Duhan suresi arapça okunuşu

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 28 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Duhan Suresi


  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Hâ miym. Vel kitâbil mübiyn. İnnâ enzelnâhü fi leyletin mübâraketin innâ künnâ münzirîn. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakiym. Emran min ındinâ, innâ künnâ mursiliyn. Rahmeten min rabbik, innehû hüves semiy'ul aliym. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehümâ, in küntüm mûkıniyn. Lâ ilahe illâ hüve yuhyî ve yümiyt, rabbüküm ve rabbü âbâikümül evveliyn. Bel hüm fi şekkin yel'abûn. Fertekıb yevme te'tis semâü bi dühânin mübiyn. Yağşen nâs, hazâ azâbün eliym. Rabbenekşif annel azâbeinnâ mü'mimin. Ennâ lehümüz zikrâ ve kad câehüm rasûlün mübiyn. Sümme tevellev anhü ve kâlû muallemün mecnûn. İnnâ kâşifül azâbi kaliylen inneküm âidûn. Yevme nebtışül batşetel kübrâ, innâ müntekımûn. Ve le kad fetennâ kablehüm kavme fir'avne ve câehüm rasûlün keriym. En eddû ileyye ıbâdellâh, innî leküm rasûlün emiyn. Ve en lâ ta'lû alellâh, innî âtîküm bi sultanin mübiyn. Ve innî uztü bi rabbî ve rabbiküm en tercumûn. Ve in. lem tü'minû lî fa'tezilûn. Fe deâ rabbehû enne hâülâi kavmün mücrimûn. Fe esri bi ıbâdî leylen irmeküm müttebeûn. Vetrükil bahra rahvâ, innehüm cündün muğrakûn. Kem terakû min cennâtin ve uyun. Ve zürûın ve mekâmin keriym. Ve na'metin kânû fîyHıâ fâkihiyn. Kezâlik, ve evrasnâhâ kavmen âhariyn. Femâ beket aleyhimüs semâü vel ardu vemâ kânû münzariyn.
  Ve lekad necceynâ benî isrâiyle minel azabil mühiyn. Min fir'avn, innehû kâne âliyen minel nıüsrifiyn. Ve lekadıhternâhüm alâ ilmin alel âlemiyn. Ve âteynâhüm minel âyâti mâ fîhi belâün mübiyn. İnne hâülâi le yekûlûn. İn hiye illâ mevtetünel ûlâ ve mâ nahnü bi münşeriyn. Fe'tû bi âbâinâ in küntüm sâdikıyn. E hüm hayrını em kavmü tübbeın velleziyne min kablihim, ehleknâhttm innehüm kânû nıücrimiyn. Ve mâ halaknes semâvâti vel arda ve mâ beynehümâ lâıbiyn. Mâ halaknâhümâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserahüm lâ ya'lemûn. İnne yevmel fasli miykâtühüm ecmeıyn. Yevme lâ yuğnî mevlen an mevlen şey'en ve lâ hüm yünsarûn. İllâ men rahımellâh, innehû hüvel aziyzür rahıym. İnne şeceratez zekkûm. Taâmül esiym. Kel mühl, yağlî fil bütün. Ke ğalyil hamiym. Huzûhü fa'tilûhü ilâ sevâil cehıym. Sümme subbû fevka ra'sihî min azabil hamiym. Zuk, inneke entel aziyzül keriym. İnne hazâ mâ küntüm bihî temterûn. İnnel müttekıyne fî mekâmin emiyn. Fî cennâtin ve uyun. Yelbesûne min sündüsin ve istebrakın mütekâbiliyn. Kezâlik, ve zevvecnâhüm bi hurin ıyn. Yed'ûne fîhâ bi külli fâkihetin âminiyn. Lâ yezûkûne fiyhel mevte illel mevtetel ûlâ, ve vekâhüm azâbel cehıym. Fadlen min rabbik, zâlike hüvel fevzül azıym. Fe innemâ yessernâhü bi lisânike leallehüm yetezekkerûn. Fertekıb innehüm mürtekıbûn.