Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu Ve Meali

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Eylül tarafından 19 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Hizbul Bahr Duası

  Bîsmîllahîrrahmanîrrahîm.

  Allahümme ya alîyyü, ya azıymü, ya alîm. ente rabbî ve ılmüke hasbî . fe nı'mer rabbü rabbî ve nı'mel habsü hasbî.

  Tensuru men teşaü ve entel azîzür rahıym. nes'elükel ısmete fîl
  harekatî ves sekenatî vel kelîmatî vel îradatî vel hataratî mînez
  zünunî ves şükukî vel evhamîs satıratî lîl kulubî an müteatîl ğuyub.

  Fe kadîbtü lîyel mü'mînune ve zülzîlu zîlzalen şedîda. ve îz yekulül
  münafîküne vellezîne fî kulubîhîm meradün ma veadenallahü ve rasulühu
  îlla ğurura.

  {Fe sebbîtna vensurna ve sahhîr lena hazel bahra kema sahhartel bahra
  lî musa ve saharten nara lî îbrahîme ve sahhartel cîbale vel hadîde lî
  davude ve sahhater rîha veş şeyatıyne vel cînne lî süleymane ve sahhîr
  lena külle bahrîn hüve leke fîl ardı ves semaî vel mülkî vel melekutî
  ve bahred dünya ve bahral ahıratî ve sahhîr lena külle şey'în ya men bî
  yedîhî melekutü küllî şey'în kaf ha ya ayn sad kez [3.tekrarlanacak]}

  Ünsurna fe înneke hayrun nasîrîn.veftah lena fe înneke hayrul fatîhıyn.
  vağfîr lena fe înneke hayrul ğafîrîn. verhamna fe înneke hayrur
  rahımîn. verzukna fe înneke hayrur razîkıyn.

  Vehdîna ve neccîna mînel kavmîz zalîmîn. ve heblena rıyhan teyyîbeten
  kema hîye fî ılmîke venşurha aleyna mîn hazaînî rahmetîke vahmîlna bîha
  hamlel kerametî meas selametî vel afîyetî fîd dînî ved dünya vel
  ahıratî înneke ala küllî şey'în kadîr.

  Allahümme yessîr lena ümurana mearrahatî lî kulubîna ve ebdanîna ves
  selametî vel afîyetî fî dînîna ve dünyana. ve kün lena sahıben fî
  seferîna ve halîfeten fî ehlîna vatmîs ala vücuhî adaîna vemsah hüm ala
  mekanetîhîm fe la yestetıy'unel mudıy'e ve lel mecîe îleyna ve lev
  neşaü letamesna ala a'yünîhîm festebekus sırate fe enna yübsırun.

  Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetîhîm fe mestetaü mudîyyen ve la yercîun.

  Yasîn vel kur'anîl hakîm înneke lemînel mürselîne ala sıratîn
  müstekıym. tenzîlel azızîr rahîm. lî tünzîra kavmen ma ünzîra abaühüm
  fe hüm ğafîlün. le kad hakkal kavlü alal ekserîhîm fe hüm la yü'mînune
  înna cealna fî anakıhîm ağlalen fe hîye îlel ezkanî fe hüm mukmehun. ve
  cealna mîn beynî eydîhîm sedden ve mîn halfîhîm sedden fe ağşeynahüm fe
  hüm la yübsîrun.şahetîl vucüh.[3 defa tekrar]

  Ve anetîl vücuhü lîl hayyîl kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sîn
  îm. ha mîm ayn sîn kaf. meracel bahraynî yeltekıyan. beynehüma berzahun
  la yabğıyan. ha mîm, ha mîm, ha mîm, ha mîm, ha mîm, ha mîm,ha
  mîm.hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mîm tenzîlül
  kîtabî mînellahîl azızîl alîm. ğafîrîz zenbî ve kabîlît tevbî şedîdîl
  ıkab.zîttavlî la îlahe îlla hu îleyhîl masıyr.

  Bîsmîllahî babüna tebarake hıytanüna yasîn sakfüna kaf ha ayn sad
  kîfayetüna, ha mîm ayn sîn kaf hımayetüna, fe seyekfîke hümüllahü ve
  hüves semıul alîm. [ 3 defa tekrar]

  Sîtrul arşî mesbulün alyne ve aynüllahî nazıratün îleyna bî havlîllahî
  la yukderu alyne vellahü mîn veraîhîm muhıyt. bel hüve kur'anün mecîd.
  fî levhın mafuz.

