Kuranı kerimde geçen allah'ın isimleri

Konusu 'Dini sohbetler' forumundadır ve Beyza tarafından 6 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Kuranı geçen allah'ın isimleri nelerdir

  Allah'ımızın bu mübarek isimlerine "ihsâ isimleri" denir Bu isimleri hem ezberlemek, hem mânâlarını öğrenmek, hem saymak vede dilin teşbihi haline getirmek gerekir Bu 99 isim dillerin virdi olunca, diller tatlanacak, gönül kapıları açılacak ve kalplere marifet nurları akacaktır Bir mübarek ayette Allah (Azze ve Celle) şöyle buyurmaktadır
  "Habibim! De ki: "İster Allah diye dua edin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur)"

  Esmail Husna


  1 (Hüvallahü'l-lezi La ilahe illa hu""Allah"
  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır)

  2 (Er-Rahman":Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)

  3 (El-Melik":Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan9

  4 (Er-Rahim":Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)

  5 (El-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan)

  6(El-Selam":Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan)

  7 (El-Mü'min":Kullarına emniyet verenKendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu
  ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık)

  8 (El-Müheymin"altanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan)

  9 (El-Aziz":İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan)

  10 (El-Cabbar":Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan)

  11 (El-Mütekebbir":Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren)

  12 (El-Halik":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden
  büyüklükte eşi olmayan)

  13 (El-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan)

  14 (El-Muvassir":Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren)

  15 (El-Gaffar":Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı)

  16 (El-Kahhar":Her şeye,her istediğini yapacak surette,galip ve hakim)

  17 (El-Vahhab":Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan)

  18 (El-Rezzak":Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan)

  19 (El-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran)

  20 (El-Alim":Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan)

  21 (El-Kabıt"ilediğine darlık veren,sıkan,daraltan)

  22 (El-Basit"ilediğine bolluk veren,açan,genişleten)

  23 (El-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indiren,alçaltan,dereceleri düşüren)

  24 (El-Rafi":Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten)

  25 (El-Muiz":İzzet veren,aziz kılan)

  26 (El-Müzil":Zillete düşüren,hor ve hakir eden)

  27 (El-Semi":Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden)

  28 (El-Basir":Her şeyi gören)

  29 (El-Hakem":Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden)

  30 (El-Adl"on derece adaletli olan)

  31 (El-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan)

  32(El-Habir":Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan)

  33 (El-Halim":Yumuşak devranan,hilmi çok olan)

  34 (El-Azim"ek azametli olan,yüce)

  35 (El-Gafur":Çok bagışlayan,magfireti çok)

  36 (El-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan)

  37 (El-Aliyy":Çok yüce)

  38 (El-Kebir"ek büyük)

  39 (El-Hafız":Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan)

  40 (El-Mukit":Bilen,tayin edenHer yaradılmışın rızkını veren)

  41 (El-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen)

  Mahlukatına kafi olan

  42 (El-Celil":Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan)

  43 (El-Kerim":Çok ikram ediçi,kerimi olan)

  44 (El-Rakib"Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan)

  45 (El-Mucid"Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden)

  46 (El-Vasi":Lütfu bol olan)

  47 (El-Hakim":Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan)

  48 (El-Vehud":İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan)

  49 (El-Mecid"Şanı,şerefi çok üstün olan)

  50 (El-Bais"Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran)

  51 (El-Şehid"Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan)

  52 (El-Hakk":Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran)

  53 (El-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden)

  54 (El-Kaviyy"ek kuvvetli)

  55 (El-Metin"ek güclü)

  56 (El-Veliyy"eckin kullarının dostu)

  57 (El-Hamid":Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen)

  58 (El-Muhsin":Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen)

  59 (El-Mubdi":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan)

  60 (El-Muid":Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan)

  61 (El-Muhyi":İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren)

  62 (El-Mümit":Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren)

  63 (El-Hayy"iri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi)

  64 (El-Kayyum":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan)

  65 (El-Vacid"istediğini,istediği vakit bulan)

  66 (El-Macid"Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol)

  67 (El-Vahid":TekZatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayan)

  68 (El-Samed":Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil)

  69 (El-Kadir":istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan)

  70 (El-Mukdedir":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden)

  71 (El-Mukaddim":İstediğini öne getiren,öne alan)

  72 (El-Muahhir"İstediğini geri koyan,arkaya bırakan)

  73 (El-Evvel":Her şeyden önce var olan)

  74 (El-Ahir":Her şey helek olduktan sonra geri kalan)

  75 (El-Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan)

  76 (El-Batın":Akılların idrak edemeyecegi yüce azabı gizli olan)

  77 (El-Vali":Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden)

  78 (El-Müteali":Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan)

  79 (El-Berr":Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan)

  80 (El-Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan)

  81 (El-Muntekım"Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren)

  82 (El-Afüvv"Affeden,magfiret eden)

  83 (El-Rauf":Merhamet edicipek şefkatli)

  84 (Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi)

  85 (Zülcelali ve'l-İkram":Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi)

  86 (El-Muksit":Hükmünde ve ef alinde adaletli olan)

  87 (El-Cami":İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan)

  88 (El-Ganiyy":Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan)

  89 (El-Mugni"iledigine zenginlik veren müstagni kılan)

  90 (El-Mani":Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen)

  91 (El-Darr":Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan)

  92 (El-Nafi":Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran)

  93 (El-Nur":Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan)

  94 (El-Hadi":Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan)

  95 (El-Bedi":Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan)

  96 (El-Baki":Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan)

  97 (El-Varis":Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi)

  98 (El-Raşit":Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran)

  99 (Es-Sabur":Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan)