Hizbül Bahrin Anlamı

Konusu 'Dua hazinesi' forumundadır ve Adile tarafından 8 Eylül 2012 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin

  Katılım:
  5 Temmuz 2012
  Mesajlar:
  5.114
  Hizbul bahr duası türkçe anlamı


  Bismillahirrahmanirrahiym

  Ya Aliyyü Ya Aziymü: Ey yüceler yücesi! Ey büyükler büyüğü!.. Ya Haliymü Ya Aliymü: Ey suçlarımızı bağışlayan! Ey herşeyi bilen... Ente Rabbi: Sen benim Rabbimsin. Ve ılmüke Hasbi: Senin bilişin bana kafidir. Fe Ni'merrabbü Rabbi: Benim Rabbım ne güzel Raptır. Ve Ni'mel Hasbü Hasbî: Allah'ın kifayesi benim için ne güzel kifayedir. Tensuru Men Teşaü ve Entel Aziyzürrahıym: Allah'ım! İstediğini sen zafere ulaştırırsın. Her türlü inayet, ihsan edici aziz ve rahimsin.

  Nes'elükel İsmete Fil Harekatı Vessekenatl vel Kelimatl Vel İradatl Vel Hatarati Mineşşüküki Vezzunûni Vel Evhamissaireti Lil Kulûbi An Mütalaatil Guyûbi: Allah'ım! Bütün hareketlerimizde, duruşlarımızda, söyleyişlerimizde, düşünüşlerimizde, kalbimize gelen şeylerdeki sekler ve zanlarda evham vesairedeki gaybe aid düşüncelerimizdeki hatalarımızdan dolayı bizi afvet .temiz kıl.

  Fekadib tüliyel Mü'minûne ve Zül-Zilû Zilzalen Şediyden ve İz Yekûlül Münafikûne Velleziyne Fiy Kulûbihim Maradun Ma Veadanallahü ve Resûlühü İlla Gurura: Allah'ım biz mü'minler, mukadder olan imtihanlarda kalblerimizin sarsıldığı zamanlarda münafıkların kalplerinde arız olan hastalıklar gibi bizi hastalandırma!.. Münafıklar şiddetli imtihan sıralarında imanlarının zafiyetleri tesiriyle sarsılıp, Allah ve Resulünü vaadlerini aldatıcı sandılar.

  Fesebbitna Vensurna: Ya RabL Bize bu imtihan sıralarında yolunda sebat ettir, nusrat ver.

  Ve Sahhir Lena Hazel Bahre Kema Sahhartel Bahre Li Mûsa Aleyhisselam: Mûsa Aleyhisselam'a denizi musahhar ettiğin gibi, bize de önümüze çıkacak elem, ıztırap dalgaları gibi nihayetsiz imtihanlar karşısında elem ıztırapları musahhar kılıp sana layık kullardan eyle. Ve Sahhartennare Li İbrahiyme Aleyhisselam: İbrahim Aleyhisselam'a ateşi musahhar kıldığın gibi, biz mü'minlere fitne ateşlerini musahhar kıl.

  Ve Sahhartel Cibale Vel Hadiyde Li Davude Aleyhisselam: Davud Aleyhisselam'a dağları, demiri musahhar kıldığın gibi bizi de maddi ve manevi silahlarla mücehhez kıl.

  Ve sahharterrıyhaha veşşeyatıyne vel cine vel inse Li Süleyman* Aleyhisselam: insi vs cinni şeytanı, rüzgarları Süleyman Aleyhisselam'a musahhar kıldığın gibi bize de bütün bunları musahhar kıl.

  Ve Sahhartessekaleyni Li Siyyidina Muhammedin aleyhisssiftmü Vs Sahhir Lena Külle Bahrin Hüve Leke Fii Ardı Vsssemai Vel Mülki Vel Melekûti ve Bahreddünya ve Bahrel ahireti ve Sahhir-Lena Külle Şeyin Ya Men Bi Ysdihî Meieküti Külle Şey'in: Ya Rab!.. Arz ve semadaki denizleri mülk ve melekûtte denizleri, dünya ahiretteki denizleri Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e musahhar kıldığın gibi bize de musahhar kıl. Ey bütün herşeyin melekûtü elinde bulunan Allahım Bütün her şeyi bize musahhar kıl.Kaf Ha Ya Ayin sad Ha Miym Ayın Sin Kaf: Kaf ha ya ayın sad, Ha mim ayin Sın Kaf'daki esrarı sübhaniye hakkı için.Unsurna Fs İnnsks Hayrunnasıriyn: Bize yardım et. Sen yardım edicilerin en hayırlısısın. Veftah Lena Fe İnneke Hayrul Fatihıyne: Ey müşkülleri açıcıların en hayırlısı olan Allah!... Bize hayırlı kapılarını aç.

