Allah'ın Subuti Sıfatları Ve Anlamları Kısaca

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve Lasey tarafından 10 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Allah'ın Subuti Sıfatları Ve Anlamları

  Yüce Allah'ın (c.c.) zatına nispet edilen, nasıl olduğunu, mükemmeliyetini ve yetkinliğini belirten sifatlardır. Bu sıfatların zıtları Allah (c.c.) hakkında söz konusu değildir. Sonradan meydana gelmiş değil, kalıcı, ezeli ve ebedidir. Bu sifatların benzeri diğer varlıklarda da vardır. Ancak Yüce Allah'a (c.c.) ait olan bu sifatlar tam ve mükemmeldir. İnsanlarda bulunanlar eksik, geçici ve sınırlıdır. Yüce Allah'ın (c.c.) subuti sıfatları şunlardır:

  Hayat: Diri ve canlı olmak anlamına gelir. Yüce Allah ezeli ve ebedi hayata sahip, her şeye can verendir. Bu sifatin zıddı olan ölü olmak Allah (c.c.) hakkında söz konusu değildir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan..."(Furkan Suresi, 58. ayet.)

  İlim: Bilmek anlamına gelir. Yüce Allah (C.C.) geçmişi, hâli, geleceği, açık ve gizli her şeyi bilir. Onun ilmi artmaz, eksilmez, sınırsız ve ezelidir. İnsanın bilgisi bazı şart ve araçlara muhtaç iken Allah (c.c.) bilmek için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Alemdeki ahenk ve düzen, her şey onun sonsuz ilminin göstergesidir. Bu sıfatın zıddı olan bilgisizlik Allah (c.c.) için söz konusu değildir. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyrulur: "...O, karada ve denizde ne varsa bilir; Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir..."(En'am suresi, 59. ayet.)

  Semi: İşitmek anlamına gelir. Yüce Alah (c.c.), gizli - açık, yavaş- yüksek her şeyi işitir. O, hiçbir vasıta ve şarta ihtiyaç duymaksızın duyar ve işitir. O, insanın içindeki fısıltıları, kalpten ve gönülden yaptığı duaları işitir. Bu sifatin zıddi olan sağırlık Allah (c.c.) hakkında düşünülemez, Kur'an'da şöyle buyrulur: "...Allah, hakkıyla işiten ve görendir."(Hac Surtesi 61. ayet.)

  Basar: Görmek anlamına gelir. Allah (c.c.) hiçbir şart ve araca bağlı olmaksızın yakın - uzak, gizli - açık, küçük - büyük, karanlık ve aydınlıktaki her şeyi görür. Hiçbir şey Yüce Allah'ın (c.c.) görmesinden gizli kalmaz. Bu sıfatın zıddı olan görmemek Allah (c.c.) için söz konusu değildir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "...Bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı görür."(Bakara Suresi, 233. aayet.)

  İrade: Dilemek anlamına gelir. Bu evrende olmuş ve olacak her şey, Yüce Allah'ın (c.c.) dilemesi ile olmuş ve olacaktır. Onun her dilediği kesinlikle olur. Dilemediği bir şey de asla gerçekleşmez. Bu sıfatın zıddı olan iradesizlik ve zorunda olmak, Allah (c.c.) için söz konusu olamaz. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyrulur: "Biz, bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona (söyleyecek) sözümüz sadece 'Ol!' dememizdir. Hemen oluverir."(Nahl Suresi, 40. ayet.)

  Kudret: Gücü yetmek anlamına gelir. Yüce Allah'ın (c.c.) her şeyi yapmaya ve yaratmaya gücü yeter. Onun gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Evrende olup biten her şey Yüce Allah'ın (c.c.) kudret sıfatının bir göstergesidir. Bu sıfatın zıddı olan acizlik ve güç yetirememek Allah (c.c.) için söz konusu değildir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "...Allah şüphesiz her şeye kadirdir."(Bakara Suresi, 20. ayet.)

  Kelam: Söylemek, konuşmak anlamına gelir. Yüce Allah'ın (c.c.) konuşması vahiy yoluyladır. Allah'ın (c.c.) peygamberlere bildirdiği vahiyler, indirdiği ilahi kitaplar onun kelam sifatinin bir ifadesidir. Allah'ın (c.c.) konuşmak için insanlarda olduğu gibi hiçbir harfe, sese, yazıya ve konuşmayı sağlayan organlara ihtiyacı yoktur. Bu sifatın zıddı olan konuşmamak ve dilsizlik Allah (c.c.) hakkında söz konusu değildir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasindan konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir."(Şura Suresi, 51. ayet.)

  Tekvin: Yaratmak anlamına gelir. Yüce Allah'ın (c.c.) canlıları yaşatması, rızıklandırması, öldürmesi, tabiat olaylarının meydana gelmesi vb. her şey tekvin sifatının sonuçlarıdır. Allah (c.c.), ezeli ilmi ile bilip istediği her şeyi sınırsız güç ve kudretiyle yaratır. Yaratmada Allah'ın (c.c.) ortağı olmaz. Kur'an'da şöyle buyrulur: "...De ki: Allah her şeyi yaratandir ve o, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir."(Ra'd suresi 16. ayet.)