  Fallahü hayrun hafîzan ve hüve erhamür rahımîn.[3 defa tekrar]

  İnne velîyyîyellezî nezzel kîtabe ve hüve yetevelles salîhıyn.[3 defa tekrar]

  Hasbîyellahü la îlahe îlla hü , aleyhî tevekkeltü ve hüve rabbül arşîl azîym. [3 defa tekrar.]

  Bîsmîllahîllezî la yedurru measmîhî şey'ün fîl erdı ve la fîs semaî ve hüves semıul alîm. [3 defa tekrar]

  Ve la havle ve la kuvvete îlla bîllahîl alîyyîl azıym. [3 defa tekrar]

  Ve sallellahü ala seyyîdîna muhammedîn ve alîhî ve sahbîhî ve selleme teslîmen vel hamdü lîllahî rabbîl alemîn


  Hizbul Bahr Duasının Türkçe Manası

  Bismillahirrahmanirrahim

  Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey bilen! Sen

  benim rabbimsin ve senin ilmin bana yeter. Ne güzel rabdir

  benim rabbim. Ve ne güzeldir bana yeten! Dilediğine yardım

  edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin. Hareketlerde,

  duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri

  gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve

  şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma

  istiyoruz. “şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir

  sarsıntı geçirdiler. O zaman münafıklar ve kalplerinde

  hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı: Allah ve rasulü bize

  aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.” Bize sebat ver, bize

  yardım et ve Musa’ya denizi, İbrahim’e ateşi, Davud’a dağları

  ve demiri, Süleyman’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın

  gibi bu denizi de bize musahhar kıl. Yerde ve gökte, mülkte

  ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret

  denizlerini bize musahhar kıl. Ey her şeyin melekutu elinde

  olan her şeyi bize musahhar kıl. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. [3 defa]

  bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en

  hayırlısısın. Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en

  hayırlısısın. Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en

  hayırlısısın. Bize merhamet et, çünkü sen merhamet

  edenlerin en hayırlısısın. Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık

  verenlerin en hayırlısısın. Bize hidayet ver, bizi zalim

  topluluktan kurtar. İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar

  ver. Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay, bizi

  onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selametli ve

  afiyette olan kimseler olarak taşı. Çünkü senin her şeye

  gücün yeter. Allah’ım! Kalplerimizin ve bedenlerimizin

  selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile

  birlikte işlerimizi bize kolaylaştır. Yolculuğumuzda bize

  yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın

  gözlerini bize karşı körelt. Onları oldukları yerde başka şekle

  sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek

  onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu

  bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi. Eğer dilesek

  oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye

  gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!” “Yasin.

  Hikmet dolu Kur’an hakkı için. Sen şüphesiz

  Rasullerdensin. Sen şüphesiz rasullerdensin ataları

  uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir

  toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu

  gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman

  etmiyorlar. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O

  halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları

  yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set

  çektik de onları kapattık, artık göremezler.” Yüzler bakar [3 defa]

  Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim olana boyun eğer. Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır. Ta-Sin.

  Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Buluşmak üzere iki denizi salı verdi.

  Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Hamim.

  Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. İş kızıştı

  ve yardım geldi. Artık bize üstünlük kuramazlar. Hamim.

  Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allah tarafındandır. O

  günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli

  olandır. Sınırsız kudret sahibidir. O’ndan başka ilah yoktur.

  Dönüş ancak O’nadır. “Bismillah” kapımız, “tebareke”

  duvarımız, “yasin” çatımız, “Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz

  (yeter bize), Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir. Onlara karşı

  Allah sana yetecektir. O, işitendir, bilendir. [3 defa].
  Arşın örtüsü üzerimize serilmiştir. Allah’ın gözü bize bakıyor (gözetimindeyiz).

  Allah’ın kudretiyle bize güç yetiremeyeceklerdir. Allah, onları ötelerinden kuşatmıştır.

  Bilakis o, ulu bir Kur’andır. Levh-i mahfuzdadır. Allah en iyi koruyandır.

  O, merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim Kitabı indiren Allah’dır ve salihleri veli edinir. [3 defa]

  Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. O’na tevekkül ettim.

  O, büyük arşın Rabbidir. [3 defa]

  Yerde ve göklerde ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allah’ın ismiyle.

  O, işitendir, bilendir. [3 defa ]

  Yüce ve azamet sahibi olan Allah’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. [3 defa]

  Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. AMİN...