Soru Kerbela Olayı Nedir ?

Konusu 'Mübarek Günler ve Geceler' forumundadır ve Eylül tarafından 9 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör


  Muharrem 61/10 Ekim 680 tarihinde Kûfe
  yakınlarında olan Kerbela’da, Hz. Pey-
  gamber’in torunu Hüseyin b. Ali, yanında-
  ki erkek yakınlarıyla beraber katledildi.
  Bu olay, İslam Tarihi boyunca dinî, siyasî,
  sosyal ve kültürel gelişmeler üzerinde
  önemli etkiler bıraktı. Etkisi günümüze
  kadar devam eden Kerbela olayı hakkında
  klasik kaynaklarımızda farklı ve çelişkili
  birçok rivayet mevcuttur. şia tarafından,
  on iki imamın üçüncüsü kabul edilen Hz.
  Hüseyin’in kutsallaştırılması, onun hak-
  kında menkıbeler uydurulmasına ve bir-
  çok hurafenin rivayetlere girmesine neden
  olmuştur. şiî müellişerin naklettikleri ri-
  vayetlerin bir bölümü, İslam Tarihinin
  klasik kaynaklarında yer aldığı gibi, onla-
  rın görüşünü yansıtan bazı rivayetler, Ehl-
  i Sünnet’in kitaplarına da girmiştir.

  Kerbela olayını anlamak için daha ön-
  ceki bazı gelişmelere bir göz atmak gere-
  kir: Hz. Hasan’ın 49/669 yılında vefatın-
  dan kısa bir süre sonra Hz. Muâviye, oğlu
  Yezîd’i veliaht olarak halka kabul ettir-
  mek için çalışmalara başladı. Nihayet
  uzun uğraşılardan sonra Yezîd’in veliaht-
  lığı meselesinde önemli başarılar sağlandı.
  Valiler, Yezîd’in veliahtlığını kabul ettir-
  mek için halka bazı vaatlerde bulunmak-
  tan, maddî imkanların kullanılmasına, hat-
  ta baskı yapılmasına kadar çeşitli yöntem-
  lere başvurdular. Yaklaşık beş yıl süren
  çalışma sonunda Yezîd’in veliahtlığı, hal-
  kın büyük bir kesimi tarafından benimsen-
  di. Yezîd’in veliaht tayin edilmesine karşı
  en ciddi muhalefet, Hicâz bölgesinde orta-
  ya çıktı. Hicâz’daki muhalefetin önemli
  isimleri Hüseyin b. Ali, Abdullah b. Zübeyir, Ab- dullah b. Ömer ve Abdurrahman b. Ebi Bekir’di.
  Bunlar, ilk Müslümanların çocukları olarak, Hz.
  Peygamber dönemini de idrak eden, yaşadıkları
  devrin önemli şahsiyetleriydi. Hz. Muâviye, Yezîd’e bey’at etmeyi reddeden
  muhalişeri ciddiye alarak onları ikna etmek için 1.000 kişilik bir orduyla önce Medine’ye, oradan da Mekke’ye giderek kendileriyle görüştü. Bu görüş-
  meler sırasında onları ikna etmeye çalıştı; ancak ke-
  sin bir sonuç alamadan Şam’a dönmek zorunda kaldı. Hz. Muâviye’nin
  Hicâz ziyareti sırasında,
  yukarıda adı geçen kişile-
  rin başlarına kılıçlı asker- lerini dikerek, Yezîd’e bey’at etmeye zorladığına
  dair rivayetlerin doğru ol-
  maması gerekir. Zira böy-
  le bir baskı politikası, Hz.
  Muâviye’nin icraatlarına
  pek uymamaktadır . Yönetimin gayretleri, Yezîd’in 56/676 yılında veliaht olarak resmen kabul edil-
  mesiyle sonuçlanmıştır. Hicâz böl-
  gesindeki muhalişerden Abdur-
  rahman b. Ebi Bekir 53/673 yılın-
  da vefat etmişti. Diğer muhalişer-
  den Hüseyin b. Ali, Abdullah b.
  Ömer ve Abdullah b. Zübeyir’in
  Hz. Muâviye tarafından ikna edile-
  memeleri üzerine bey’atlarının za-
  mana bırakıldığı anlaşılmaktadır.
  Bey’at etmek istemeyen muhalif-
  ler, veliahtlık sisteminin Bizans
  sistemi (Hirakliyye) olduğunu ve
  Yezîd’in halifeliğe liyakati bulun-
  madığını ileri sürüyorlardı. Muha-
  lefetin önemli simalarından birisi
  olan Hz. Hüseyin, Hz. Peygam-
  ber’in kızı Hz. Fatıma ile amcası-
  nın oğlu Hz. Ali’nin ikinci çocuğu-
  dur. Dedesinin eğitiminden nasip-
  lenmiş; Müslümanların saygı
  duyduğu, yaşadığı dö nemin önemli
  alimlerinden birisidir. Yezîd ise
  gençliğini çölde, dayıları Kelb
  oğullarının yanında
  geçirmiş; kabile lideri olmaya uygun ancak, o gün-
  kü toplumu yönetebilmesini mümkün kılacak yeter-
  li eğitim alma imkanı bulamamış; halifelik sorum-
  luluğunun altında ezilebilecek bir şahsiyetti. Hz.
  Muâviye gibi karizmatik bir liderden sonra halife
  olması ise, onun en büyük şanssızlıklarından birisi-
  dir. Hz. Muâviye 60/680 yılında vefat edince Ye-
  zîd’e halife olarak bey’at alınması için taşraya ha-
  ber gönderildi. Hicâz’daki muhalefetin önderleri, kendisine rakip olabile-
  cek özelliklere sahip ol-
  dukları için Yezîd, onla-
  rın bey’atını önemsiyor-
  du. Bundan dolayı halife-
  liğe gelir gelmez Hüseyin
  b. Ali, Abdullah b. Zübe-
  yir ve Abdullah Ömer’den bey’at alınma-
  sı için Medine valisine
  mektup yazdı. Hatta
  bey’at etmedikleri takdir-
  de kendilerine baskı ya-
  pılmasını da emretti. Mu-
  halişerden birisi olarak ismi geçen Abdullah b. Ömer, üm-
  metin kararına muhalefet etmeyece-
  gini, halkın bey’atından sonra bey’at
  edecegini söyledi. Hz. Hüseyin ile
  Abdullah b. Zübeyir ise Medine va-
  lisinin bey’at talebine, ayrı yollar-
  dan Mekke’ye kaçarak cevap verdi-
  ler. Niyetleri hemen ayaklanmak de-
  ğil, Medine valisinin baskısından
  kurtulmaktı. Beytullah’ın bulundu-
  ğu Mekke’de daha rahat hareket et-
  me olanağı bulacaklarını düşünmüş-
  lerdi. Mekke’ye gidişinden bir süre sonra Hz. Hüseyin, babasının taraf-
  tarlarının yoğun olduğu Kûfe’den
  mektuplar almaya başladı. Kûfelile-
  rin Hz. Hüseyin’i davet etmek amacıyla
  onlarca mektup gönderdikleri
  nakledilir. Mektup gönderenler, şeh-
  rin ileri gelenleri olduklarından bu
  mektuplar, Kû felilerin büyük bir kısmının
  Hz. Hüseyin’i destekle dikleri anlamına
  geliyordu.

  Yezîd’in veliaht
  tayin edilmesine
  karşı en ciddi muhalefet, Hicâz bölge-
  sinde ortaya çıktı. Hi-
  câz’daki muhalefetin
  önemli isimleri; Hüseyin
  b. Ali, Abdullah b. Zübe-
  yir, Abdullah b. Ömer ve
  Abdurrahman b. Ebi Be-
  kir’di. Bunlar, ilk Müslü-
  manların çocukları ola-
  rak, Hz. Peygamber dö-
  nemini de idrak eden, ya- şadıkları devrin önemli
  şahsiyetleriydi.
   
