Hastanın Bizzat Kendisinin Okuması Gereken Dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 5 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Her hastanın Şifa İçin, Bizzat kendisinin Okuması Gereken Dualar

  Bismi'llâhi'ş-Şâfî Hüvellâh" deyip, içmeli; ardındanda;

  "El-hamdüli'llâh" deyip, aşağıdaki duaları okumalıdır.

  3 kere; "Bismillahirrahmanirrahim", 7 kere

  "Eûzü billahi ve kudretihi min şerri mâ ecidü ühâ-ziru."
  "Hissetmekte olduğum ve sığınıp, sakınmaya çalıştığım şeyin şerrinden Allah'a ve O'nun kudretine sığınıyorum." 7 kere;

  "Ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, veşfi ente'ş-Şafî lâ şifâe illâ şifâüke, şifâen lâyüğadiru sekamen."
  "Ey Allah'ım! Şu hastalığı gider, şifâ ihsan et. Ancak Sen şifâ vericisin. Senin şifândan başka hiçbir şifâ yoktur. Yâ Rabb! Bana öyle bir şifâ ver ki, üzerimde hiç bir hastalık izi kalmasın."

  HASTANIN; HASTALIĞI SÜRESİNCE, AŞAĞIDAKİ DUALARI HİÇ OLMAZSA BİRER KERE OKUMASINDA SONSUZ FAYDALAR VARDIR:

  "Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehû yuhyî ve yumîtu ve Hüve Hayyun lâ yemûtu. Sübhânallâhi Rabbi'l-ibâdi ve'l-bilâdi ve'l-hamdü lillâlhi hamden kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâlin vallâ-hu ekberu kebîren kesîren. Rabbena ve celâlühû ve kudretuhu bi-külli mekânin. Allâhümme emrazteni li-takbize ruhi fi marazi hazâ Fec'al ruhi fi ervâhi men sebakat lehümü'l-hüsnâ minke ve baidni mine'n-nâri kemâ baadte evliyâike ellezîne sebakat lehüm min-ke'l-hüsnâ."

  "Eşhedü en lâ ilahe illallâhû vahdehû lâ şerike le-hû ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve Resû-lühû ve kelimâtuhû elkaha ilâ Meryeme ve ruhen minhu ve'l-cennetü ve'n-nârü hakkım."
  Bismillâhirrahmânirrahîm. "Kul uhiye ileyye ennehüsteme'a neferün mine'l-cinni fekalû innâ semi'-nâ Kur'ânen 'aceben. Yehdî ile'r-rüşdi fe-âmennâ bihî ve len nüşrike bi-Rabbinâ ehaden. Ve ennehu teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhibeten ve lâ veleden. Ve ennehu kâne yekûlü sefî-hünâ alellâhi şatatan."

  "Allâhümme yâ vellyye'l-islâmi ve ehlihi mekkinâ bi'l-İslâmi hattâ telkâke bitli."
  RESÛLULLAH Sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

  HER TÜRLÜ HASTALIK İÇİN OKUNAN ÂYET-İ KERİME ve DUALAR

  Rakamlarla ayrılan terkîblerden herhangi biri okunur. 1— Aşağıdaki âyet-i kerîmeler 3'er kere okunur.

  Bismlllâhirrrahmâni'rrahlm. "Ve yeşfl sudûre kavmin müminin. Ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmetün li'l-mü'minin. Fini şlfâün linnâsi inne fi zâlike le âyeten li-kavmin yetefek-kerûn.Ve nünezzilü mine'l-Kur'âni mâ hüve şifâün ve rah-metün li'l-mü'minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li'l-lezhine âmenû hüden ve şifâün."