  Vağfir Lena Fe İnneke Hayrul Gafiriyn: Ey suçları bağışlayıcıların en hayırlısı olan Allah'ım!. Bizim suçlarımızı bağışla.Verhamna Fe İnneke Hayrurrahımiyn: Ey merhamet edicilerin en hayırlısı olan Allah!... Bize merhamet et. Verzükna Fe İnneke Hayrurrazikıyns: Ey rızıkları vericilerin en hayırlısı olan Allah!.. Bize hayırlı rızıklar ver. Vehdlna vs Nsccina Minel Kavmizzalimiyn: Allah'ımBize hidayet et bizi kortuğumuz zalimlerden Kurtar.Ve Heb Lena Rıyhan Tayyibeten Kema Hiye Fİ İlmike Venşurna Aleyna Min Hazaini Rahmetike Vahmilna Biha Hamlel Kerameti Maasselameti Vel Afiyeti Fiddiyni Veddünya Vel Ahireti İnneke Ala Külli Şey'in Kadiyr: Ya Rab! Bize öyle bir rüzgar ihsan et ki, o güzel rüzgarlarla ve ilminle hazaini ilahiyenden üzerimize rahmetini saçsın. Bu suretle üzerimize yüklenen yükler kalkıp din ve dünyamızda selamet ve afiyet nimetlerine erişelim. Ey Allah'ım sen herşeye kadirsin...

  Allahümme Yessir Lena Umûrena Maarrahati Li Kulûbina ve Ebdanina Vesselameti Vel Afiyeti Fi Dînina ve Dünyana: Ey Allah'ım!.. İşlerimizi kolaylaştır, kalblerimizi rahatlaştır. Bedenlerimize selamet ve afiyet ver. Din ve dünyamızda rahat kalalım.

  Ve Kün Lena Sahiben ve Hamiyen ve Muiynen Ry Seferina ve Hadarina ve Halifeten Fîy Ehlina: Ey Allah'ım!.. Yurdumuz'da seyahatımızda bize hami ol. Ehlimize, iyalimize hami ve sahip sensin.

  Vatmıs Vatmıs Vatmıs ala Vücûhi A'daina Vemsahhüm Ala Mekanetihim Fela Yestatıy'ûnel Mudıy'e Velel Müciy'e İleyna Ve Lev Neşaü Le Tamesna Ala A'yünihim Festebekussırate Fe Enna Yubsırün: Ya RabL Düşmanlarımızın yüzlerini mesih et. Ya RabL Onlara körlük ihsan buyur ki, bizi görmeğe muktedir olamasınlar. Eğer, onları dilersen, gözlerini dümdüz edip yollarını göstermez edersin. Onlar da bizi göremeyerek giderler.

  Velev Neşaü Le Mesahnahüm Ala Mekanetihim Fe Mestetau Mudiyyen Vela Yerciûn: Eğer dilemiş olsaym.ır.ık
  dım onları durdukları yerde hayvan suretine sokarak ne ileri, ne geri gitmeye muktedir olamazlar buyurdun. Bu ayeti kerime hakkı için kafir ve münafıkların gözlerini kör edip bizlere setret.

  Yasîyn Vel Kur'anil Hakîym İnneke Leminel Mürseliyne Ala Sıratın Müstekıym Tenzilel Azizirrahıymi Li Tünzireavmen Ma Ünzire Abaühüm Fehüm gafilûne Lekad Hakkal Kavlü Ala Ekserihim Fehüm La Yü'minûn: Ey Ekmelül insan!. Hikmetle dolu Kur'an hakkı için sen, muhakkak mürsellerdensin doğru yol üzeresin. Aziz ve Rahim olan Allah tarafından gönderilmiştir. Babaları korkutmamış gafil olan insanları Hak yoluna döndermek için Allah tarafından gönderilmiş bir Resuldür. Fakat çok insanlar bu Hak hakikati bilemediğinden inkar ettiğinden azaba müstehak oldu, onlar iman etmezler.

  İnna Cealna Fiy a'nakıhim Ağlalen Fehiye İlel Ezkani Fehüm Mükmehûn: Biz, onların boğazlarına, çenelerine kadar zincirler takarız. Başlarını hareket ettiremezler.

