Allahın isimleri ve kısa anlamları

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Eylül tarafından 12 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  1- ALLAH ( c.c )
  Kainatı yaratan ve idare eden bütün övgü ve ibadetlere layık varlığı zorunlu olan kendinden başka hiçbir ilahı bulunmayan tek bir Allah?tır.
  2- Er-RAHMAN ( c.c )
  Esirgeyen bağışlayan ilahi rahmet lütuf ve koruyuculuğu bütün mahlukatı kapsayandır.
  3- Er RAHİM ( c.c )
  Esirgeyen bağışlayan dünyada kendisine inanıp emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları ahirette ebedi nimetlerle mükafatlandıracak olandır.
  4- El MELİK ( c.c )
  Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.
  5- El KUDDÜS ( c.c )
  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh bütün kemal sıfatlarla muttasıf bulunandır.
  6- Es SELAM ( c.c )
  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik verendir.
  7- El MÜ?MİN ( c.c )
  Kullarına emniyet veren. Kendisinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyandır. Kullarına yaptığı va?dinde sadık olandır.
  8- El MÜHEYMİN ( c.c )
  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden evrenin bütün işlerini düzenleyen her şeyi gözetip koruyan insanları kontrol edip gözetleyendir.
  9- El AZİZ ( c.c )
  İzzet sahibi mağlup edilmesi imkansız olan her şeye galip olandır.
  10- El CEBBAR ( c.c )
  Azamet ve kudret sahibi istediğini mutlaka yapan kırık kalpleri onaran dilediği her durumda mutlak iradesini yürütendir
  11- El MÜTEKEBBİR ( c.c )
  Ululuk sahibi her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir.
  12- El HALIK ( c.c )
  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden. Yaratan yoktan var eden büyüklükte eşi olmayandır.
  13- El BARİ ( c.c )
  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratandır.
  14- El MUSAVVİR ( c.c )
  Tasvir eden her şeye ayrı bir şekil ve hususiyet verendir.
  15- El GAFFAR ( c.c )
  Kullarının günahını örten mağfireti bol günahları çokca bağışlayandır.
  16- El KAHHAR ( c.c )
  Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olandır.
  17- El VEHHAB ( c.c )
  Çok fazla ihsan eden çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayandır.
  18- Er REZZAK ( c.c )
  Bütün mahlukatın ruhi ve bedeni rızkını veren ve ihtiyacını karşılayandır.
  19- El FETTAH ( c.c )
  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran bütün anlaşmazlıkların nihai hakemi olarak mutlak adaleti gerçekleştirendir.
  20- El ALİM ( c.c )
  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen ilmi ezeli ve ebedi olandır.
  21- El KABİD ( c.c )
  Dilediğine darlık veren sıkan daraltandır.
  22- El BASİT ( c.c )
  Dilediğine bolluk veren açan genişletendir.
  23- El HAFİD ( c.c )
  Yukarıdan aşağıya indiren alçaltan dereceleri düşürendir
  24- Er RAFİ ( c.c )
  Yukarı kaldıran yükselten dereceleri yükselten izzet ve şeref bahşedendir.
  25- El MUZİZ ( c.c )
  İzzet ve şeref veren aziz kılandır
  26- El MUZİL ( c.c )
  Alçaltan zillete düşüren hor ve hakir edendir.
  27- Es SEMİ ( c.c )
  İşitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten kullarının niyazını kabul edendir.
  28- El BASİR ( c.c )
  Her şeyi hakkıyla görendir.
  29- El HAKEM ( c.c )
  Hikmet sahibi olan yaptığı her işte hikmeti gözeten hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olandır.
  30- El ADL ( c.c )
  Son derece adaletli olan hiçbir şeyde aşırılığa düşmeyendir.
  31- El LATİF ( c.c )
  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen lutuf ve ihsan sahibi olandır.
  32- El HABİR ( c.c )
  Her şeyin dış ve iç yüzünden açık ve gizli yönünden tam haberdar olandır.
  33- El HALİM ( c.c )
  Yumuşak davranan Hilmi çok olan ceza vermede acele etmeyen teenni sahibi olandır.
  34- El AZİM ( c.c )
  Pek azametli olan yüce sıfatlar sahibi ulu Allah?dır.
  35- El GAFUR ( c.c )
  Çok bağışlayan mağfireti bol olandır.
  36- Eş ŞEKÜR ( c.c )
  Kendi rızası için yapılan amellere en iyi karşılık veren az iyiliğe çok mükafat verendir.
  37- El ALİYY ( c.c )
  İzzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
  38- El KEBİR ( c.c )
  Yüceliği karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu olandır.
  39- El HAFİZ ( c.c )
  Her şeyi afat ve beladan koruyan dengede tutandır.
  40- El MUKİT ( c.c )
  Bilen tayin eden bedenlerin ve ruhların gıdasını veren her şeyi koruyan.
  41- El HASİB ( c.c )
  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyice bilen. Mahlukatına kafi olandır
  42- El CELİL ( c.c )
  Azamet sahibi olan ululuk sahibi olandır.
  43- El KERİM ( c.c )
  Çok ikram edici fazilet türlerinin hepsine sahip keremi bol ve sonsuz olandır.
  44- Er RAKİB ( c.c )
  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.
  45- El MUCİB ( c.c )
  Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir.
  46- El VASİ ( c.c )
  Lütfu bol olan ilmi ihsanı mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır.
  47- El HAKİM ( c.c )
  Emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli yerli yerinde olandır.