  3- Yedi âyet-i kerime

  Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Kul len yusîbenâ illâ mâ keteb, allâhü lenâ Hüve Mevlânâ, ve 'alellâhî felyetevekkeli'l-mü'minûn (Tev-be,51)

  Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve, ve in yüridke bi hayrir felâ radde lifadlihî, yu-sîbü bihî men yeşhaü min 'ibâdihî ve hüve'l-Ğafû-rur'r-Rahîm." (Yûnus, 107)

  Bismillâhirrrahmânirrahîm. "İnnî tevekkeltü 'alallâhi Rabbî ve Rabbiküm vemâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne rab-bi 'alâ sıratın müştekim." (Hûd, 56)

  Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve ke'eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve's-Semi'ul-Alîm."
  (Ankebût, 60) •

  Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba'dihî ve Hüve'l-Aziz'ül-Hakîm." (Fâtır, 2)

  Bismillâhirrrahmânirrahîm.
  "Ve lein se'eltehüm men halekâ's-semâvâti vel'ar-da leyekûlunnallâhü, kul efereeytüm mâ ted'ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşife-tü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtürahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelü'l-metevekkilûn." (Zümer, 38)

  6 — Sabah Namazının sünneti ile Farz'ı arasında; 1 bardak suya 41 Fatiha okunup, içilir. 40 gün devam edilir.

  7 — Aşağıdaki sûrelerden herhangi biri, hergün 7'şer kere okunur.
  Lokman sûresi (Elif Lâm Mîm...) Yâsîn sûresi (Yâsîn...) Hucürât sûresi (Yâ eyyühellezîne...) Cinn sûresi (Kul ûhiye...) Tekâsür sûresi (Elhâkümü't-tekâsürü) Asr sûresi (Ve'l-asrL.) Kureyş sûresi (Liîlâfi...) Leheb sûresi (Tebbet yedâ...) İhlâs sûresi (Kul huvallâhü...) Felâk sûresi (Kul eûzü...) Nâs sûresi (Kul eûzü...)

  8 — aşağıdaki dualar her gün 7 şer kere okunur.

  Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Allâhümme inneke kadîmün ezeliyyün. Tüzîle'ile-le ve kâime ezeliyyün biezeiiyyetihî ve lâ yezâlü ve hazâ kezâlike yâ kersîre'l Hayrî ve yâ dâime'l-mâ'rûfi birahmetike yâ er-Hame'r-Rahîmîn.""Allâhümme innî es'elüke'l afiyete fîddünyâ ve'l-âhireti, Allâhümme innî es'elüke'l-afve ve'lâfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allâhümme's tur av-râti ve min rav'âtî. Allâhümme'h faznî min beyni ye-deyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimalî ve min fevki ve eüzü biazamatike en uğtâle min tahtı. Allâhümme ağninî bl'l-ilmi ve zeyyinnî bi'l Hilmi ve ker-rimnî bi't-tavkâ ve cemmilnî bi'l afiyeti."

  9 — Cum'a Namazından önceki bir saatte 200 kere; "Yâ Allâhü'l-Mahmûdü fî külli fi-âlihî" okunur.

  10 — Her gün aşağıdaki şekilde okunur.

  100 kere: "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salieyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
  500 kere: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh."
  100 kere: "Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd."
  11— Her gün, 1 bardak zemzem suyuna;


  Maü zemzeme İlmi şüribe lehû" okunup içilir. Sonra, aşağıdaki dua 7 kere okunur.
  ''Es'elüliâhe'l-Azîme, Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfî-ke."

  12— Aşağıdaki dualar 3, 7 veya 11 kere okunur.
  "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

  "Allâhümme ezhibi'l-ba'se Rabbe'n-nâsi, ve'şfi en-te'ş-Şâfi, lâ şifâi illâ şifâüke, şifâen lâ yüğâdiru seka-men."

  "Bismi'llâhi erkıyke min külli şey'in yü'zîke vallâhu yeşfîke."

  "Bismi'llâhi erkıyke min küli şey'in yü'zîke ve min külli aynin ve hâsidin Allâhü yeşfîke."

  13 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

  "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke inniy küntü mine'z-âlimin."

  "Bismillah. Allâhümme ezhib anniy şerre mâ ecidü bi-da'vet-i nebiyyike't-tayyibi'l-mübâreketi'l-mekîni indeke Bismillah."

