havle demedikçe ne semadan yere inebilir ve ne de yerden semaya çıkabilir."
  "Lâ havle cennet hazinelerindendir. Onu çok söyleyiniz. Cenabı Ecelli Alâ onu çok getiren kimseye rahmeti ile bakar. O bir kuluna rahmeti ile nazar kıldı mı, o kul, dünyada ve ahirette hayır içinde kalır."
  "Sana cennet kapılarından birini göstereyim mi? Lâ havle ... cennet kapılarından bir kapıdır."
  "Lâ havle sema sakinlerinin getirdikleri
  teşbihtir."