  48- El VEDÜD ( c.c )
  Çok seven ve çok sevilen iyi kullarını seven rızasına erdiren ve sevilmeye en layık olandır.
  49- El MECİD ( c.c )
  Şanı şerefi çok üstün olan lütuf ve keremi bol olandır.
  50- El BAİS ( c.c )
  Ölüleri dirilten kabirlerden çıkaran mahşerde toplayandır.
  51- Eş ŞEHİD ( c.c )
  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan her şeyi gözetleyip bilendir.
  52- El HAKK ( c.c )
  Vacibu?l vücut olan varlığı hiç değişmeden devam edip duran mevcudiyet ve uluhhiyeti gerçek olandır.
  53- El VEKİL ( c.c )
  Tevekkül sahiplerinin işini üstlenen onlardan daha iyi onu emniyete alan kendisine güvenilip dayanılandır.
  54- El KAVİ ( c.c )
  Çok kuvvetli kudretli her şeye gücü yetendir.
  55- El METİN ( c.c )
  Her şeye gücü yeten kudretli çok güçlü ve sağlamdır.
  56- El VELİ ( c.c )
  Seçkin kullarının yardımcısı ve dostudur.
  57- El HAMİD ( c.c )
  Her bakımdan övgüye layık bütün hamdler gerçekte yalnız kendisine ait olan bütün varlığın diliyle övülendir.
  58- El MUHSİ ( c.c )
  Yarattığı her şeyin sayısını bilendir.
  59- El MUBDİ ( c.c )
  Mahlukatı baştan maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.
  60- El MUİD ( c.c )
  Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan ölüleri diriltendir
  61- El MUHYİ ( c.c )
  İhya eden dirilten can bağışlayan hayat verendir.
  62- El MUMİT ( c.c )
  Mahlukatın ölümünü yaratan ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.
  63- El HAYY ( c.c )
  Diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibidir.
  64- El KAYYUM ( c.c )
  Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen evveli olmayan kainatı yöneten en yüce varlık demektirç
  65- El VACİD ( c.c )
  İstediğini istediği vakit bulan hiçbir şeye muhtaç olmayan müstağnidir.
  66- El MACİD ( c.c )
  Kadri ve şanı büyük kerem ve müsamahası bol.
  67- El VAHİD ( c.c )
  Tek zatında sıfatlarında isimlerinde ef?alinde ortağı ve benzeri olmayandır.
  68- Es SAMED ( c.c )
  Her şey ona muhtaç fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.
  69- El KADİR ( c.c )
  İstediğini yapabilen dilediğini istediği gibi yaratmaya müktedir olandır.
  70- El MUKTEDİR ( c.c )
  Her şeye gücü yeten kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.
  71- El MUKADDİM ( c.c )
  İstediğini öne alandır.
  72- El MUHARRİR ( c.c )
  İstediğini yerine koyan arkaya bırakan erteleyendir.
  73- El EVVEL ( c.c )
  Her şeyden önce var olan varlığının başlangıcı olmayandır.
  74- El AHİR ( c.c )
  Her şey helak olduktan sonra da varlığı devam edendir.
  75- Ez ZAHİR ( c.c )
  Varlığı sayısız delillerle açık olandır.
  76- El BATIN ( c.c )
  Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olandır.
  77- El VALİ ( c.c )
  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare edendir.
  78- El MÜTE?ALİ ( c.c )
  Aklın mümkün gördüğü her şeyden her halden pek yüce olan izzet şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olandır.
  79- El BERR ( c.c )
  Kullarına iyilik ve ihsanı bol olandır.
  80- El TEVVAB ( c.c )
  Kullarını tövbeye teşvik edip tevbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.
  81- El MÜNTEKİM ( c.c )
  Günahkarlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı verendir.
  82- El AFUVV ( c.c )
  İnsanların günahlarını kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.
  83- Er RAUF ( c.c )
  Merhamet edici pek şefkatlidir.
  84- El MALİKEL-MÜLK ( c.c )
  Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir.
  85- ZÜ?L- CELALİ VE?L-İKRAM ( c.c )
  Hem azamet sahibi hem fazlu kerem sahibi Celal ve Cemal/büyüklük ve lutuf sahibi olandır.
  86- El MUKSİT ( c.c )
  Hükmünde ve işlerinde adaletli olandır.
  87- El CAMİ ( c.c )
  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayandır.
  88- El ĞANİ ( c.c )
  Hiçbir şeye muhtaç olmayan kendi dışındaki her şey O?na muhtaç olandır.
  89- El MUĞNİ ( c.c )
  Dilediğine zenginlik veren müstağni kılandır.
  90- El MANİ ( c.c )
  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir.
  91- El DARR ( c.c )
  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratandır.
  92- En NAFİ ( c.c )
  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan faydalandırandır.
  93- En NUR ( c.c )
  Alemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olandır.
  94- El HADİ ( c.c )
  Hidayete kavuşturan kulunu hayırla muvaffak kılandır.
  95- El BEDİ ( c.c )
  Örneksiz misalsiz hayret verici alemler yaratandır.
  96- El BAKİ ( c.c )
  Varlığının sonu bulunmayan ebedi olandır.
  97- El VARİS ( c.c )
  Varlığı devam eden varlığının sonu olmayan servetlerin hakiki sahibidir.
  98- Er REŞİD ( c.c )
  Bütün alemleri dos doğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran insanlara doğru yolu gösterendir.
  99- Es SABUR ( c.c )
  Çok sabırlı olan isyankarlardan acele intikam almayandır.