 2. Eylül

  Eylül Moderatör


  Davetler çoğalınca Hz. Hüseyin, durumu öğre-
  nip kendisine bildirmesi için amcasının oğlu Müs-
  lim b. Akil’i Kûfe’ye gönderdi. Kûfe’de büyük ilgi
  gören Müslim Hz. Hüseyin adına bey’at almaya
  başladı. Kısa sürede bey’at edenlerin sayısı 12.000’i
  geçti. Bunun üzerine Hz. Hüseyin’e bir mektup ya-
  zarak Kûfe’ye gelmesini, insanların önemli bir kıs-
  mının kendisine bey’at ettiklerini bildirdi. Müslim, Kûfe’ye gittiği sırada Nu’man b. Beşir
  burada valiydi. Müslim’in faaliyetlerinden haberdar
  olan Nu’man, mescitte bir konuşma yaparak insan-
  lara ştneye bulaşmamalarını, bunun faturasının ağır
  olacağını söyledi. Nu’man, muhalişere karşı şiddet
  kullanma yanlısı değildi; onun bu yumuşak tavrı ba-
  zı ajanlar tarafından Yezîd’e bildirildi. Bunun üze-
  rine Yezîd derhal Nu’man’ı azlederek yerine o sıra-
  da Basra’da valilik yapan Ubeydullah b. Ziyad’ı,
  Basra’nın yanı sıra Kûfe’ye de tayin etti. Yeni vali,
  dört Arap dahisinden birisi kabul edilen Ziyad b.
  Ebih’in oğlu olup, babası Emeviler’e bağlılığıyla
  bilinen ve Emevi iktidarını savunmak için şiddet
  kullanmaktan çekinmeyen bir şöhrete sahipti.
  Ubeydullah, Basra’ya bir vekil bırakarak Kûfe’ye
  gitti. Ubeydullah, karşılaşabileceği olaylardan tedir-
  gin olarak tebdil-i kıyafetle gizli bir şekilde Kûfe’ye
  girdi. Hemen valilik sarayına yerleşerek kısa sürede şehre hakim oldu. Müslim, Ubeydullah’ın Kûfe’ye gelişiyle birlikte gizlenerek faaliyetlerine devam et-
  ti. Ubeydullah, bir ajanı vasıtasıyla onun yerini tes-
  pit etti. Ardından Müslim’i evinde saklayan, Kû-
  fe’nin ileri gelenlerinden Hânî b. Urve’yi tutukladı.
  Bu durum, Müslim’in erken harekete geçmesine ne-
  den oldu. Müslim, Hz. Hüseyin’e bey’at edenleri
  valilik sarayını kuşatmak üzere harekete geçmeye
  davet etti. Yaklaşık 4.000 kişiyle Ubeydullah’ı vali-
  lik sarayında kuşattı; ancak Ubeydullah kabile li-
  derleri vasıtasıyla halkın, Müslim’in arkasından da-
  ğılmasını sağlamaya muvaffak oldu. Çevresindeki-
  lerin dağıldığını gören Müslim, oradan ayrılarak
  yaşlı bir kadının evine gizlendi; ancak kadının oğlu
  bunu başkasına söyleyince Ubeydullah, Müslim’i
  yakalattırarak sarayın damında kellesini vurdurarak
  öldürdü. Sonra da Hânî b. Urve’yi çarşıda idam et-
  tirdi. Müslim’in mektubunu aldıktan sonra yola çıkan
  Hz. Hüseyin, yolda ünlü şair Ferazdak’la karşılaşın-
  ca ona Kûfe’deki durumu sordu. Ferazdak, “İnsan-
  ların gönlü seninle, ancak kılıçları Ümeyyeoğulla-
  rıyla beraberdir. Zafer ise Allah katındadır.” veciz
  sözleriyle durumu anlattı. Hz. Hüseyin, yolda Müslim b. Akil’in öldürül-
  düğünü ve Kûfelilerin ihanet ettiklerini öğrendi.
  Bunun üzerine yanında bulunan akraba ve arkadaş-
  larıyla Kûfe’ye gidip gitmemeyi istişare etti. Özel-
  likle Müslim’in kardeşleri, Kûfe’ye gitmek için ıs-
  rar ettiler. Amaçları, kardeşlerinin intikamını al-
  maktı. Israrlar üzerine Hz. Hüseyin, yola devam et-
  meye karar verdi. Ubeydullah’ın, Hz. Hüseyin’i etkisiz hale getir-
  mek amacıyla 1.000 kişilik bir birliğin başında gö-
  revlendirdiği Hur b. Yezîd, onunla karşılaştı. Arala-
  rında yaptıkları görüşmeler sırasında Hz. Hüseyin,
  Kûfelilerin kendisini davet ettiklerini hatırlattı; an-
  cak Hur, görevinin onu Kûfe’ye götürmek olduğu-
  nu söyledi. Hz. Hüseyin bunu kabul etmeyince Kû-
  fe’ye yakın bir yere giderek durumu Ubeydullah b.
