Hizbü'n-Nasr Duasının Okunuşu

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 1 Eylül 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Hizbü'n-nasr duası arapça okunuşu

  Allahümme bi satveti ceberûti kahrike ve bi sür'ati iğaseti nasrike ve bi ğayretike lintihaki hurumatike ve bi hımayetike limenihtema bi ayatike nes'elüke ya

  Allahü ya Allahü ya Allahü ya Semîu ya müciybü ya kariybü ya seriy'u ya müntekımü ya kahharu ya şedîdel batşi ya men la yu'cizühû kahrul cebabirati ve la ya'zumü aleyhi helakül mütemerrideti minel mülûkil ekasirati en tec'ale keyde men kadena fî nahrihî ve mekra men bina aiden ileyhi ve hufrate men hafera lena vakıan hüve fîha ve men nasabe lena şebeketel hıdaı ic'alhü ya seyyidî ileyha ve masıyden fîha ve esîran ledeyha. Allahümme bi hakkı kef ha ya ayn sad ikfina hemmelıda ve lekkıhimür rada vec'alhüm li külli habîbin fida ve sellıt aleyhim acilen nikami fil yevmi ve ğada. Allahümme beddid şemlehüm Allahümme ferrık cem'ahüm Allahümme fulle haddehüm.

  Allahümme kallil addehüm. Allahümmec'alid dairate aleyhim. Allahümme ersilil azabe ileyhim. Allahümme ahrichüm min dairatil hılmi vel lutfi veslübhüm müdüdel imhali ve ğulle yedeyhim ila a'nakıhim verbut ala kulûbihim ve la tübellığhümül amal. Allahümme mezzıkhüm külle mümezzekın mezzaktehû intisaran li evliyaike ve enbiyaike ve rusülik. (3 defa okunacak.) Allahümmentesır lena intisarake li ehıbbaike ala a'daik (3 defa okunacak.) Allahümme la tümekkinil a'dae fiyna ve la minna ve la tüsellıt aleyna bi zünûbina men la yerhamüna. Ha miym la yünsarûn (7 defa okunacak.) Hummel emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarûn.

  Allahümme bi hakkı ha miym ayn siyn kaf hımayetüna mimma nehafü. Allahümme kınel esvae ve la tec'alna mehallen lil belva. Allahümme a'tına emeler racai ve fevkal emel, ya men bi fadlihî li fadlihî nes'elüke ilahî el acel el acel. İlahî el icabetel vez zeheli vel müğali vel evrami ved demil esvedi vel mağdıl enkedi ver riyhıl ahmeri ved dail ekberi ved demil asgari ve cemiy'ıl afati vel ahati vel hümûmi vel mağmûmi vel kürûbi ves sekteti ved dehşeti ver ra'şeti vet tavşeti vez zeyğı vel huzni ves sihri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel hevami ve müşahanetil avami vel inhizami ve şerriş şeytani ves sultani vel hukkami vez zullami vel kahtı vel vebai vel hebai vel ğalai vel celai vez zilzali vel belai ve hedmil binai ve udalid dai ve haybetir racai ve şematetil a'dai ve şerril eşrari ve keydil füccari vel inhizami ve mahtelefe aleyhil leylü ven neharu min tavarikıl insi vel canni illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahmanü ve min şerri külli şeytanin raciymin ve min şerri külli dabbetin ente ahızün bi nasıyetiha, inne rabbî ala sıratın müstekıym.

  Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve ileykeltece'tü ya nı'mel mevla ve ya nı'men nasıyru ve ente hasbî ve nı'mel vekiylü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym, ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ve sellim.