Namaz kılmayan biri cennete girer mi?

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Adile tarafından 4 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Namaz Kılmayan Kişi Direkt Cennete Gidebilir mi?

  Namaz kılmayan kişi kafir olmaz; ancak günahkar bir Müslüman olur. Ahirette Allah Teala bu kulunu cezalandırabileceği gibi dilerse onu affeder. Bununla beraber namaz kılmayanlar hakkında dinimiz şiddetli tehditlerde bulunmuştur.

  Namaz, dînin direğidir. Namazını devamlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dînini ve İslam binasını yıkmış olur.

  Namazı Terketmenin Hükmü

  Namazın akıllı, büluğ çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş her Müslümana farz olduğu konusunda görüş birliği vardır. Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetlerde vekalet ve niyabet geçerli değildir.

  Namazın farz olduğunu inkar eden dinden çıkar. Çünkü namaz kesin ayet, hadis ve icma delilleriyle sabittir. Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terkeden asî ve fasık olur.

  Taberanî’nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz (s.a.v);

  “Kıyamet (mahşer) günü, kulun sorgulaması namazdan başlayacaktır. Eğer, beş vakit namazı tamam ise, felaha (Cennet’e) kavuşacak, namazı noksan ise hab-ü hüsranda (cehennemde) kalacaktır.”

  Namazı kılmamak dünya ve ahirette azaba sebep olur. ahiretteki azapla ilgili olarak Allah Teala şöyle buyurur:

  “Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: “Biz namaz kılanlardan değildik.” (Müddessir, 74/40-43).

  “Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır.” (Meryem, 19/59, 60).

  Hz. Peygamber (s.a.s)’de şöyle buyurmuştur:

  “Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar.”(Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461).

  “Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur.” (Buharî, Mevakît,13, 34; Nesaî, Salat,15).

  Dünyada iken namaz kılmayanlar için, kıyamet günü gelip çattığı zaman, cehennem ateşinin üzerinde kor haline getirilmiş bir saç ortaya konulur ve Allah’u Zülcelal buyurur ki:

  “Ey Kulum! Dünyada kılmayıp kazaya bırakmış olduğun namazlarını bu kızgın sac üzerinde kıl.”

  Hanefilere göre, tembellik yüzünden namazını terkeden kimse, namazı inkar etmediği sürece dinden çıkmaz, ancak günahkar, fasık olur. Kendisi bu konuda uyarılarak tövbeye, kötü örnek olmaması için toplumdan tecrid edilir ve te’dib amacıyla dövülebilir. Ramazan orucunu terkeden kimse de bunun gibidir.(bk. İbn Abidîn, Reddül-Muhtâr, Mısır, t.y., I, 326; eş-Şürünbülâlî, Merâkıl-Felâh, Mısır 1315, s. 60; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletuh, Dimaşk 1985, I, 503.)

  Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise, namazını özürsüz olarak terkeden kimse, mürted’de olduğu gibi İslam toplumuna karşı gelmiş sayılır ve tövbe etmezse en ağır şekilde cezalandırılır.(bk. İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır t.y., I, 87; eş-Şirâzî, el-Muhezzeb, el-Nalebî tab'ı, I, 51; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3. baskı, Kahire t.y., II, 442-447; ez-Zühaylî, a.g.e., I.503, 504; Krş. et-Tevbe, 9/5; Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26.)