Af dilemek için okunacak türkçe dualar

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 20 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin


  Allah'tan af dileme duası

  Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere bile manevî kirlerden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimize hamd, Cenâb-ı Hakk'ın O'na itaati Kendine itaat kabul ettiği bir kıblenüma olan mümtazlardan mümtaz Efendimize, O'nun pak ailesine, seçkin ashabına salât ü selam ediyor ve bir kez daha "el-emân" diyerek ulu dergah önünde diz çöküp yalvarıyoruz:
  Ey her türlü tasayı, gamı ve kederi giderip uzaklaştıran., hevânın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefs-i emmârenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara kurtuluş yolları açan Rabbimiz! Sen her türlü eksiklik ve noksanlardan münezzehsin. Bizim endişe ve tasalarımızı da gider ve bizi Seninle olmaktan alıkoyan bütün kayıtlardan âzâd eyle.
  Rabbimiz! Senden bizi affetmeni., bize afiyet vermeni., bizi siyanetin altına almanı., riayetinle gözetip kollamanı., inayetinle te'yid buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı dileniyoruz.
  Ey Rabbimiz! Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten Sana iltica ediyor, şeytanın ve ins-cin bütün mahlukâtın zararlarından Sana sığınıyoruz. Medet dileniyoruz Rabbimiz, el-emân, el-emân..!
  Efendiler Efendisi'ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

  Yokluğu, varlığıyla süsleyen, damlaya deryaların vüs'atin. bahşeden, zerreye güneş olma istidadını veren âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran; eşyanın ruhunda meknî bulunan sırları gün yüzüne çıkaran; yerle gök arasındaki kopukluğu giderip bir kere daha arzı semâlara bağlayan Allah Rasûlü'ne, âline, ashabına salât ü selam ediyor ve kapısının tozu-toprağı gözlerimize sürme Sultanlar Sultanı'nın huzurunda bir kez daha iki büklüm olup yakarıyoruz:
  Rabbimiz! Biz zayıf ve kusurlu kullar, nefislerimizi dizginlemekten aciz kaldık. Bizi nezdinden bahşedeceğin tam bir azm ü ikdamla ve "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah - Gerçek havi ve kuvvet sadece Allah'tandır" hazinesinden lütfedeceğin kuvvetle rızıklandır.. nefislerimizin kirlerinden, lekelerinden arındır ve günahlarla âlûde şu kullarını şekâvete götüren yollara düşmekten muhafaza eyle., bizi, sürekli kötülüğü emreden nefislerimizin merhametsizliğine ve insî, cinnî şeytanların acımasızlığına terk etme., ilahî güç ve sıyanetinle teyid edip masivaya el açmaktan müstağni kıl., işlediğimiz kötü amellerden ve kendi dar anlayışımız yüzünden teferruata dair hususları da sayıp dökerek mübalağa ettiğimiz isteklerimizden dolayı rahmetinden mahrum eyleme!
  Efendiler Efendisi'ne, O'nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

  Rahmetini hatıra getirdikçe reca duygularımızın daha da köpürdüğü âlemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz hamd ve şükür; Rabb-i Rahimimizi bize tanıtan varlığın biricik vesilesi Efendimiz Hazreti Muhammed'e, âline, ashabına nihayetsiz salât ü selâm ediyor ve merhamet dilenmek üzere bir kere daha merhameti sonsuz olanın ulu dergahına iltica ediyoruz:
  Yüceler Yücesi Rabbimiz! Cismaniyetin ve hayvaniyetin zulümatlı dehlizlerinde şaşkın ve âvâre dolaşan bu âciz kullarının ve bütün ümmet-i Muhammed'in gönüllerini lütfedip marifetinin ziyasıyla ışıklandır., irfan güneşin kalblerimizin ve akıllarımızın üzerine doğsun; doğsun ki, onun nuruyla yümn ü eman içinde Sana ulaşabilelim...
  Ey bize her şeyden daha yakın olan Sultanlar Sultanı Rabbimiz! Ne olur, bir kısım evham perdeleri yüzünden kalb gözlerimizin hakkı-hakikati-göremez hale gelmesine müsaade etme., bize, yakınlığının hakkını vermeyi müyesser kıl ve bizi Sen'den uzaklığın insanı yakıp kül eden azabıyla cezalandırma..
  Ya Rahîm ü ya Rahman, ya Hannân ü ya Mennân! Ayaklarımızı her zaman istikamet üzere sabit eyle ve bizi selam ve esenlik yurdu olan Cennetinle şereflendir!..
  Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da Efendisi olan Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa'ya, Peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı güzîne salât ü selam ederek ^bunları Sen'den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!.

