Meleklerin varlığına inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler

Yaptığı her davranışın kayıt altına alındığını bilir ve günahlardan uzak durur.

Melejlerin hep çevresinde olduğunu hisseder, onların varlıklarından destek alır, yanlızlık duygusundan kurtulur.

Meleklerin bütün müminler gibi kendisi için de dua ettiklerini bilir, zor ve sıkıntılı zamanlarında maneviyatı yükselir.

Meleklerin doğruyu ve gerçeği ilham ettikleri bilinciyle iyiliğe çağıran her sese kulak verir, doğru olanı yapmaya gayret eder.

Meleklerin görevlerini yerine getirirken en küçük bir ihmalde bulunmadıklarını bilir ve kendisine onları örnek alarak sorumlulukları konusunda daha titiz davranır.

 

meleklere iman

Cenaze namazı

Ölen bir insan için yapılması gereken görevler onu yıkamak, kefenlemek ve onun cenaze namazını kılmaktır. Cenaze namazı, ölü için dua etmektir, ölü yıkanıp kefenlendikten sonra kılınır.

Cenaze namazı, farz-ı kifayedir. Bir grup, hatta bir tek müslümanın kılması ile bütün müslümanların üzerinden sorumluluk kalkmış olur.

Cenaze namazı ayakta kılınır. Bu namazda rüku ve secde yapılmaz. Diğer namazları bozan durumlar cenaze namazını da bozar.

 

ORDU’NUN SEVÝLEN ÝÞ ADAMLARINDAN KAHRAMAN GIDA SANAYÝ ÝÞLETMESÝ SAHÝBÝ,  75 YAÞINDAKÝ SALÝM KAHRAMAN, KALP YETMEZLÝÐÝ SONUCU YAÞAMINI KAYBEDERKEN CENAZE NAMAZINI OÐLU KILDIRDI. (RECEP ALTUN/ORDU-ÝHA)

Kutsal kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir?

Kur’an’da kendilerine kitap verilen peygamberlerin yanlızca dördünden söz edilmektedir. Bu dört Allah elçisine verilen kitaplar dışında elbette  Allah diğer peygamberlerle de konuşup onlara da mesajlarını bildirmiştir. Ancak Kur’an, bu mesajların bir kitap haline getirilip getirilmediğine dair bize bir bilgi vermemektedir.

Kur’an-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplar, zaman içinde insanlar tarafından değiştirilmiş, bunlar üzerinde ilave ve çıkarmalar yapılmak suretiyle tarif edilmişlerdir. Allah’ın en son vahyi olan Kur’an, hem önceki kitaplarda Allah’ın vahyettiklerini tastik eder hem de onlara insanların karıştırdıkları yanlışları ortadan kaldırır. Kur’an-ı Kerim dünyanın sonuna kadar geçerli olacak ve hiçbir şekilde bozulmaya uğramayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de anılan kutsal kitaplar şunlardır:

Tevrat: Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Orjinal dili İbranice’dir. Eski Ahid ismiyle de anılır.

Zebur: Hz. Davud’a verilmiş olan kitabın adıdır. Hz. Davud da İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlendendir. Zebur’un orjinal dili İbranice’dir.  Zebur günümüzde Mezmurlar adı altında Eski Ahid’de bir bölüm olarak yer almaktadır.

İncil: Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Orjinal dili Aramice olması gereken İncil’in günümüzdeki en eski nüshası Grekçe’dir. İncil yeni  Ahid ismiyle de anılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim: Tüm insanlara gönderilmiş ve hükmü kıyamete kadar sürecek olan en son ilahi kitaptır. Son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) Arapça olarak indirilmiştir. Hiçbir şekilde tahrif edilmeden, orjinal haliyle hem yazıklı hem sözlü olarak günümüze kadar gelmiştir.

Kutsal kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir

İnsanın evrendeki konumu nedir

Dağlar, taşlar, ağaçlar, çiçekler, böcekler, bulutlar, kuşlar, kelebekler, denizler, balıklar, melekler, cinler, dünya, ay, güneş, yıldızlar, gezegenler… Canlı ve cansız, ne çok sayıda ve ne kadar farklı türde varlık yaratmış Yüce Rabbimiz! Bunların hepsine belli ölçü ve düzen vermiş, her birini ayrı ayrı hikmetlerle tonatmış. Yaptıklarının hiçbiri boşu boşuna ve nedensiz değil.

Allah Azze ve celle, yarattıklarının her birine, kendilerine göre özellikler, bu özelliklere uygun görevler vermiş: Sıcaklık vermiş güneşe ve beraberinde ısıtma görevini elbette. Bereket vermiş toprağa  ve tohumları yeşertme görevini de… Bülbüle hoş bir sada nasip etmiş, dinleyenlerin kulakları nasiplensin diye.

