Namazdan sonra dua ve tesbih

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve Adile tarafından 28 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Namazı kıldıktan sonra okunan dualar

  Namazdan sonra zikrin sünnet olduğu hususunda alimler icma ettiler. Ve bu zikrin bir çok çeşidi hakkında çok sayıda sahih hadis gelmiştir. Bunların en mühimlerinden bir kaçını zikredeceğiz.

  Ebu ürnarne radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'e:

  - Hangi dua daha çok makbuldür? diye soruldu. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem:
  - Gecenin ikinci yarısında ve farz namazlarının sonunda, diye cevap verdi."<185)
  Ibn-i Abbas radıyallahu anhüma'dan, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazının bittiğini (namazdan sonra söylediği) tekbirden anlardım." dediğini rivayet ettik. Müslim'in bir rivayetinde "biz anlardık" diye geçer. İbni Abbas'dan bir rivayette de şöyle dedi: "Farz namazını bitirince insanların, zikir ile seslerini yükseltmeleri Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında vardı ve bu sesleri duyduğum zaman namazı bitirdiklerini anlardım."('87)

  Sevban radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, namazdan ayrıldığı zaman üç defa istiğfar eder ve şöyle söylerdi:

  Allahümme entesselamii veminkesselamü tebarekte ya zel celali vel ikram.
  [Allahım! Sen selamsın ve selamet ancak senden gelir. Mübareksin ey celal ve ikram sahibi!](188> Hadisin ravilerinden olan Evzai'ye: "- İstiğfar nasıldır?" diye soruldu.
  Kendisi:
  Estağfirullah, Estağfirullah "[Allah'dan af dilerim]" demendir, dedi.
  Muğire ibn-i Şu'be radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, namazı bitirdikten sonra şöyle söylerdi:

  La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü velehül ham-dü vehüve ala külli şey'in kadîr. Allahümme la mania lima a'tayte vela mu'tıye lima mena'te vela yenfeu zelceddi minkel ceddü.

  "[Allah'dan başka ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk Onundur ve hamd Onadır. O her şeye muktedirdir. Allahım! Verdiğine mani yok ve mermediğini veren yoktur. Şeref sahibine senin yanında şerefi fayda vermez.]"*189)

  Abdullah ibn-i Zübeyr radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Ra-sulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, selam verdiği zaman her namazın sonunda şöyle derdi:

  La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül ham-dü vehüve ala külli şey'in kadir. La havle vela kuvvete illa billah. La ilahe illallahu vela na'büdü illa iyyahü lehünnimetü vel fazlu ve le-hüssenaül hasenü la ilahe illallahu muhlisıyne lehüddine velev kerihe) kafirûn.

  [Allah'dan başka ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır ve O her şeye muktedirdir. Güç ve kudret ancak Allah'tandır. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O'na ibadet ederiz. Ni'met ve fazıl O'nundur, güzel medih O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve kafirler hoşlanmasa da din (ve ibadeti) mizi O'na tahsis ederiz.](190> İbn-i Zübeyr: "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda bu kelimelerle tehlil (zikir) ederdi." dedi.

  Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ettik: "Muhacirlerin fakirleri Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve:

  - Servet sahihleri yüksek dereceleri ve ebedi ni'meti kaptılar. Bilim gibi namaz kılarlar, bizim gibi oruç, tutarlar ve onların artan malı vardır, onunla hac ederler, umre yaparlar, cihad ederler ve sadaka verirler, dediler. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem:
  - Size bir şey öğreteyim mi? Sizi geçenlere onunla yetişecek ve sizden sonrakileri onunla geçeceksiniz ve sizin gibi yapmadıkça hiç biri sizden daha sevaplı olmayacaktır? buyurdu.
  - Evet. Ya Rasulallah! dediler. Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem:
  - Her namazın sonunda otuz üç defa (Sübhanallah), (Elhamdülillah) ve (Allahu ekber) diyeceksiniz, buyurdu."*191)

  Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet eden Ebu Salih'e, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu zikri nasıl yaptığı sorulduğu zaman şöyle söyledi: "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan her biri otuzüç sayısını buluncaya kadar *
  Sübhanallahi velhamdü lillahi vallahu ekber derdi."

