Kur'an-ı Kerim'de Kaç tane Sure vardır?

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Eylül tarafından 12 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Kur'an-ı Kerîm'de 114 sûre vardır. Kuranı Azimüşşan da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6.236 adet ayet vardır. Kuranı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

  Kur an-ı Kerîm deki Surelerin isimleri

  Fâtiha
  Bakara
  Âl-i İmrân
  Nisâ
  Mâide
  En âm
  A râf
  Enfâl
  Tevbe
  Yunus
  Hûd
  Yusuf
  Ra d
  İbrahim
  Hicr
  Nahl
  İsrâ
  Kehf
  Meryem
  Tâ-Hâ
  Enbiyâ
  Hac
  Mü minûn
  Nûr
  Furkan
  Şuarâ
  Neml
  Kasas
  Ankebût
  Rûm
  Lokman
  Secde
  Ahzâb
  Sebe
  Fâtır
  Yâsin
  Sâffât
  Sâd
  Zümer
  Mü min
  Fussilet
  Şûrâ
  Zuhruf
  Duhân
  Câsiye
  Ahkaf
  Muhammed
  Fetih
  Hucurât
  Kaf
  Zâriyât
  Tûr
  Necm
  Kamer
  Rahmân
  Vâkıa
  Hadid
  Mücâdele
  Haşr
  Mümtehine
  Saf
  Cum a
  Münâfikûn
  Teğabün
  Talâk
  Tahrim
  Mülk
  Kalem
  Hâkka
  Meâric
  Nuh
  Cin
  Müzzemmil
  Müddessir
  Kıyamet
  İnsan
  Mürselât
  Nebe
  Nâziât
  Abese
  Tekvir
  İnfitâr
  Mutaffifin
  İnşikak
  Bürûc
  Târık
  A lâ
  Gâşiye
  Fecr
  Beled
  Şems
  Leyl
  Duhâ
  İnşirâh
  Tin
  Alak
  Kadir
  Beyyine
  Zilzâl
  Âdiyât
  Kâria
  Tekâsür
  Asr
  Hümeze
  Fil
  Kureyş
  Mâûn
  Kevser
  Kâfirûn
  Nasr
  Tebbet
  İhlâs
  Felâk
  Nâs