Bu taksimatta insanoğlunun payına düşen ise hem en kıymetlisi hem de zorudur. Başka hiçbir varlıkta olmayan akıl ve irade verilmiştir insana. İnsan, eşref-i mahlukat olmuştur böylece. Bunun karşılığında da dağların bile taşıyamayıp altında kalmaktan korktuğu bir sorumluluğu üstlenmiştir (Ahzab 33/72). Bu görevi yerine getirebilmesi için göklerde ve yerlerde bulunan ne varsa hepsi de onun hizmetine verilmiştir.

Yaratıcısına kulluk etmek, yaratılanlara şefkatle muamelede bulunmak, yeryüzünü imar etmek, hak din olan İslam’ı benimseyip yüzünü yaratıcısı olan Cenab-ı Allah’a çevirmek, Yüce Allah’ın koyduğu sınırlara uyarak yaşamak, başkalarını iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmak, yeryüzünde adaleti tesis etmek, müslüman olarak şahitlik ettiği dünya hayatını yine müslüman olarak tamamlamak ve en sonunda da razı olmuş ve razı olunmuş bir kul sıfatıyla, kalb-i selimle Rabbinin huzuruna çıkmak…

 

insanın evrendeki konumu nedir

Medine Sözleşmesi (Vesikası)

Hz. Peygamber’in (s.a.v) gelişiyle Medine, sosyal açıdan büyük değişimler yaşamaya başladı. İslam’dan önce Medine’de putperest Arap kabileleri ile yahudi kabileleri birlikte yaşıyorlardı. Şimdi buna bir de müslümanlar eklenmişti. Bu kadar farklı gurupların bir arada yaşayabilmesi için sistemli bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı fark eden Resulullah, (s.a.v) yazılı bir antlaşma hazırlattı. Bu metinde bir şehrin ortak sakinleri olarak müslümanlar ve yahudilerin uymaları gereken prensipler ile müslümanların kendi aralarında tabi olacakları kurallar belirlendi. Bu antlaşmayla müslümanlar arasında her türlü yakınlık ve akrabalıktan önde gelen, din kardeşliği temeline oturan bir birliktelik öngörülmekteydi. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v) ihtilaflarda son karar mercii olarak tanınmakta, yahudilere de şehrin savunmasında müslümanlarla iş birliği yapma sorumluluğu yüklenmekteydi. Hz. Peygamber’in (s.a.v) hazırlattığı ve Medine Vesikası olarak bilinen bu ilk yazılı antlaşma, müslümanların başka toplumlarla beraber yaşama tecrübesinin de ilk yazılı belgesidir.

 

Medine Sözleşmesi

Tasavvufi Yorum Nedir Kısaca

Tasavvuf, Allah Azze ve cele’nin hoşnutluğunu kazanmak ve ahirete sobsuz mutluluğa kavuşabilmek için ahlakı güzelleştirmeyi, günahlardan arınmayı amaçlar.

Tasavvufu kabullenen Müslümanlar, bu akımın önderlerini kendilerine mürşit kabul etmişlerdir. Mürşit, insanları dini konularda aydınlatan, onlara doğru yolu gösteren manevi önder demektir. Tasavvuftaki farklı yorumlara ise tarikat denir.  Tarikat; tasavvufa dayanan, Allah’a yakınlaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her birine verilen addır.

Tarikata giren kişiye ise mürit denir. Tarikata bağlı olanlar; nefsin isteklerine boyun eğmemeyi, Allah’ı daima hatırda tutmayı, günahtan ve faydasız kabul edilen davranışlardan kaçınmayı, gösterişsiz bir hayat yaşamayı kendileri için görev bilirler. Bu nedenle onlara genellikle derviş denir. Örneğin, halkımızın şiirleriyle tanıdığı Yunus Emre bir derviş kabul edilmektedir. Farsça bir kelimeolan derviş; yoksul olan, zenginliğe, makama, şöhrete değer vermeyen anlamındadır.

Tariktatlar, Türk toplumunda da vardır. Yesevilik, Kadrilik, Nakşibendilik, Mevlelik ve Bektaşilik ülkemizde mensupları bulunan tarikatlardandır.

 

Tasavvufi Yorum Nedir Kısaca

Hz. Muhammedin kızı zeynebin kısaca hayatı

Zeynep: Peygamberimiz’in (s.a.v) en büyük kızıdır. Kasım’dan bir yıl kadar sonra doğdu. Teyzesinin oğlu Ebu’l-As ile evlendi. Bedir Gavzesi’nden sonra Medine’ye hicret etti. Zeynep’in Ali adında bir erkek ve Umame adında bir kız çocuğu vardı. Hz. Zeynep hicri 8 senesinde vefat etti. Cenaze namazını Hz. Peygamber (s.a.v) kıldırdı.