  Ve Cealna Min Beyni Eydiyhim Şedden Vemin Halfihim Şedden Fe Ağşeynahüm Fehüm La Yubsırün: Önlerine ve arkalarına set kılarız, onları baygın ederiz, görmezler. Şahetil Vücuh, Şahetil Vücuh: Yüzleriniz kara olsun.

  Veanetil VücÛhu Lil Hayyil Kayyüm Ve Kad Habe Men Hamele Zulmen: Yüzlerini kara kıl. Ey Hayyü Kayyum Bütün zulüm yüklerini üzerimizden al.

  Tasin Mim, Ha Miym Ayın Sin Kaf: Esrarı süb-haniyen hakkı için. Meracel Bahreyni Yeltekıyani

  Beynehüma Berzehun La Yebgıyanl: ayeti ker-imesinde beyan edilen esrarı sübhaniyen hakkı için.

  Ha Miym, Ha Miym, Ha Miym, Ha Miym, Ha Miym, Ha Miym Ha Miym: Hakkı için, yedi Hamiym'deki esrar hakkı için kaviyyen ümid ettim ki, bu esrarın söylendi mi senin nusratın gelir.

  Hummel Emru ve Caennasru Fe Aleyna La Yunsarun: Nusratın bize geldi. Fakat onu amalar görmez. Ancak ehli nuru verilmiş olanlar bilir. İşte benim nuru imanla dolan kalbim senin nusratı ilahiyen geldiğini biliyor. Hamim Tenziylüi Kitabi Minallahil Aziyzil Aliym: Hamiym hakkı için bu Kur'an sana galip ve kadir hakiym Allah'ın indirdiğidir.

  Gafirezzenbi Ve Kabilittevbi Şediydil İkab Zittavli La İlahe İlla Hüve İleyhil Masıyr: Ey tevbeleri kabul eden!.. İkabı şedid olan. Ey Tul sahibi ve ey kendisinden başka yardımcı olmayan gideceğimiz bir sensin.

  Bismillahi Babüna: Bismillah kapımız. Tebareke Hıytanuna: Tebareke divarımız. Yasin sekfüna: Yasin tavanımız, Kat Ha Ya Ayın Sad, Kifayetüna: Kaf Ha, Ya, Ayın, Sad kifayemizdir.

  Ha Miym, Ayın Sin Kaf Himayetüna: "Bütün esrarı ilahiyen içine girip seni Hami ve kafi bilerek rahatlanıyoruz."

  Fe Seyekfiykehümüllahü Ve Hüvessemiyul Aliym:

  ayeti kerime sırrınca. Allah, gariben onlara kifayet edecektir. Allah işitici ve bilicidir.

  Setrüllahi Mesbûlün Aleyna Ve Aynullahi Naziretün İleyna Bi Havlillahi La Yakdiru Aleyna:

  Allah'ın örtüsü üzerimize olsun. Şefkatli nazarı üzerimize olsun. Allah'ın Havi kuvveti üzerimizde oldukça kimse bizi yıkamaz.

  Vallahü Min Veraihim Muhıytun Bel Hüve Kur'anün Meciydün Fiy Levhın Mahfuz: Allah, onları dört tarafından ihata etmiştir. Kur'an yüksek ve şereflidir. Levhi Mahfuzda yazılıdır. Fallahü Hayrün Hafızan ve Hüve Erhamürrahimiyn: Allah, hıfzedenlerin hayırlısıdır. O, Erhamerrahimiyndir.
  İnne Veliyyiyallahüllezi Nezzelel Kitabe ve Hüve Yetevellessalihıyn: Benim veli dostum kitabı indiren Allah'tır. O salihleri dost tutar.

  Fein Tevellev Fekul Hasbiyallahü La İlahe İlla Hüve Aleyhi Tevekkeltü Vehüve Rabbül Arşil Azıym:

  Eğer, senden itiraz ederlerse; de ki, bana Allah kafidir, ondan başka Allah yoktur. Ona tevekkül ettim. O, Arşı Azîmin Rabbıdır.

  Bismillahillezi La Yedurru Measmihi Şey'ün Fil Ardı Vela Fissemai ve Hüvessemiyul Aliym: Allah ismi şerifine başladıkça artık arzda ve gökte hiçbir şey bana zarar veremez. Allah işitici ve bilicidir.

  Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azıymü. Kuvvet ve kudret sahibi yüceler yücesi, büyükler büyüğü Allah'a mahsustur. Ben, onun kuvvet ve kudretine sığınırım.

Sayfayı Paylaş