  Ziyad’a bildirip onun görüşünü beklemek üzere an-
  laştılar. Bu şekilde Hz. Hüseyin, Hur b. Yezîd’in as-
  kerlerinin refakatinde Kerbela’ya gitti. Hur’un as-
  kerleri, konakladıkları yerlerde Hz. Hüseyin’in ar-
  kasında namaz kılıyorlar; ona saygı gösteriyorlardı. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da konaklatıldığını öğ-
  renen Ubeydullah, ona karşı Sa’d b. Ebi Vakkas’ın
  oğlu Ömer’i komutan olarak görevlendirdi. Bu sıra-
  larda Ömer, Rey şehrine vali olarak atanmış; yola
  çıkmak için hazırlık yapıyordu. Ömer, önce görevi
  kabul etmek istemeyince Ubeydullah, görevi kabul
  etmemesi halinde Rey’e de gönderilmeyeceğini
  söyledi. Ömer, düşünüp karar vermek için Ubeydul-
  lah’tan bir gün izin istedi. İstişarede bulunduğu ya-
  kınları, görevi kabul etmesinin doğru olmayacağını
  söylediler. Buna rağmen bir gün sonra Ubeydul-
  lah’a görevi kabul ettiğini bildirdi. Ordunun başına Ömer b. Sa’d’ın seçilmesi, bir
  tesadüf değildi. Hz. Hüseyin’e karşı kendisine
  denk, Kureyşli birisinin gönderilmesi, askerlerin ik-
  na edilmesi için büyük önem taşıyordu. Ömer,
  4.000 kişilik ordusuy1a Hz. Hüseyin’in bulunduğu
  Kerbela’ya gitti. Ubeydullah, baskıyla, Hz. Hüse-
  yin’i davet edenlerin de aralarında bulunduğu, bir-
  çok kişinin orduya katılmasını sağladı. Bu arada
  yolda Hz. Hüseyin’e katılan birkaç yüz kişi duru-
  mun ciddiyetini görünce onun yanından ayrıldılar. Ömer b. Sa’d, muhtemelen gelişmelerin Hz. Hü-
  seyin’in katliyle sonuçlanacağını tahmin etmemişti.
  Belki de görüşmelerle problem çözüldükten sonra
  görevine gideceğini düşünüyordu. Nitekim Kerbe-
  la’ya gittikten sonra hemen Hz. Hüseyin’le müzake-
  relere başladı. Hz. Hüseyin, Kûfeliler tarafından da-
  vet edildiğini, davetlerinin gereğini yerine getirme-
  diklerine göre, geri dönmesine izin verilmesini iste-
  di. Ubeydullah b. Ziyad’a Hz. Hüseyin’in talebi bil-
  dirildi; o da Hz. Hüseyin’in Yezîd’e bey’at etmesini
  istedi. Bundan sonra Hz. Hüseyin Ömer’e üç seçe-
  nek önerdi: Medine’ye dönmesine, Yezîd’le görüş-
  mek amacıyla şam’a gitmesine ya da kaşrlerle ci-
  had yapmak amacıyla uç bölgelerden birisine gitme-
  sine izin verilmesi... Rivayetlere göre Ubeydullah, Hz. Hüseyin’i Ye-
  zîd’e göndermeyi kabul etmeyi düşünürken şemir b.
  Zi’l-Cevşen, bu fırsatı kaçırmamasını, böyle bir fır-
  satın bir daha ele geçmeyeceğini söyledi. şemir’in
  görüşünü haklı bulan Ubeydullah, onu Ömer’e gön-
  dererek Hz. Hüseyin’den teslim olmasının istenme-
  sini, aksi takdirde onunla savaşılmasını emretti. Hz. Hüseyin’in yanında 70 küsur akrabası ve
  adamı vardı. Bu kadar insan ile Hur b. Yezîd’in Hz.
  Hüseyin’i bölgeye getiren birliğiyle beraber sayıları
  5.000’i aşan bir orduya karşı koyması mümkün de-
  ğildi. Fakat her şeye rağmen kendisine ağır gelen
  “Ubeydullah’a teslim olma” teklişni kabul etmedi.
  Artık savaşın kaçınılmaz olduğunu anlayınca, çar-
  pışmalar başlamadan önce yanında bulunanlara ora-
  dan ayrılabileceklerini söyledi; hatta Ubeydullah’ın
  hedeşnin kendisi olduğunu, bundan dolayı oradan
  ayrılarak hayatlarını kurtarmalarını tavsiye etti; an-
  cak yakınları onu terk etmeyi kabul etmeyince kü-
  çük bir müfreze kadar olan adamlarını ordu düzeni-
  ne soktu. Çatışmalardan önce kendisinin ve babasının ko-
  numunu ve Kûfelilerin verdiği sözleri hatırlatan ko-
  nuşmaları da pek etkili olmadı. Sadece Hur b. Yezîd
   