 

hz muhammedin kızı zeynebin kısaca hayatı

Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler

Hemen hemen her toplumda önem verilen, insanların davranışlarına yön veren bazı dini ve ahlaki ilkeler vardır. Bunlar genelde evrensel değerler  olarak ifade edilir. Doğruluk, iyilik, yardımseverlik, temizlik gibi değerler tüm insanlığın benimsediği evrensel değerlerdir. Bunlar here yerde ve her zaman bütün insanlar için geçerli ilkelerdir.

Evrensel ahlak kuralları, bütün dinlerin öncelikli ilkeleri arasında yer alır. Tüm dinler, iyi, güzel ve yararlı işleri emreder; kötü ve zararlı davranışlardan da sakınılması  gerektiğini açıklar. Vahye dayalı dinlerin hepsinin temel amacı  iyiliği ve güzelliği yaymak, kötülükleri engellemektir. Dinler, insanlara her yerde, her kesiçin geçerli yani evrensel öğütler verir. Bu öğütlerden başlıcaları; doğruluk, temizlik, iyilik, yrdımseverlik, büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek, hayvanlara iyi davranmak, zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, başkalarına zarar vermemektir.

 

yardımlaşmak

Hz. Muhammed sabırlı ve cesaretliydi ile ilgili örnekler

Hz. Muhammed (s.a.v), hayatı boyunca pek çok zorluk, sıkıntı ve tehlikeyle karşılaşmış, savaşlara katılmıştır. Ancak o, bu durumların hepsinde sabırlı ve cesaretli olmuştur. Örneğin, doğmadan önce babasını, altı yaşında iken annesini, sekiz yaşında da dedesini kaybetmiştir. Kızı Fatıma dışında da bütün çocukları kendinden önce vefat etmiştir. Peygamberimiz, bütün bunları sabırla  karşılamıştır.

Hz. Muhammed, İslam dinini yayma sırasında zorluklarla karşılaşmış, kendisiyle alay edilmiş, hakarete ve iftiralara uğramış, baskı ve zulümlere maruz kalmıştır. O, Allah’ın; “Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma!” (Nahl suresi, 127. ayet)  çağrısına uyarak bütün zorluklara göğüs germiş, sla ümidini kaybetmemiş, sabır ve cearetle bunların üstesinden gelmiştir.

Hz. Muhammed kendisi sabırlı olduğu gibi Müslümanlara da sabrı tavsiye etmiştir. O, hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunmamıştır. (Buhari, zekat 50. hadis.) buyurmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v), sabırlı olduğu kadar son derece cesur ve kararlı bir insandı. Mekkeliler kendisinden, İslam davasından vazgeçmesini istediklerinden amcası Ebu Talip’e; “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime koysalar yine korkmam ve yolumdan dönmem. Gerekirse bu uğurda can veririm.” (Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, C 1,s.82.) şeklinde karşılık vererek onların taleplerini kesin bir dille reddetmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v), katıldığı tüm savaşlarda düşmanlara karşı cesaretli davranmıştır. Uhud Savaşı’nda dişi kırılmış ve ordusu dağılma noktasına gelmiştir. O, bu durumda cesaretini kaybetmemiş, dağılan orduyu toplayıp Uhud Dağı’na doğru geri çekerek büyük bir bozgunu önlemiştir.

Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir ile Sevr Mağarası’nda gizlendikleri sırada, müşrikler mağaranın girişine kadar gelmişlerdi. O, bu durumdan endişe duyan arkadaşı Hz. Ebubekir’e; “… Üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir…” (Tevbe suresi,40. ayet) diyerek cesaret vermiştir.

 

IMG_4991

Sefer (Yolculuk) Namazı Nasıl Kılınır?

Bulunduğu yerleşim yerinden en az 90 km. uzağa giden ve gittiği yerde an beş günden (Şafii mezhebine göre dört günden) daha az kalan kişiler dinimizce yolcu sayılır. Gidişi, dönüşü ve kaldığı süre boyunca yolculuk hükümlerinden yararlanır.

Yolculukta, farz namazlarının iki ve üç rek’at olanları aynı şekilde kılınır. Dört rek’at olanları ise iki rek’at olarak kılınır. Şafii mezhebine göre isteyen kişi namazlarını kısatmadan kılabilir. Namazların sünnetlerini yolcu dilerse kılabilir. Cuma namazı ise yolculuk sırasında farz değildir. Yolculukta isteyen cuma namazı, isteyen iki rek’at öğle namazı kılar.

 

yolcu-namazi