  "Bismillâhi'l-Kerîm, Eûzü billâhi'l-Azîm min şerri külli ırkın narin ve min şerri hayri'n-nâr."

  14 — Aşağıdaki dualar 7'şer kere okunur.

  Bismillahi erkike min Külli şeyin. Vallûhü yeşfike min dâin fîke ve min şerrin-neffâsâti fil-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Es'elüllâhe'l-Azîme Rabbe'l-Arşi'l-Azîmi en yeşfîke illâ affehullâhü min zâlike'l-maraz."

  "Eûzü bi-kelimâti'llâhi't-tâmmâti min şeytanin ve hâmmetin ve min külü aynin lâmmetin.

  15 — Aşağıdaki dualar her gün 7'şer kere okunur.

  Bismiliâhirrrahmânirrahîm. "Elhamdü iillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâ-dihi'l-mü'minin."

  "Bismillâhi eûzü bi-izzetillâhî ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâziru min külli dâin ve sekamin."
  "Yâ mübdie'l-berâyâ ve muıydehâ bâ'de fenâihâ bi-kudretihî bi-hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyt-i Muhammed."

  16 — 45 gün süreyle, hergün 1 FATİHA okunur.
  Arkasından, 422 kere "Yâ Şâfi" denip, şöyle duâ edilir: "Yâ Rabî! Sen şifâ vericisin. Bu hastaya (bana) şifâ' ver. Onu (beni) iyi edecek, ancak Senin şifândır. Ey Allah'ım! Öyle bir şifâ ver ki, bir daha acı ve üzün-tü görmesin (görmeyeyim)."

  17 — Bir miktar suya; 100 kere "Yâ Rahman", 41 kere "Yâ Şekûr", 21 kere "Yâ Sellâm" ve 786 kere Bis-miliâhirrrahmânirrahîm" okunur, sonra; "Yâ Rabbî! Hazret-i Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt-i Muhammed rıdvânullahi teâlâ aleyhim ve ecmâin'in hürmetine beni (şu hastayı) bütün dertlerimden halâs eyle!" diye duâ edilip, su içilir.

  18 — Cum'a namazından önce, 200 kere "Yâ Allah" denilip, duâ edilir.

  19 — Bir miktar Nisan yağmuruna aşağıdaki sûre ve dualar okunur. 7 gün süreyle, sabah-akşam içilir.
  70 kere, Fatiha (Elhamdü...)
  70 kere Ayet ül kürsi( Allâhü lâ İlahe İllâ Hû...)
  70 kere, Kâflrûn (Kul yA oyyühel...)
  70 kere, Felâk (Kul eûzü...)
  70 kere, Nâs (Kul eûzü...)
  70 kere, A'lâ (Sebbihisme...)
  70 kere, Es'tağfirullâhe ve etûbü ileyh."
  70 kere, "Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu âlihen vahiden lâ na'büdü illâ iyyâhu muhlisine le-hu'd-dîne ve lev kerîhe'l-kâfirûn."
  70 kere, "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi..."
  kere okunur.

  "Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretillâhi min şerri mâ ecidü ve ühâzirü."

  2 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konup, aşağıdaki duâ 3, 7 veya 11 kere okunur.

  Eûzü bi-izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü min külli dâin ve sekamin."

  3 — Sağ el, ağrıyan yerin üzerine konur, aşağıdaki duâ 7 kere okunur.

  "Bimillâhi, eûzü bi-izzetillâi ve kudretihî min şerri mâ ecidü."

  4 — Ağrıyan yere sağ el konup, aşağıdaki duâ 7 kere

  70 kere, "Allâhümme sallı alâ muhammedin nebiy-yi ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

  HER TÜRLÜ HASTALIĞA ŞİFA

  Bir kimse aşağıdaki belirtmiş olduğum duayı Akşam ve Sabah her gün 7 defa okur ise şifa bulur. Ol dua budur:

  "Allahümme lâ tüşemmit âdâi yedâi vec'alil kur'anil azim şifai ve devâi feenel kalilû ve ente müdavi."