  Şefkati ve merhameti sonsuz âlemlerin Rabbi Allah'a, O'nun kainatın bağrında cilvelenip duran rahmet tecellileri adedince hamd ü sena; kainata rahmet ve şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu Peygamber Efendimiz'e, aile efradına ve sahabe-i güzinine de nihayetsiz salat ü selam olsun!
  Allahım, biz günahkar kullarız, hatalarımız her yanımızı kuşattı ve bizi çepeçevre sardı. Fakat, biz mücrim olsak da, Sen Halîm ü Rahîmsin; rahmetinin enginliğine çağıran Sen, günahkârların affına ferman çıkaran da Sensin. Kendimizi idare etmekten, nefislerimize söz geçirmekten âciz kaldık; âcizlere, fakirlere, muhtaçlara ve ihtiyaçları zaruret çizgisinde bulunanlara iltifatın türünden bizleri de teveccühlerinle sevindir. Hususiyle, şu muhtaç ve zavallı kulun ben, Abdülkadir Geylanî Efendimiz'in (kuddise sırruhu) dediği gibi diyorum; benim İçin bütün sebepler sukut etti; bütün kapılar yüzüme kapandı. Sen kimsesizler kimsesi ve darda kalanların yegâne melceisin. Günahlarım dağlar azametinde olsa da, Senden başka sığınak bilmiyorum; her şeyi kuşatan merhametine itimad ediyorum. Sen Berr ü Rahîmsin; sürekli iyilik edip ihsanda bulunursun, kullarına rahmetinle muamele edersin.
  Dergahında dilenciyim Rabbim, kapının tutsağıyım. Kulların arasında her şeyini yitirmiş, iflas etmiş bîr garibim; ama senin ihsanlarının talibiyim. Ey hilm, rahmet ve cömertlik tahtının sultanı Rabbim, ey Halîm, ey Rahîm, Ey Kerîm; halime acı ve bana rahmaniyetinle muamele et. Dünyada ve ahirette beni rüsvay eyleme. Sen bana sonsuz nimetler verdin ama ben onların şükrünü eda edemedim. Beni derde maruz bıraktın, imtihanlarına karşı sabırlı olamadım. Buna rağmen beni hizlana uğratmadın; sürekli hatalar içinde bocaladığımı gördüğün halde beni rezilliğe duçar kılmadın. Halimi ıslah et Allahım; kalbimi nurlandır. Beni her amelinde ihlası gözeten, Seni seven ve Senin tarafından sevilen. Senden gelen her şeyi hoşnutlukla karşılayan ve rızana mazhar olan kullarından eyle.
  Ellerimi indirirken, arz u semayı yüzü suyu hürmetine yarattığın Kainatın İftihar Tablosu Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına bir kere daha salât ü selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış niyazların reddolunmayacağı ümidiyle dualarımın kabulünü bekliyorum, Rabbim!

  Bizi insan olarak yaratan, yarattıktan sonra hadd ü hesaba gelmeyecek kadar lütuflarla donatan, bütün bunların ötesinde iman ve İslam nimetiyle payeler üstü payelere ulaştıran âlemlerin rabbi Yüce Allah'a, O'nun ilmi adedince hamd ve şükür, habîb-i kibriyası, rasûl-ü müctebası Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına zerrât-ı kâinat adedince salât ü selam ediyor; mazlumların, mağdurların gözyaşlarının ve kanlarının seylaplara dönüştüğü, en mukaddes değerlere karşı akla-hayale gelmedik saygısızlıkların yapıldığı, içi kin ve nefretle dolu zâlimlerin küstahlaştıkça daha bir küstahlaştığı şu talî'siz günlerde Kudreti Sonsuz Rabbimizin inananlara nezdinden fereç ve mahreç göndereceği, bir türlü yola gelmeyen tiranlara da en yakın zamanda hadlerini bildireceği niyazıyla bir kere daha ellerimizi semaya kaldırıyoruz:

  Ey merhameti her şeyi kuşatan Rabbimiz! Bizi Cehennem'in türlü türlü yangınlarından ve kabrin çeşit çeşit azaplarından muhafaza buyur; özü ve sözüyle sadâkate kilitlenmiş Ebrâr kullarınla ve kurbetine mazhar kıldığın Mukarrebîn'le beraber bizi de Cennet'e dâhil eyle; Nebiyy-i Ekrem'in rü'yetiyle gönüllerimizi nura ve sürura kavuştur; ulvî hakikatleri, oldukları gibi görüp idrak edebilememiz için gözlerimizdeki perdeleri kaldır.

  Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı! Zâtına has korumanla şu hıfzına muhtaç kullarını muhafaza et; riâyet-i hâssâ'nla bizi gözet! Şüphesiz Sen, kendisinden istekte bulunulacak yegâne Zât, her konuda yardımı ümit edilecek ve dergahına koşulacak biricik mercî'sin. Senden diliyor ve istirham ediyoruz; dünya ve ahiretin imtihanları karşısında imdadımıza yetiş. Şu rahmetine bel bağlayan kullarına merhametinle muamele edeceğin konusunda, Sen'in hakkında beslediğimiz hüsn-ü zanlarımızda bizi yanıltma; zira Sen gerçek ilahımız ve (seksiz şüphesiz, ayanlardan ayan) tek sığınağımızsın.

  Duamızın nihayetinde bir defa daha Efendiler Efendisi'ne, O'nun vefalı ev halkına, sâdık yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve bu muzdar kullarının dualarını kabul buyurmanı dileniyoruz. Dualarımızı jjh kabul buyur, Rabbimiz!