Dua Allah'ın 99 İsimleri Ve Kısa Anlamları (Esma-i hüsna )

Konusu 'Dini bilgiler' forumundadır ve saadet tarafından 29 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör


  Allah'ın 99 İsimleri Ve Kısa Anlamları (Esma-i hüsna )

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Esma-i hüsnayı manası ile birlikte ezberliyenin Cennete gideceği bildirilmiştir. Sedece isimler okunup dua edilirse dua kabul olur. buyurmuştur

  Esma-i hüsna şunlardır:
  1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
  2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
  3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.
  4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.
  5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak
  6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.
  7- El-Mümin: İman nurunu veren.
  8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
  9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.
  10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.
  11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.
  12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.
  13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.
  14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
  15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.
  16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.
  17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.
  18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.
  19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.
  20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
  21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.
  22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.
  23- El-Hafıd: Kafir ve facirleri alçaltan.
  24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.
  25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.
  26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
  27- Es-Semi: Mükemmel işiten.
  28- El-Basir: Gizli açık, her şeyi çok iyi gören.
  29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
  30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
  31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.
  32- El-Habir: Her şeyden haberdar.
  33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.
  34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.
  35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.
  36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.
  37- El-Ali: Yüceler yücesi.
  38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.
  39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.
  40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.
  41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.
  42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.
  43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.
  44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.
  45- El-Mucib: Duaları kabul eden.
  46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.
  47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.
  48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
  49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
  50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.
  51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.
  52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
  53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.
  54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
  55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.
  56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.
  57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.
  58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.
  59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
  60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
  61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.
  62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.
  63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.
  64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.
  65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.
  66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.
  67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.
  68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.
  69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.
  70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
  71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.
  72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.
  73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.
  74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.
  75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.
  76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.
  77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.
  78- El-Müteali: Son derece yüce.
  79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.
  80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.
  81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.
  82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.
  83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.
  84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.
  85- Zül-Celale vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
  86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.
  87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.
  88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.
  89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.
  90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.
  91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.
  92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.
  93- En-Nur: Zatı açık ve alemleri nurlandıran.
  94- El-Hadi: Hidayet veren.
  95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.
  96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.
  97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.
  98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.
  99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez.