Dua Namaz bittikten sonra okunacak dua

Konusu 'Namaz kılmak' forumundadır ve saadet tarafından 28 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  Namaz bittikten sonra okunacak dualar

  Selamdan Sonra Okunacak Dua (İstiğfar duası) َ ْ
  Okunuşu:Estağfirullahe’l-azimellezî la ilahe illa hû, el hayyul’live etûbü ileyh.
  Anlamı: “Kendisinden başka ilah bulunmayan, diri ve kayyum olan Ulu Allah’tan bağışlanmamı dilerim ve O’na tövbe ederim.”

  “Peygamberimiz (s.a.v.); Namazdan ayrılmak istediğinde üç defa istiğfar eder, sonra ‘Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam tebarakte ya ze’l-celali ve’l-ikram’ derdi.”
  (Tirmizi, “Salat”, 222, No. 299) demiştir.
  Sahabeden Abdullah ibn Mes’ûd, Peygamberimizin bu duayı üç defa okuyan kimsenin günahlarının bağışlanacağını söylediğini bildirmiştir (Hakim, Dua, I, 511). Bu duadan sonra “münciye” ve “seyyidü’l-istiğfar” duaları da okunabilir.

  Salat-ı Münciye Okunuşu: Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min cemî’ı’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takzî lenâ bihâ cemî’a’l-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ı’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ‘ındeke a’le’d-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-ğâyât. Min cemî’ı’l-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’de’l-memât. İnneke ‘alâ külli şey’in kadîr.

  Anlamı: “Allah’ım! Peygamber (s.a.v.)’e öyle bir salât ve selam eyle ki, onunla bütün korku ve afetlerden bizi kurtar. Bütün istek ve arzularımızı yerine getir. Bütün kötülüklerden temizle. En yüksek derecelere ve en üst gayelere yükselt. Dünyada ve öldükten sonra hayırların her birisine ulaştır.” Ülkemizde öteden beri namazlardan sonra okunagelen “Salât-ı Münciye” diye anılan bu dua, Hz. Peygamberden bize ulaşan bir dua örneği değildir. Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamberimize salât ve selâm getirmeyi emreden ayetin emrine istinaden İslâm bilginleri tarafından ihdas edilen bir duadır.

  Seyyidü’l-İstiğfar Duası Okunuşu: Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va‘dike m’esteta‘tü. Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü, ebû’ü leke bi-ni‘metike ‘aleyye ve ebû’ü leke bi-zenbî, fağfir lî fe-innehû lâ yağfirü’zzünûbe illâ ente.

  Anlamı: “Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.”

  Peygamberimiz (s.a.v.), bu duanın, duaların efendisi, en üstünü olduğunu; bu itibarla, her kim, bu duayı, sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olacağını, yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse yine cennetlik olacağını ifade buyurmuşlardır (Buhârî, “De’avât”, 2, 15).

  Allahümme Ente’s-selâm Duası Namazdan çıkıp “istiğfar” duasını okuduktan sonra şu dua okunur: ِOkunuşu: Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm. Tebârekte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm.
  Anlamı: “Allah’ım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Sen münezzehsin, sen yücesin.” (Müslim, “Mesâcid”, 135) İsteyenler “Selam” duasından sonra şu duayı da okuyabilirler

  Okunuşu: Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr. Allâhümme lâ mâni’a limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ mena’te ve lâ yenfe’u ze’l-ceddi minke’lceddi.”
  Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı yoktur. Bütün mülk O’nundur. Her türlü övgü O’na mahsustur. O yaşatır, O hayata son verir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah’ım! Senin verdiğine kimse mani olamaz, vermediğini de kimse veremez. Sen istemedikten sonra gayret eden kimseye gayreti fayda vermez.”

  Peygamberimiz (s.a.v.), “Selam” duasından sonra bu duayı okumuştur (Tirmizî, “Salât”, 222, No: 298).

  Sonra “alâ Resûlinâ salavât” (Peygamberin üzerine salât) denir. Sonra “Allâhümme salli ‘alâ Muhammed” cümlesi okunur.

  Tesbih, Tahmîd, Tehlil ve Tekbir Duası Sonra şu dua okunur: ََ

  Okunuşu: Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllâhü vellâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l- ‘aliyyi’l-‘azîm.
  Anlamı: “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah, en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah ile vardır.” Peygamberimiz (s.a.v.), bu duayı okumanın cennet bahçelerinin meyvelerinden faydalanmak olduğunu (Tirmizî, “De’avât”, 98),
  her harfine on sevap verileceğini (Münzirî, II, 435) ve günahların bağışlanmasına vesile olacağını (Tirmizî, “De’avât”, 98) bildirmiştir.

  Ayetü’l-Kürsî okunur
  şu tesbîhât yapılır.

  Okunuşu: Sübhânellah (Otuz üç defa). Anlamı: “Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.
  Okunuşu: el-Hamdü lillâh (Otuz üç defa). Anlamı: “Her türlü övgü Allah’a mahsustur.”
  Okunuşu: Allâhü ekber (Otuz üç defa). Anlamı: “Allah, en büyüktür.”

  Peygamberimiz (s.a.v.); “Namazları kıldığımız zaman 33 defa sübhânellah, 33 defa el-hamdü lillâh, 33 defa Allâhü ekber deyiniz, böylece siz bununla sizden öncekilere yetişir, sizden sonrakileri geçersiniz.” (Nesâî, Sehv, 95) buyurmuştur.

  Sonra “Kelime-i Şahadet” duası okunur ِ Okunuşu: Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr. Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, sadece O vardır. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, her türlü övgü O’na mahsustur, O her şeye gücü yetendir.” (Tirmizî, “Salât”, 222. No: 298)

  Peygamberimiz (s.a.v); “Kim her namazdan sonra 33 defa ‘sübhânellâh’, 33 defa ‘elhamdülillâh’, 33 defa da ‘Allâhu ekber’ der, sonra ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr’ derse; günahları denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır.” (Müslim, “Mesâcid”, 146) buyurmuştur.


  Namaz bittikten sonra okunacak dualar

  Namazdan sonra kişi dilediği gibi dua edebilir. Peygamberimizin yaptığı şu duaları da okuyabilir: ْOkunuşu: Sübhâne Rabbike Rabbi’l-‘ızzeti ‘ammâ yesıfûn. Ve selâmün ‘ale’l-mürselîn. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. (Sâffât, 37/180-182)
  Anlamı: “Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rabb, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” Peygamberimiz, namazdan sonra bu ayeti dua olarak okumuştur (Tirmizî, “Salât”, 222, No. 298) ِ
  Okunuşu: Rabbena’ğfirlenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ‘ale’l-kavmi’l-kâfirîn.
  Anlamı: “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!” (Al-i İmrân, 3/147)

  Okunuşu: Rabbenâ lâ-tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb-lenâ min ledünke rahmeh. İnneke ente’lvehhâb.
  Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin.” (Âl-i İmrân, 3/8)

  Okunuşu: Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne mine’l-hâsirîn.

  Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (A’râf, 7/23)