 3. Eylül

  Eylül Moderatör


  ve onun gibi düşünen birkaç kişi, Hz. Hüseyin’in
  makul teklişerinin kabul edilmemesine tepki göste-
  rerek onun tarafına geçti ve çarpışmalar sırasında
  vefat etti. Çatışmalar başladıktan sonra Hz. Hüseyin’in ya-
  kınları teker teker gözlerinin önünde öldürüldü.
  Bunlar arasında birkaç aylık olan bir oğlu da vardı.
  Daha sonra atılan oklardan birisi Hz. Hüseyin’e isa-
  bet etti. Ömer’in ordusundan birkaç asker atlarından
  inerek ona kılıç ve mızraklarıyla vurmaya başladı-
  lar. Ardından da başını vücudundan ayırdılar. Hz. Hüseyin’in ve diğer maktullerin kesik başla-
  rı, kaşlede bulunan kadınlarla birlikte Ubeydullah
  b. Ziyad’a gönderildi. Ubeydullah, elindeki asayla
  Hz. Hüseyin’in ağzını ve yüzünü dürtükleyerek
  onun hakkında hakaret dolu sözler söyledi. Buna şa-
  hit olan Ashabtan Ebu Berze el-Eslemî ve Enes b.
  Malik, Ubeydullah’ın davranışını kınadılar. Ubey-
  dullah da onlara kızarak kendilerini tehdit etti. Muh-
  temelen daha sonraları Yezîd’e kızanlar, rivayeti
  onunla ilgili olarak da nakletmişlerdir. Fakat olaya şahit oldukları söylenen Sahabiler, Irak bölgesinde yaşamışlardır. Kaldı ki Yezîd’in böyle davranması,
  kendisine düşman kazandırmaktan başka bir işe ya-
  ramayacaktı. Onun yapması en uygun olan şey, Ha- şimoğullarının kızgınlığını azaltacak bir tavır takın- maktı!.. Nitekim Ubeydullah, Hz. Hüseyin’in ailesi-
  kesik başıyla beraber şam’a gönderince Yezîd
  ağlayarak; “Hz. Hüseyin’in öldürülmeden itaatini is-
  tiyordum. Allah, İbn Sümeyye’ye (Ubeydullah’a)
  lanet etsin! Vallahi ben olsaydım onu affederdim.
  Allah, Hz. Hüseyin’e rahmet etsin ve onu mesul tut-
  masın!” diyerek üzüldüğü intibaını verdi. Bu arada
  Hz. Hüseyin’in hayatta kalan oğlu Ali’yi ağırladı;
  sofrasına davet ederek birlikte yemek yedi. Daha
  sonra da Medine’ye gitmek istedikleri zaman kendi-
  lerine yardımcı olarak bir müfrezenin koruması al-
  tında güvenlik içinde Medine’ye gitmelerini sağladı. Hz. Hüseyin’in öldürülmesinden hemen
  sonra Kûfe’de pişmanlık sesleri ve feryatlar
  yükseldi. Kerbela’dan sağ kurtulanlar Kûfe’ye
  götürülünce, Kûfe li kadınlar evlerinden dışarı
  çıkarak ağlamaya ve ağıtlar yakmaya başladılar. Bu
  manzarayı gören Hz. Hüseyin’in oğlu Ali; “Bunlar
  bizim için ağlıyorlar!
  Peki bizi kim katletti?” diyerek onların çelişkili dav-
  ranışlarına tepki gösterdi. Hz. Hüseyin’in öldürülmesinden sonra Ubeydul-
  lah b. Ziyad halkı mescitte toplayarak, Ali ve Hz.
  Hüseyin’e hakaret etti. Bunun üzerine, bir şahıs aya-
  ğa kalkarak aynı şekilde Ubeydullah’a cevap verin-
