Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Beyza tarafından 26 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri Nelerdir

  Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri,Hz.Muhammed s.a.v efendimize salavatlar
  salatü selam örnekleri,kainatın efendisine salavatlar
  Salatü Selam; Peygamberimiz'i yüceltme, saygı gösterme vazifemizi yerine getirmek ve şefaatine nail olmak içindir. Peygamberimizin, bizim salatü selamımıza ihtiyacı yoktur. Çünkü O, Allah tarafından ezelden övülmüş ve sevilmiştir. Salatü Selam dan maksat; Allah'ın emrine imtisal ve Resulullah'ın (S.A.V) bizim üzerimizdeki hakkını ödemeye gayret etmek suretiyle Allah'a yaklaşmaktır. Peygamberimiz'e salat etmek farzdır. Kişinin; Peygamberimiz'e salat ve selamı çok yapması ve bunu terk etmemeside vacibdir. Salat; zahire, Selam; batına işarettir. Salat, Allah'a mahsus bir rahmettir. Birinden ceset hazzediyor, diğerinden ruh nasip alıyor.

  Salatü selam, peygamberler dünyaya geleliden beri vardır. Salat; rahmet, mağfiret, dua manalarına gelir. Allah'a nispet olunursa rahmet, Meleklere nispet olunursa mağfiret, insanlara, cinlere, bitkilere, hayvanlara ve taşa nispet olunursa dua demektir.

  Salatü Selamlardan Örnekler:

  FETHİYE SALATI:

  Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlike velhatimi lima sebeka, nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakım ve ala alihi hakke kadrihi ve mikdarihil azim.

  ÜMMİYE SALATI:

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim.
  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin muhtelefel melevani ve teakabel asrani ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve bellığ ruhehu ve ervahe ehli beytihi minettahiyyeti vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesira.

  MÜNCİYE SALATI:

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemıil ehvali vel afat ve takdi lena biha cemi'al hacat ve tutahhiruna bihamin cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderecat ve tübelliğuna biha aksal gayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat inneke ala külli şey in kadir.

  NARIYE SALATI:

  Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tükda bihil havaicü ve tünalü bihirreğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  TEFRİCİYYE SALATI:

  Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.

  TÜNCİNA SALATI:

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afat ve takdı lena biha cemial hacat ve tütahhiruna biha min cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderacat ve tübelliğuna biha aksal ğayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat bi rahmetike ya erhamerrahimin hasbunallahü ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasir.

  ŞEMSİYYE SALATI:

  Allahumme salli alezzatil Muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh şemsi semail esrar ve mazharil envar ve merkezi medari medaril celal ve kutbi felekil cemal Allahumme bi sırrı ledeyk ve bi seyrihi ileyk amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib huzni ve hırsıy ve künli ve huzli ileyke minni verzukniyel fenae anni ve la tec alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hıssi vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyu ya kayyum.

  VASL SALATI:

  Allahumme bike tevesseltü ve ileyke tevecceht ve minke seeltü ve fiyke lafi ehadin sivake rağıbtü la es elüke sivake vela atlubü minke illa iyyake Allahumme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kubra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil Mustafa ven nebiyyil mücteba Muhammedün salellehü aleyhi ve sellem ve bihi es elüke en tusalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabnaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatıhi fe ente veliyyün zalike vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

  CAMİA SALATI:

  Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.  SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER:

  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.  Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.

  (Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine bütün hakikatlar ile O'na salat ve selam eyle) İSMAİL HAKKI KİTABÜN NECAT


  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.

  (Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine ve O'nun al ve etbaı üzerine olsun selatü selam)


  Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey'ün, ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey'ün, ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.

  (Ey Allah'ım, Muhammed Mustafa'ya ve aline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve alini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa'ya ve O'nun aline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmış olmasın.)

  Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

  (Allah'ım, kalemin cari olduğu ve ilmin ihata erdiği kadar Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet eyle, salat eyle.  Allahümme salli ve sellim ala gayetil alemine ve ayetil alemine.

  (Allah'ım, Muhammed üzerine alemlerin sayısınca rahmet eyle, mübarek eyle. O'na alemler sayısınca salatü selam olsun)


  Allahümme salli ve sellimve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

  (Ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed üzerine rahmet ve bereket kıl ki, şan ve şerefine ve yüce büyüklüğüne layık olsun.)


  Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.

  (Ey Allah'ım, kendisiyle Peygamberliği hidayete erdirdiğin; yardımın, havzı kevser ve şefaat selahiyetiyle desteklediğin Muhammed Aleyhisselama salat ve selam buyur.)

  Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil ervahi, ve ala cesedihi fil ecsadi, ve ala kabrihi fil kuburi, ve ala kalbihi fil kulubi, ve ala manzarihi fil menaziri, ve ala sem'ihi fil mesami'i, ve ala hareketihi fil harekati, ve ala sükunihi fissekanati, ve ala ku'udihi fil ku'udati, ve ala kıyamihi fil kıyamati, ve ala lisanihi el beşşaşil ezeli vel hatmil ebediyyi, ve sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi adede ma alimte ve mil'e ma alimte.


  Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin bi adedi külli ma'lümin leke ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
  Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
  Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
  Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fi külli vaktin ve hınin.
  Ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil meleil ala ila yevmiddin.
  Ve sallive sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel mürselin, ve ala melaiketikel mukarrebin, ve ala ehli taatike ecmein, min ehlissemavati ve ehlil erdin, ve radiyallahu teala an ashabi Resulillahi ecmain.


  ( Ey Allah'ım, öncekiler arasında Efendimiz , Peygamberimiz , sevgilimiz Muhammed üzerine ve O'nun al ve ashabının üzerine, bildiklerin sayısınca rahmet eyle, salat eyle.
  Ey Allah'ım, Efendimiz , Peygamberimiz , sevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle.
  Ey Allah'ım, sonrakiler arasında da Efendimiz , Peygamberimiz , sevgilimiz olan Muhammed'e rahmet eyle, salat ve selam eyle.
  Ey Allah'ım, her vakit ve her zamanda Efendimiz , Peygamberimiz , sevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet buyur, salat eyle, selam eyle.
  Ey Allah'ım, kıyamet gününde en yüce makamda bulunacak olan Efendimiz , Peygamberimiz , sevgilimiz olan Muhammed üzerine bereket ve rahmet ihsan eyle.
  Bütün nebilerin ve peygamberlerin sevgilisi, peygamberi ve efendisi olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle. Yerlerin ve göktekilerin sayılarınca, Allah Resulullah'ın ashabının tümünden razı olsun.
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 19 Nisan 2019