Cenab-ı Allah'ın Güzel İsimleri Ve Anlamları

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Eylül tarafından 12 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.
  ErRahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
  ErRahîm: Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
  ElMelik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  ElKuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan.
  EsSelâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden.
  ElMü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.
  ElMüheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
  ElAzîz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.
  ElCebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.
  ElMütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok.
  ElHâlık : Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.
  ElBâri: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.
  ElMusavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.
  ElGaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.
  ElKahhâr: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.
  ElVehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.
  ErRazzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  ElFettâh : Her türlü sıkıntıları gideren.
  ElAlîm : Gizli açık,geçmiş,gelecek,her,şeyi,ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel,bilen.
  ElKâbıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.
  ElBâsıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.
  ElHâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.
  ErRâfi: Şeref verip yükselten.
  ElMu’ız: Dilediğini aziz eden.
  ElMüzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  EsSemi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.
  ElBasîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.
  ElHakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.
  ElAdl : Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
  ElLatîf: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.
  ElHabîr: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.
  ElHalîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.
  ElAzîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
  ElGafûr: Affı, mağfireti bol.
  EşŞekûr: Az amele, çok sevap veren.
  ElAliyy : Yüceler yücesi, çok yüce.
  ElKebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.
  ElHafız: Her şeyi koruyucu olan.
  ElMukît: Rızıkları yaratan.
  ElHasîb: Kulların hesabını en iyi gören.
  ElCelîl: Celal ve azamet sahibi olan.
  ElKerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
  ErRakîb: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.
  ElMucîb: Duaları, istekleri kabul eden.
  ElVâsi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
  ElHakîm : Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.
  ElVedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
  ElMecîd: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.
  ElBâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.
  EşŞehîd: Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır olan.
  ElHak : Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
  ElVekîl: Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.
  ElKaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
  ElMetîn: Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.
  ElVeliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.
  ElHamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.
  ElMuhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.
  ElMübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
  ElMuîd Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
  ElMuhyî : İhya eden, yarattıklarına can veren.
  ElMümît: Her canlıya ölümü tattıran.
  ElHayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.
  ElKayyûm : Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.
  ElVâcid : Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  ElMâcid : Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.
  ElVâhid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
  EsSamed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
  ElKâdir : Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  ElMuktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
  ElMukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.
  ElMuahhir: Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.
  ElEvvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.
  ElÂhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
  EzZâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.
  ElBâtın: Aklın tasavvurundan gizli olan.
  ElVâlî: Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.
  ElMüteâlî: Son derece yüce olan.
  ElBerr: İyilik ve ihsanı bol olan.
  EtTevvâb: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.
  ElMüntekım: Asilerin, zalimlerin cezasını veren.
  ElAfüvv: Affı çok olan, günahları mağfiret eden.
  ErRaûf : Çok merhametli, pek şefkatli.
  Mâlikül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.
  ZülCelâli vel İkrâm: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
  ElMuksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.
  ElCâmi: İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.
  ElGaniyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.
  ElMugnî: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.
  ElMâni: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.
  EdDârr: Elem, zarar verenleri yaratan.
  EnNâfi : Fayda veren şeyleri yaratan.
  EnNûr: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.
  ElHâdî: Hidayet veren.
  ElBedî: Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).
  ElBâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
  ElVâris : Her şeyin asıl sahibi olan.
  ErReşîd: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.
  EsSabûr : Ceza vermede, acele etmeyen.