  Ka'b ibn-i Ucre radıyallahu anh'den rivayetimize göre, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her namazdan sonra kim, otuz üç defa Allah'ı teşbih etse, otuz üç defa Allah'a hamd etse, otuz üç defa Allah'ı tekbir etse ve yüz sayısını tamamlamak üzere:

  La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül ham-dü vehüve ala külli şey'in kadîr derse, deniz köpükleri kadar da olsa günahları affolunur."*193)
  Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, namazdan sonra şu kelimelerle istiaze ederdi:

  Allahümme innî euzü bike minel cübni, ve eûzü bike en uredde ila erzelil umuri, ve eûzü bike min fitnetid dünya ve eûzü bike min azabil kabr.
  [Allahım! Korkaklıktan sana sağınınm. Ömrün en feza zamanına ulaştırılmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden sana sığınırım ve kabir azabından sana sığınırım.]*194)

  Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anhüma'dan rivayetimize göe, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İki şey vardır, müslüman kul onları muhafaza ederse (onları devamlı yaparsa) muhakkak cennete girer. Onlar kolaydır; fakat onlarla amel eden azdır. Her namazdan sonra on defa Allah'ı teşbih edecek, on defa hamde-decek ve on defa tekbir getirecektir. Bunlar dilde yüzellidir Ve terazide bin beş yüzdür.H ) Yatağa yerleştiği zaman otuzdört defa tekbir getirecek, otuzüç defa teşbih edecektir. Bunlar ise dilde yüz ve terazide bindir. "Abdullah ibn-i Ömer: Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'i, bunları parmak uçları ile yaparken gördüm." dedi.

  - Ya Rasulallah! Bunlar kolaydır da onlarla amel edenler neden azdır; dediler.

  Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  - Biriniz uyuyacağı zaman şeytan gelir ve henüz söylemeden onu uyutur ve namaz kılarken de gelir ve onları söylemeden evvel ona bir iş hatırlatır."
  Ükbe ibn-i Amir radıyallahu anh'den, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem bana, her namaz sonunda muavvizeteyn'i (Felak ve Nas sûrelerini) okumayı emretti." dediğini rivayet ettik.098) Ebu Davud'un rivayetinde: "... muavvizat'ı okumayı..." diye geçer. Bunun için, Ihlas, Felak ve Nas sûrelerini okumak uygun olur.

  Muaz radıyallahu anh'den rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, onun elinden tuttu ve:

  - Ya Muaz! Gerçekten seni seviyorum, dedi ve şöyle devam etti:
  - Sana tavsiye ediyorum ya Muaz! Her namazdan sonra şu duayı söylemeyi unutma:

  Allahümme e'ınnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik.
  [Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve güzel ibadet etmek için bana yardım et.] <199)

  Enes radıyallahu anh'dan rivayetimize göre, "Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, namazını bitirdiği zaman sağ eliyle alnını sıvazlar ve sonra şöyle derdi:

  Eşhedü en la ilahe illallahurrahmanurrahıym. Allahümme ezhib annil hemme vel hazen.
  "[Rahman ve Rahim olan Allah'dan başka ilah bulunmadığına şa-hidlik ederim. Allahım! Keder ve hüznü benden gider.]"(20°)

  Ebu Ümame radıyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ettik: "Farz ve sünnet namazlarından sonra Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştıkça onun şöyle söylemekte olduğunu muhakkak işitirdim:

  Allahümmağfirlî zünubî ve hatayaye külleha, Allahümme en'ışnî vecbürnî vehdinî lisaalihil a'mall vel ahlaki innehu la yehdî lisaalihıha vela yasrifü seyyieha illa ente.
  "[Allahım! Bütün günah ve hatalarımı affet. Allahım! Beni kötü durumdan çekip kaldır, kaybımı telafi et ve beni amel ve ahlakın iyisine hidayet et. Şüphesiz ki bunların iyisine ancak sen hidayet eder ve kötülerinden ancak sen çevirirsin.]