Haşr suresi oku - Haşr suresi anlamı, tefsiri, Türkçe ve Arapça

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Adile tarafından 1 Temmuz 2021 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Haşr Suresi Son Üç Ayeti Okumanın Fazileti ve Tefsiri

  Haşr Suresi Arapça Okunuşu Son Üç Ayeti


  hasr-suresinin-son-3-ayeti.

  Haşr Suresi Türkçe Okunuşu

  Bismillahirrahmânirrahîm.

  Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.

  Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.

  Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.


  Haşr Suresi Son üç Ayetlerin Meali

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

  22-“O öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilir. O Rahmandır, Rahimdir.”

  23-“O öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik, Kuddus, Selâm, Mü'min, Müheymin,
  Azîz, Cebbar, Mütekebbir'dir. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir.”

  24-“O Allah; yaratan, düzelten, şekil verendir. En güzel isimler O'na aittir. Göklerde ve yerde
  olanlar O'nu tesbih ederler. O, herşeye gücü yetendir, herşeye hükmedendir.”


  Haşr suresinin Fazileti

  Resûlullah (s.a.v.), bu ayetlerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:
  “Kim sabahları üç defa ''Eûzü billahi's-Semî'il alimi mine'ş-Şeytani'r-racîm'' der, Haşr sûresinin
  son üç âyetini okursa, Allah (c.c.) akşama kadar ona dua edecek yetmiş bin melek görevlendirir.
  Okuduğu gün ölürse şehit olur. Kim bunları akşamları okursa aynı sevaba nail olur.”
  (Sünen-i Tirmîzî,C.3,sh.112,Hd.No:2922.)

  Haşr suresinin Tefsir


  22- “O öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gizliyi de, açığı da bilir. O, Rahmândır,Rahîm’dir.”

  O, öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Bütün kemal sıfatların sahibi olandır. O'ndan başka kulluk ve ibadet yapılacak ilah yoktur. O, gizli olanı da, açık olan işleri de bilir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.

  Dünyada ve âhirette olacakları da bilir. Bütün canlıların rızkını veren O'dur. Mahlukata, dünyada yapmak istediklerine imkan verir. Bu bakımdan iman edene de, inkar edene de rızık verir. Çünkü O, Rahmandır. Ahirette mü'minleri bağışlayacak olandır. Çünkü O, Rahîmdir.


  23- ''O, öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik, Kuddûs, Selâm, Mü'min, Müheymin, Azîz, Cebbar, Mütekebbir'dir. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir.''

  Bütün mahlûkâtın ibadet ve taatine layık olan ancak O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Çünkü O:
  Melik'tir; Mülkün sahibidir. Bütün eşyanın mülkü, saltanatı O'nundur. Bütün varlıklar üzerinde
  tasarruf sahibi olan sadece O'dur.

  Kuddûs'tur; Her türlü noksanlıktan uzaktır. Zamandan, mekândan münezzehtir.
  Selâm'dır; Her selâmet ve kurtuluşun kaynağıdır. Selâmet ve kurtuluş arayanları kurtuluşa
  erdirecek olan O'dur.

  Mü'min'dir; İman, emniyet ve güven vericidir. Şüphe ve tereddütleri kaldıran, korku içinde
  olanlara güven veren ve verecek olan da O'dur.

  Müheymin'dir; Görüp-gözeten, koruyan, ihtiyaçları giderendir. Dilediğini yapar, aciz değildir.
  Mahlûkâtın ihtiyaçlarını karşılayan yalnız ve ancak O'dur.

  Azîz'dir: İzzetli ve şeref sahibidir. Her işinde galiptir. Hiçbir şekilde mağlup edilemez. Dilediğini
  yapan, yerine getirendir.

  Cebbar'dır: Bu kâinatın nizamını; kendi kuvvet, irade ve hikmeti ile idare eden O'dur. Kimse
  kendini O'nun kahrından kurtaramaz.

  Mütekebbir'dir: O'nun azametine, yüceliğine kimse ulaşamaz. O, zatında, fiil ve sıfatlarında büyüklüğün ve yüceliğin her çeşidini toplar. Hiç bir ortaklık kabul etmez.

  Allah, kâfirlerin koştukları ortaklardan uzaktır. Onlar Allah'ın sıfatlarına şirk koşuyorlar. O'nun şanına layık olmayan sözler söylüyorlar. Allah,onların o yakıştırmalarından münezzehtir.


  24 - ''O Allah; yaratan, düzelten, şekil verendir. En güzel isimler O'na aittir. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih ederler. O, herşeye gücü yetendir, herşeye hükmedendir.''
  O Allah ki, Halık'tır. Bütün mahlûkâtı yaratandır. O'ndan başka; yaratan, yaşatan ve yöneten
  yoktur.

  Yaratan, yarattığına şekil veren O'dur. Mahlûkâtın şeklini en güzel şekilde tasvir eden de O'dur.
  Eşyayı bütün ayrıntılarıyla takdir eden, miktar ve mertebelerini derece ve oranlarını ayarlayandır. Yoktan
  var eden, vardan yok edendir.
  Yarattıklarını, temiz ve sağlam bir düzen içinde, olgunlaştırarak farklı özelliklerle ayırır. O, Bârîdir.
  Mahlûkâtının hiçbiri diğerine benzemez. Her birine vahdetin mührünü vurur.

  Musavvirdir, cisimde ruhu yaratandır. Göz, onunla görür, kulak onunla işitir. Dil onunla söyler. El,
  onunla tutar. Ayak onunla yürür. Eğer bu ruh olmasa beden bir işe yaramaz. Hiçbir organı görevini
  yapamaz. En güzel isimler Allah'a aittir. Her kim onları diliyle zikretse, aklıyla da fikretse herbir isimden
  faydalanır. O isimlere “El-Esmâü'l-Hüsna” denir.

  Yeryüzünde gördüğümüz herşey Allah'ın el-Esmaü'l-Hüsnası'nın tecellisidir. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse cennete girer. Hem, Allah tektir. Teki sever.”( Sahih-i Müslim, C.11, sh.8, Hd.No:2677.)

  Bu hadîs-i şerif'in diğer bir rivayetinde; ''Kim onları sayarsa'' ifadesi vardır. Her iki rivayetteki “Ezberleme-sayma” kelimelerinin anlamı; öğrenmek, anlamak ve hayatına tatbik etmek demektir. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı anar, tesbih eder, tenzih eder. Yani, mevcudatın tamamı lisan-ı hâl ile O'nu tesbih eder, anar, zikreder. Allah, mülkünde “Azîz”dir. Emrini yerine getirmede “Hâkîm”dir. Hiç kimse O'nun emrine engel
  olamaz.

  Âyetlerden Alınacak Dersler
  1. Haşr sûresinin son üç âyetini sabah-akşam okumanın sevabı çok fazladır.
  2. Allah'tan başka ilah yoktur. O, gizliyi de, açığı da bilir. Hiçbir halimiz O'na gizli değildir.
  3. Kula kulluk yapılmaz. Sadece Allah'a kulluk yapılır.
  4. Bütün mahlûkatı yaratan Allah'tır. O'ndan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur.
  5. O, Aziz, biz aciziz. Acizliğimizi bilip O'na teslim olmalıyız.
  6. Allah'ın doksandokuz ismi, mü'min için en büyük sigortadır.
  7. Bütün mevcudat Allah'ı tesbih eder. Biz de, hergün tesbihata devam etmeliyiz.