İsmi azam duasının okunuşu

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 8 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  İsm-i Azam duası

  Ve ilahüküm ilahün vahıd, la ilahe illa hüver rahmanür rahıym. Elif lam miym, Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm. La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez zalimiyn.

  Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm. Rabbi innî messeniyed durru ve ente erhamür rahımiyn. Kaf ha ya ayn sad. Ha miym. Ayn sîn kaf. Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym. Lehû mülküs semavati vel ard, yuhyî ve yümît, ve hüve ala külli şey'in kadiyr. Hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batınü ve hüve bi külli şey'in aliym. Hüvellezî halekas semavati vel arda fî sitteti eyyamin sümmesteva alel arş, ya'lemü ma yelicü fil ardı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya'rucü fiha ve hüve meaküm eyne ma küntüm, vallahü bi ma ta'melûne basıyr. Lehû mülküs semavati vel ard, ve ilellahi türceul ümûr. Yûlicül leyle fin nehari ve yûlicün nehara fil leyi, ve hüve aliymün bi zatis sudur.

  Hüvallahüllezî la ilahe illa hû, alimül ğaybi veş şehadeh, hüver rahmanür rahıym. Hüvallahüllezî la ilahe illa hû, el melikül kuddûsüs selamül mü'minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir, sübhanellahi amma yüşrikûn. Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül husna, yüsebbihu lehû ma fis semavati vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym. Allahümme innî es'elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa ente ya mennan. Ya hannan. Ya bediy'as semavati vel ardı ya zel celali vel ikram. Ya hayral varisiyn. Ya erhamer rahımiyn. Ya semiy'ad düa'. Ya Allahü ya ilahü ya Allahü ya Allah.

  Ya aliymü ya alim. Ya semiy'u ya aliymü ya hakiym. Ya malikü ya malikü ya selamü ya hakk. Ya kaimü ya aliyyü ya mühıyt. Ya hakemü ya aliyyü ya kahharu ya kahir. Ya rahmanü ya rahıymü ya haliymü ya zahiru ya seriy'u ya keriym. Ya muhsıy ya mu'tıy ya maniu ya muhyî ya muksıt. Ya hayyü ya kayyûmü ya ehadü ya samed. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Ya vehhabü ya ğaffaru ya kariyb. La ilahe illa ente hasbiy ve nı'mel vekiyl. Ya Allahü ya hayyü ya kayyûm. Ya münzilet tevrati vel inciyli vel kur'anil azıym. Ya men la yahfa aleyhi şey'ün fil ardı ve la fis sema'. La ilahe illa hüvel aziyzül hakiym. Ya rabbi ya camian nasi li yevmin la raybe fih. Ya men la yuhlifül mî'ad. Ya men şehide li nefsihî ve şehidet lehül melaiketü ve ülül ilmi kaimen ala halkın. Ve hüvel kaimü bil kist. La ilahe illa hüvel aziyzül hakiym. Ya Allahü ya malikel mülk. Ya men tü'til mülke men teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadiyr. Ya men yûlicül leyle fin nehari ve yûlicün nehara fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşaü bi gayri hısab. Ya ilahena ve ilahe külli şey'in ilahen vahiden la ilahe illa ente. Ya haliymü ya aliymü ya aliyyü ya azıymü eciznî.

  Bismillahirrahmanirrahıym.

  Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyü azıym. Ya hayyü ya kayyûmü ya kadiymü ya daimü ya samedü ya vedûdü ya vitru ya zel celali vel ikram. Allahümme innî es'elüke ya Allahü ya Allahü ya Allah, bela vallahi entellahü la ilahe illa entellahü Allahü Allahü vallahi entellahü la ilahe illa ente ya hayyü ya kayyûmü ya hüve ya men la hüve illa hû, ya men bihî hüviyetti külli hû. El aziyzül hamiyd. Elif lam ra. Nûn. Ya vedûdü ya vedûdü ya zel arsii meçiydi ya mübdiü ya müıydü ya fe'alün lima yüriyd, es'elüke bi nûri vechikellezî melee aktara erkani arşike ve es'elüke bi kudratikelletî kaderte biha ala halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey'in la ilahe illa ente ya müğıysü eğısnî ya müğıysü eğısnî ya müğıysü eğısnî ya müğıysü eğısnî.