Allahın Adları

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve Eylül tarafından 12 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Eylül

  Eylül Moderatör

  Allahın Adları Ve Anlamları
  Hadisi Şerifin Metni:Ebu hureyre [r.a]'dan rivayetle Rasulullah dedi ki: [Allahu Teala'nın 99 ismi şerifi vardır.Kim ki bunları ezberlerse cennete girer. Sonsuz saadete ulaşmış olur.]


  1- Allah
  2-Rahman: Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (dünyada).
  3- Rahim: Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (ahirette).
  4- Melik: Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5- Kuddüs: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6- Selam: Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.
  7- Mümin:
  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vaadinde sadık.
  8- Müheymin: Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
  9- Aziz: İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
  10- Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.
  11- Mütekebbir: Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  12- Halık: Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.
  13- Bari: Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  14- Musavvir: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  15- Gaffar: Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
  16- Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
  17- Vehhab: Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  18- Rezzak: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
  19- Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
  20- Alim: Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21- Kabız: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
  22-Basit: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
  23- Hafıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
  24- Rafi: Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
  25- Muiz: İzzet veren, aziz kılan.
  26- Müzil: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
  27- Semi: Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
  28- Basir: Her şeyi gören.
  29- Hakem: Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
  30- Adl: Son derece adaletli olan.
  31- Latif: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
  32- Habir: Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
  33- Halim: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
  34- Azim: Pek azametli olan, yüce.
  35- Gafur: Çok bağışlayan, mağfireti çok.
  36- Şekur: Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
  37- Aliyy: Çok yüce.
  38- Kebir: Pek büyük.
  39- Hafız: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet ve beladan koruyan.
  40- Mukit: Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
  41- Hasib: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
  42- Celil: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
  43- Kerim: Çok ikram edici, kerimi olan.
  44- Rakib: Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  45- Mucib: Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
  46- Vasi: Lütfu bol olan.
  47- Hakim: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
  48- Vedud: İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  49- Mecid: Şanı, şerefi çok üstün olan.
  50- Bais: Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
  51- Şehid: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52- Hakk: Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
  53- Vekil: Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  54- Kavi: Pek kuvvetli.
  55- Metin: Pek güçlü.
  56- Veli: Seçkin kullarının dostu.
  57- Hamid: Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
  58- Muhsin: Namütenahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
  59- Mübdi: Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  60- Muid: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61- Muhyi: İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
  62- Mumit: Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.
  63- Hayy: Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64- Kayyum: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
  65- Vacid: İstediğini, istediği vakit bulan.
  66- Vahid: Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, efailinde ortağı ve benzeri olmayan.
  67- Samed: Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
  68- Kadir: İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  69- Muktedir:
  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  70- Mukaddim: İstediğini öne getiren, öne alan.
  71- Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
  72- Evvel: Her şeyden önce var olan.
  73- Ahir: Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  74- Zahir: Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  75- Batın: Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.
  76- Vali: Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
  77- Muteali: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
  78- Berr: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
  79- Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  80- Müntakim: Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
  81- Afüv: Affeden, magfiret eden.
  82- Rauf: Merhamet edici, pek şefkatli.
  83- Malikül Mülk: Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  84- Zülcelal-i Vel-İkram: Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
  85- Muksit: Hükmünde ve efalinde adaletli olan.
  86- Cami: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
  87- Gani: Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
  88- Muğni: Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
  89- Macid: Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
  90- Mani: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
  91- Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğini nur eden, nur olan.
  92- Hadi: Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
  93- Bedi: Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan.
  94- Baki: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
  95- Varis: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
  96- Reşid: Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  97- Sabur: Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
  98- Dar: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
  99- Nafi: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.