  ce yakalatılarak idam edildi. Bu ferdi tepkilerin ya-
  nı sıra Yezîd döneminden başlayarak Kerbela olayı-
  na ve başka icraatlarına tepkiler ortaya çıktı. Hz.
  Hüseyin’in öldürülmesinden birkaç sene sonra Me-
  dine’de Abdullah b. Hanzala ayaklandı. Yezîd’in
  gönderdiği ordu, Medine ayaklanmasını kanlı bir şe-
  kilde bastırdı. Olaylar sırasında Abdullah b. Hanza-
  la ve sekiz oğlu dahil, birçok Müslüman hayatını
  kaybetti. Aynı ordu Mekke’ye giderek, burada ayak-
  lanan Abdullah b. Zübeyir’i ortadan kaldırmak için şehri kuşattı. Kuşatma devam ederken Yezîd’in ölüm haberinin gelmesi üzerine muhasara kaldırıldı. Hz. Hüseyin’in öldürülmesi, bundan sonra Ehl-i
  Beyt taraftarlarınca gerçekleştirilen bütün ayaklan-
  maların en önemli gerekçesidir. Kerbela olayı, aynı
  zamanda başlarda siyasi bir mezhep olan şiîliğin iti-
  kadi bir mezhep haline gelmesinin de en önemli ne-
  denidir. Hz. Hüseyin’in öldürülmesine tepki olarak
  ortaya çıkan ayaklanmalardan birisi, Tevvabun ha-
  reketidir. Bu hareket, özellikle Hz. Hüseyin’e karşı
  gönderilen ordunun içinde yer alan ya da Hz. Hüse-
  yin’in öldürülmesine sessiz kalan kişilerin katıldığı
  bir harekettir. Tevvabun hareketinin başında Süley-
  man b. Surad adlı bir sahabi vardı. Kerbela olayı sı-
  rasında takındıkları tutumun meydana getirdiği piş-
  manlık duygusundan doğan hareket, Yezîd’in ölü-
  münden kısa bir süre sonra 65/684 yılında ayaklan-
  maya dönüştü. Başta Süley-
  man b. Surad olmak üzere,
  şam’a karşı harekete geçen
  ve binlerce insanın samimi
  duygularıyla oluşan Tevva-
  bun hareketi mensuplarının
  büyük bir kısmı hayatını yi-
  tirdi. Hz. Hüseyin’in öldürül-
  mesine tepki olarak ilk za-
  manlarda ortaya çıkan hareket
  -ler den birisi de Muhtar b. Ebi
  Ubeyd es-Sakaş’nin önderli-
  ğindeki hare kettir. Muhtar, Hz.
  Ali’nin oğlu Muhammed b. el-
  Haneşyye’nin temsilcisi olduğu ve
  Hz. Hüseyin ile Ehl-i Beyt’ten
  öldürülen diğer insanların
  intikamının alacağı iddi-
  sıyla ortaya çıkarak kısa
  sürede Kûfe’ye hakim oldu; Hz.
  Hüseyin’e karşı gönderilen
  orduda yer alan ve onun
  ölümüne sebep olan birçok
  insanı öldürttü. Ödürttüğü
  insanlar arasında Kûfe valisi Ubey-
  dullah b. Ziyad, Hz. Hüseyin’e kar- şı gönderilen ordunun komutanı
  İslam dünyasında Kerbela’ya
  Gerek Sünnîler, gerekse şiîler
  bu olaya çeşitli tepkiler göstermiş-
  lerdir. Bunlardan biri, olayın ak-
  törleri olan Yezîd b. Hz. Muâviye,
  Ubeydullah b.
  Ömer b. Sa’d ve şemir b. Zi’l-Cev-
  şen gibi insanlar da vardı.
  tepki olarak, inanç boyutunu da et-
  kileyen gelişmelerden de kısaca
  bahsedelim:

  Ziyad, Ömer b. Sa’d ve şemir b. Zi’l-Cevşen’e lanet
  okunmasıdır. Yezîd’e lanet okuyanlardan biri, olay-
  dan asırlar sonra yaşamış olan İmam Suyuti (0.
  911/1505)’dir. Bazı alimler ise Yezîd ile memurları-
  nın tutumlarının çok çirkin ve büyük günah olarak
  görmekle birlikte Yezîd’e lanet etmenin faydasız bir
  davranış olduğunu belirtirler. Hz. Hüseyin’in öldürüldüğü “Aşura” günü (10
  Muharrem), şiîler tarafından ağıt günü haline geti-
  rilmiştir. Hz. Hüseyin’in öldürülmesiyle ilgili yas
  törenleri düzenleme adeti ilk defa şiî bir hanedan
  olan Buveyhiler döneminde ortaya çıkmıştır. Ünlü
  alim İbn Kesir, bu törenleri şöyle tasvir etmektedir:
  “Aşura gününde Bağdat ve diğer şehirlerde davullar çalınıyor; yollara ve çarşılara
  kül ve saman savruluyor;
  dökülen kanların üzerine
  (hüzün alameti
  olarak) kumaş parçaları asılı-
  yor; insanlar hüzünlenip ağlı-
  yorlardı. Onların çoğu, Hz. Hü-
  seyin susuz olarak öldürüldüğü
  için hatırasına saygı
  göstermek
  amacıyla su içmiyorlardı. Sonra
  kadınlar yüzleri açık olarak çı-
  kıp inliyorlar; yüzlerini ve
  göğüslerini dövüyorlar; yalın
  ayak sokak larda geziyorlardı.
  Bundan başka
  birçok çirkin bidatler, kötü arzular
  ve rezilane adetler icad ettiler. Bu
  ve benzeri davranışları yapmakla
  Emevi devletini protesto etmek isti-
  yorlardı. Çünkü o, Emevilerin ikti-
  darında öldürülmüştü.” (İbn Kesir,
  el-Bidaye ve’n-Nihaye, VIII, 220). O dönemdeki gelişmelere şahit
  olan biri şöyle der: “Bir gün Ubey-
  dullah b. Ziyad’ın huzuruna çıktı-
  ğımda, Hüseyin b. Ali’nin kesik ba- şı onun önünde duruyordu. Kısa bir süre sonra Muhtar’ın huzuruna çık-
  tım; Ubeydullah b. Ziyad’ın kesik
  başı bir kalkanın üzerindeydi. Çok
  geçmeden Mus’ab b. Zübeyr’in hu-
  zuruna çıktığımda Muhtar’ın kesik başı önündeydi. Bir süre sonra
  Abdülmelik b. Mer-
  van’ın huzuruna çıktığımda Mus’ab’ın
  kesik başını onun önünde gördüm.”
  (Suyûti, Târihu’l-Hulefâ, s. 207).

  Hz. Hüseyin’in öl- dürülmesinden
  hemen sonra
  Kûfe’de pişmanlık sesleri
  ve feryatlar yükseldi. Ker-
  bela’dan sağ kurtulanlar
  Kûfe’ye götürülünce, Kû-
  feli kadınlar evlerinden
  dışarı çıkarak ağlamaya
  ve ağıtlar yakmaya başla-
  dılar. Bu manzarayı gören
  Hz. Hüseyin’in oğlu Ali;
  “Bunlar bizim için ağlı-
  yorlar! Peki bizi kim kat-
  letti?” diyerek, onların
  çelişkili davranışlarına
  tepki gösterdi.

  Doç. Dr. Adnan DEMİRCAN - Harran Ün. İlahiyat Fak. İslâm Tarihi ve Sanatları